Lillestrøm kulturskole

Priser

Priser gjeldende fra 1.1. 2022

Fagtilbud 

Kroner per år

Musikkgrupper på skolene 1. – 4. klasse 

2 156

Enetimer sang og instrumental 

 4 311

Korpsundervisning 1 elevplass 

3 234

Teater/drama 

4 311

Visuelle kunstfag begynner 1 time 

3  234

Visuelle kunstfag 1,5 time 

4 311

Band 

2 156

Gitargrupper 

4 311

Kor 

2 156

Dans 4-6 år 

2 612

Dans 1 klasse i uken 

2 612

Dans 2 klasser i uken 

4 527

Dans 3 klasser i uken 

6 468

Gruppeundervisning voksne 

3 773

Det gis søskenmoderasjon for søsken nr 2 og utover.  Søskenmoderasjon er per i dag 155 kroner (i   semesteret) i reduksjon per søsken.

Sats pr barn er harmonisert og prisjustert med 3,1%

Vedtekter

Opptak

 • Vi har musikkgrupper på SFO for 1.-4. trinn. De som har fått plass på aktivitetsgruppe beholder denne ut 4. klasse. Ønsker man å slutte tidligere må plassen sies opp i søknadsportalen.
 • Vi tar inn elever på de andre aktivitetene fra og med 3. trinn, eller yngre ved ledig kapasitet. På sang tar vi inn elever fra fylte ti år.
 • Det er anledning til å sette seg på venteliste når eleven har begynt på 1. trinn.
 • Elever som har fått plass kan fortsette ut semesteret de fyller 19 år på valgt aktivitet.
 • Ønsker en flere aktiviteter må det søkes på hver enkelt.
 • Hver elev kan benytte seg av inntil to tilbud ved skolen.
 • Ventelistenes lengde varierer fra aktivitet til aktivitet.
 • Det gis ikke fortrinnsrett for elever som allerede er tatt inn ved skolen.
 • Ved ventelister prioriteres barn og ungdom som har stått lengst på venteliste.
 • Frist for å søke og si opp plass er 1. juni for høstsemesteret, og 1. desember for vårsemesteret, men vi tar inn elever gjennom hele året hvis det er ledige plasser.

Betalingsreglement

 • Prisene fastsettes av kommunen, og kan reguleres hvert halvår.
 • Faktura sendes ut hvert halvår i slutten av semesteret.
 • Påbegynt semester må betales fullt ut.
 • Det gis en prøvetime uten forpliktende betaling ved oppstart.
 • Utmelding må gjøres i søknadsportalen før 1. juni for høstsemesteret og før 1. desember for vårsemesteret.
 • Ved oppstart etter halvgått semester betales halv semesteravgift.
 • Dersom skolen må avlyse timer på grunn av at vi ikke kan skaffe vikar, refunderes elevavgiften fra og med femte avlysning per skoleår og aktivitet.
 • Ved manglende betaling, vil eleven miste elevplassen

Annet

 • Ved mye fravær uten grunn eller ved dårlig innsats over tid, kan eleven miste retten til elevplass ved skolen.
 • Det er anledning til å søke om permisjon fra undervisningen i inntil ett år. Du søker permisjon for ditt barn på epost til kulturskolen@lillestrom.kommune.no
 • Gi beskjed direkte til lærer dersom du ikke kan møte til timen.
 • Vi ønsker å gi elevene et godt og variert tilbud. Derfor kan det være nødvendig med endringer i timeplanen i løpet av skoleåret.
 • Alle elever i musikk- og kulturskolen skal få minst et tilbud i året om å delta på ett av våre elevarrangementer/konserter. Vi ser på dette som en viktig del av undervisningen.
 • Eleven må selv kjøpe inn nødvendig materiell som skal brukes i undervisningen. Det er viktig at instrumentaleleven har et godt instrument.
 • Enkelte instrumenter kan leies ved skolen. Det skrives da egen leiekontrakt.