Skåningsrud skole (1.-10. trinn), Frydenlund skole (1.-10. trinn) og Base 3 (1.-7. trinn) ved Garderåsen skole er en del av Lillestrøm kommunes grunnskoler. De gir et helhetlig spesialpedagogisk tilbud til elever med psykisk utviklingshemming og/eller store generelle lærevansker.

Før dere søker

Ved søknader om skoleplass på Skåningsrud, Frydenlund og Base 3 skal barnet som hovedregel høres. Barna skal gis mulighet til å uttale seg, med mindre det foreligger særskilte holdepunkter for noe annet. Barnet skal høres av en person som har en relasjon til barnet, dette kan være kontaktlærer eller sosiallærer på nåværende skole, styrer eller pedagogisk leder i barnehagen, eventuelt kontaktperson i PP-tjenesten. Barnets synspunkt vektes mot andre hensyn i saken, men hvor barnets beste skal være ett grunnleggende hensyn.

Utgangspunktet i Lillestrøm kommune er at alle barn har rett til å gå på sin nærskole, jf. opplæringsloven § 8-1. En søknad om plass på Skåningsrud, Frydenlund og Base 3, er en søknad om skolebytte fra elevens nærskole. De to skolene og Base 3 har begrenset med plasser, og skoleplass der er ingen individuell rettighet. Nærskolen eller barnets barnehage skal ikke på eget initiativ anbefale foreldre at det søkes om plass på Skåningsrud, Frydenlund eller Base 3, uten at saken er drøftet med PP-tjenesten på forhånd. For å sikre at barnet og foreldrene er så godt opplyst som mulig om hva et skoletilbud der innebærer, skal de få tilbud om omvisning før søknad sendes inn. PP-tjenesten kan bistå på skolebesøket.

Søknadsprosessen og kriterier for inntak

a) Søknadsskjema finnes på kommunens nettside. Foreldre sender søknad om inntak for neste skoleår innen 1. november til Lillestrøm kommune, Oppvekst pb 313, 2001 Lillestrøm. Søknader som sendes inn etter denne dato vil ikke bli tatt med i søknadsbehandlingen, men kan vurderes ved ledige plasser, se punkt g. I søknaden kan foreldre oppgi en prioritert rekkefølge på de tre skolene, men kommunen står fritt til å tildele plass på de tre skolene uavhengig av foreldrenes prioritering.

b) Kommunen oversender søknadene så raskt som mulig til PP-tjenesten, og til rektorene ved Skåningsrud, Frydenlund og Base 3. Det avholdes et innledende møte mellom PPA, fagstab og skolene for å gjennomgå søknadene. Ved behov sender skolene en skriftlig uttalelse innen 12. desember, med anbefaling av prioritering for opptak. PP-tjenesten sørger for at elevens synspunkt er innhentet.

c) Kriterier for inntak (alle må være oppfylt, for unntak se punkt e):

  • Eleven må ha registrert bostedsadresse i Lillestrøm kommune ved søknadsfristens utløp, eller på annen måte kunne dokumentere at flytting har skjedd/ vil finne sted innen kort tid (for eksempel kjøpskontrakt eller leiekontrakt av en lengre varighet).

  • Eleven må ha sakkyndig vurdering som viser elevens nåværende behov og forutsetninger, samt med anbefaling fra PP-tjenesten om spesialundervisning i alle fag.

  • Eleven må ha diagnose psykisk utviklingshemmet og/eller ha store generelle lærevansker.

d) Dersom det er flere søkere enn ledige plasser ved skolene vil søkerne bli prioritert ut fra:

  • Omfanget av elevenes lærevansker, og behovet for medisinsk oppfølging og fysisk tilrettelegging, herunder pleiebehov.
  • Nærskolens muligheter for nødvendig tilpasning og tilrettelegging for eleven.
  • Elevgruppens sammensetning.
  • Reisevei til de tre skolene kan bli vektlagt i kommunens vurdering av hvilken av de tre skolene tilbudet skal gis ved.

e) Ved ledige plasser, etter at alle søknader som har kommet inn til søknadsfristen er vurdert, kan tilbud om plass i særlige tilfeller gis til elever som har søkt innen fristen, selv om sakkyndig utredning fra PP-tjenesten ikke er oppfylt. Det kan imidlertid ikke gjøres unntak fra bostedskravet. 

f) Kommunalsjef skole fatter vedtak om opptak eller avslag så raskt som mulig og senest innen 1. april for plasser til Frydenlund skole og Base 3. Plassen gis fra og med et skoleår, og ut skoleløpet i grunnskolen. For plasser på Skåningsrud skole og ressurssenter er det styret som fatter vedtak innen denne dato.

g) Dersom det etter opptak eller i løpet av skoleåret blir ledig plass, melder rektorene fra om dette til kommunens skoleadministrasjon. Det vil da bli vurdert om noen av elevene som fyller kriteriene, men fikk avslag for inneværende skoleår, bør få tilbud om skoleplass. Ved ledige plasser etter dette, kan søknader som er kommet inn etter søknadsfristen vurderes.

Skoleskyss

Foreldre kan søke om skoleskyss, jf. opplæringsloven § 7-3.