Hva skal jeg sende inn

Du kan få hjelp til å velge avløpsløsning av et fagkyndig foretak. De kan hjelpe med å sende inn søknaden om etablering eller oppgradering av privat renseanlegg.

Hvordan søker jeg utslippstillatelse?

Før man får tillatelse til å anlegge et privat avløpsrenseanlegg skal utslippstillatelsen være gitt av kommunen som forurensningsmyndighet. Avløpsvannet skal renses i et egnet anlegg, før utløpsvannet ledes til egnet resipient. Miljøteknikk skal godkjenne den valgte løsningen og utslippet av avløpsvann. 

Søknaden om utslippstillatelse av avløpsvann behandles etter forurensningsforskriften kapittel 12. Det stilles strenge krav til et utslipp av avløpsvann. Søknaden må være komplett utfylt og alle relevante vedlegg må legges ved før det sendes inn til kommunen.

Søk her

Aktuelle renseløsninger

I Lillestrøm kommune stilles det krav til at de private renseløsningene skal gi en 90 % reduksjon av fosfor og organisk materiale. Aktuelle renseløsninger er minirenseanlegg klasse 1 (med teknisk godkjenning av SINTEF) eller infiltrasjonsanlegg. Eventuelt kan man søke om å kombinere biologisk toalett (en løsning for svartvann) med et renseanlegg for gråvann.

Bare i spesielle tilfeller kan kommunen godkjenne løsning med tett tank for avløpsvann fra WC.

Krav til drift av anleggene

Kommunen har myndighet til å gi tillatelse til utslipp fra mindre avløpsanlegg. Private avløpsanlegg og utslippene fra disse, registreres på eiendommene i kartdatabasen. Anleggene skal følges opp etter at tillatelsen er gitt.

Det stilles krav om at eier av de private avløpsanleggene skal ha service- og driftsavtale på anleggene.
Det vil si skriftlig avtale mellom anleggseier og leverandør av renseanlegget, eller et foretak med renseteknisk kompetanse. Kommunen skal ha kopi av serviceavtale. Leverandøren skal årlig rapportere til kommunen om at anleggene driftes i henhold til avtalen.

Alle private avløpsrenseanlegg skal meldes inn i den kommunale slamtømmeordningen.

Aktuelle lenker 

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Fet kommune
Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune  
Sentral forskrift for minirenseanlegg - Lenke kommer når det er klart.