Hva skal jeg sende inn

Du kan få hjelp til å velge avløpsløsning av et fagkyndig foretak. De kan hjelpe med å sende inn søknaden om etablering eller oppgradering av privat renseanlegg.

Hvordan søker jeg utslippstillatelse?

Før man får tillatelse til å anlegge et privat avløpsrenseanlegg skal utslippstillatelsen være gitt av kommunen som forurensningsmyndighet. Avløpsvannet skal renses i et egnet anlegg, før utløpsvannet ledes til egnet resipient. Miljøteknikk skal godkjenne den valgte løsningen og utslippet av avløpsvann. 

Søknaden om utslippstillatelse av avløpsvann behandles etter forurensningsforskriften kapittel 12. Det stilles strenge krav til et utslipp av avløpsvann. Søknaden må være komplett utfylt og alle relevante vedlegg må legges ved før den sendes inn til kommunen.

Det må betales gebyr for behandling av søknad om utslippstillatelse. 

 

Søk her

Aktuelle renseløsninger

I Lillestrøm kommune stilles det krav til at de private renseløsningene skal gi en 90 % reduksjon av fosfor og organisk materiale. Aktuelle renseløsninger er minirenseanlegg klasse 1 (med teknisk godkjenning av SINTEF) eller infiltrasjonsanlegg. Eventuelt kan man søke om å kombinere biologisk toalett (en løsning for svartvann) med et renseanlegg for gråvann.

Bare i spesielle tilfeller kan kommunen godkjenne løsning med tett tank for avløpsvann fra WC.

Krav til drift av anleggene

Kommunen har myndighet til å gi tillatelse til utslipp fra mindre avløpsanlegg. Private avløpsanlegg og utslippene fra disse, registreres på eiendommene i kartdatabasen. Anleggene skal følges opp etter at tillatelsen er gitt.

Det stilles krav om at eier av de private avløpsanleggene skal ha service- og driftsavtale på anleggene.
Det vil si skriftlig avtale mellom anleggseier og leverandør av renseanlegget, eller et foretak med renseteknisk kompetanse. Kommunen skal ha kopi av serviceavtale. Leverandøren skal årlig rapportere til kommunen om at anleggene driftes i henhold til avtalen.

Alle private avløpsrenseanlegg skal meldes inn i den kommunale slamtømmeordningen.

Se mer informsajon om tømming av septiktank her

Tilsyn av anlegg

Lillestrøm kommune gjennomfører tilsyn og kontroll av private anlegg. Det betales et årlig gebyr selv om tilsyn gjennomføres sjeldnere enn hvert år. Gebyret er innført for å sikre kvaliteten på slike anlegg og for å redusere utslipp og forurensning.

Årlig gebyr for tilsyn

Gebyret betales årlig selv om kommunen ikke besøker ditt anlegg hvert år. Tilsynsgebyret er uavhengig av hvilke tilsynsoppgaver som blir utført inneværende år og finansierer alt kommunalt arbeid for å hindre forurensning fra små avløpsanlegg.

Hvorfor tilsyn?

Tilsyn med mindre avløpsanlegg er en lovpålagt arbeidsoppgave som kommunen skal utføre, dette fremkommer av forurensningslovens § 48.

Tilsyn med mindre avløpsanlegg skal sørge for at avløpsanleggene ikke medfører forurensning eller helseplager og at alle krav i utslippstillatelsen tilfredsstilles.

Tilsynet skal sikre brukerinteresser (drikkevann, jordvanning, bading, fiske og rekreasjon), biologisk mangfold og gode miljøforhold i vannforekomstene, samt gi sikkerhet for at investeringer foretatt av anleggseier gir forventet utbytte.

Både serviceavtale og tilsyn?

Serviceavtale og tilsyn er to forskjellige ting.

Enkelte typer anlegg (eksempelvis minirenseanlegg) må i tillegg ha en egen serviceavtale fra leverandør. Uten en slik avtale er ikke utslippstillatelsen gyldig. Serviceavtalen innebærer en teknisk oppfølgning av avløpsanlegget, hvor serviceansvarlig har ansvaret for å sjekke at alle elektroniske og tekniske komponenter fungerer, raking av filterflate, beredskap vedr. reservedeler, kjemikaliepåfylling mm. Servicepersonell er spesialister på sine spesifikke anlegg, og kommunens tilsyn erstatter ikke denne funksjonen.

Lillestrøm kommune er pålagt å føre tilsyn etter forurensingsforskriftens kapittel 12 og 13. Tilsynet skal forhindre forurensning, sikre brukerinteresser (drikkevann, jordvanning, bading, fiske og rekreasjon), biologisk mangfold og gode miljøforhold i vannforekomstene, samt gi sikkerhet for at investeringer foretatt av anleggseier gir forventet utbytte. Tilsynsarbeidet til kommunen er av et større overordnet perspektiv sammenlignet med arbeidet som serviceansvarlig utfører for det spesifikke anlegget.

Hvem skal betale for tilsyn?

De husstandene som har innlagt vann, enten kommunalt eller privat, og som ikke er tilkoblet kommunalt avløpsnett skal betale gebyr for tilsyn.

Det betales én avgift per avløpsanlegg, så for felles anlegg blir gebyret fordelt på antall boenheter som er tilknyttet. For de eiendommene med et anlegg for hhv. gråvann og svartvann, anses dette som ett komplett anlegg og det betales ett tilsynsgebyr. I de tilfellene hvor en eiendom har flere avløpsanlegg for sanitært avløp (både svartvann og gråvann), betales det et årsgebyr for hvert anlegg. Det samme gjelder også for fritidsboliger.

Hvem kommer på tilsyn?

Kommunen har ansvar for utførelsen av tilsyn med mindre avløpsanlegg etter kapittel 12 og 13 i forurensningsforskriften.

Når får anlegget tilsyn?

De eiendommene som får tilsyn varsles på forhånd og gis muligheten til å delta på tilsynet.

Hvordan utføres tilsynet?

Mange oppgaver inngår i kommunens tilsyn av mindre avløpsanlegg, blant annet:

 • gjennomgang av dokumentasjon og registreringer for det aktuelle anlegget
 • kontroll og oppfølging av tømmerapporter, servicerapporter og årsrapporter
 • vurdering av tømmefrekvens og tilgjengelighet
 • fysisk tilsyn ved avløpsanlegget
 • utarbeidelse av tilsynsrapport
 • oppfølging av eventuelle avvik, og dermed pålegg om tiltak
 • innspill til kommunale eller private opprydningsplaner
 • kostnader for oppfølging av anlegg som ikke fungerer som de skal
 • rapportering til nasjonale myndigheter
 • fysisk kontroll av hele anlegget

Den fysiske kontrollen av anlegget vil variere avhengig av anleggstypen, men kan blant annet omfatte:

 • tilstandssjekk
 • prøvetaking
 • analyse av utløpsvann
 • kontroll av utslippspunkt
 • vurdering av forurensning, lukt eller annen sjenanse fra anlegget

Alle anleggseiere som har fått tilsyn vil få en tilsynsrapport fra kommunen med opplysninger om tilsynet. Denne rapporten vil anleggseier få anledning til å gi tilbakemeldinger på. Dersom det oppdages feil ved avløpsanlegget vil anleggseier får rimelig frist til å rette opp i feilene. I de tilfellene hvor det avdekkes brudd på regelverket vil det sendes ut varsel om pålegg.

Bruk anlegget riktig, vis do-vett!

Ingen avløpsanlegg vil fungere over tid hvis de ikke brukes riktig og får riktig tilsyn og oppfølging.

Pass på at avløpsanlegget ikke tilføres andre ting enn det er dimensjonert for. Noen av verstingene for renseanlegget ditt er bind, bleier, bomull, q-tips, kondomer, kluter, matrester, plast, tamponger, tobakkrester og snus, tørkepapir og våtservietter. Alt dette skal du kaste i søplebøtta.

Matoljer, baconfett og lignende skal ikke helles i vask eller toalett. Fett setter seg fast i ledningsnettet og medfører rotteplage, kloakkstopp og tette rør.

Farlig avfall som f. eks maling / beis, bil- og båtpleiemidler, white spirit, olje og andre kjemikalier skal leveres på miljøstasjonen, og må aldri tømmes i vasken eller toalettet. Slike kjemikalier ødelegger biologisk rensetrinn i anlegget.