Hva skal jeg sende inn

Du kan få hjelp til å velge avløpsløsning av et fagkyndig foretak. De kan hjelpe med å sende inn søknaden om etablering eller oppgradering av privat renseanlegg.

Hvordan søker jeg utslippstillatelse?

Før man får tillatelse til å anlegge et privat avløpsrenseanlegg skal utslippstillatelsen være gitt av kommunen som forurensningsmyndighet. Avløpsvannet skal renses i et egnet anlegg, før utløpsvannet ledes til egnet resipient. Miljøteknikk skal godkjenne den valgte løsningen og utslippet av avløpsvann. 

Søknaden om utslippstillatelse av avløpsvann behandles etter forurensningsforskriften kapittel 12. Det stilles strenge krav til et utslipp av avløpsvann. Søknadsskjemaet må være komplett utfylt og alle relevante vedlegg må legges ved før det sendes inn til kommunen.

Søk om utslippstillatelse for avløpsvann

Hele søknadsskjemaet skal fylles ut. Beskrivelse av skjemaet finner du nederst på siden.

Aktuelle renseløsninger

I Lillestrøm kommune stilles det krav til at de private renseløsningene skal gi en 90 % reduksjon av fosfor og organisk materiale. Aktuelle renseløsninger er minirenseanlegg klasse 1 (med teknisk godkjenning av SINTEF) eller infiltrasjonsanlegg. Eventuelt kan man søke om å kombinere biologisk toalett (en løsning for svartvann) med et renseanlegg for gråvann.

Bare i spesielle tilfeller kan kommunen godkjenne løsning med tett tank for avløpsvann fra WC.

Krav til drift av anleggene

Kommunen har myndighet til å gi tillatelse til utslipp fra mindre avløpsanlegg. Private avløpsanlegg og utslippene fra disse, registreres på eiendommene i kartdatabasen. Anleggene skal følges opp etter at tillatelsen er gitt.

Det stilles krav om at eier av de private avløpsanleggene skal ha service- og driftsavtale på anleggene.
Det vil si skriftlig avtale mellom anleggseier og leverandør av renseanlegget, eller et foretak med renseteknisk kompetanse. Kommunen skal ha kopi av serviceavtale. Leverandøren skal årlig rapportere til kommunen om at anleggene driftes i henhold til avtalen.

Alle private avløpsrenseanlegg skal meldes inn i den kommunale slamtømmeordningen.

Beskrivelse av søknadsskjema

 1. Eiendom og byggested

  • Få med gårds- og bruksnummer og adresse 

 2. Hva søknaden gjelder

  • Er det et nytt avløpsanlegg, endring av utslipp eller rehabilitering av et eksisterende anlegg? 
  • Hvor mange boliger eller fritidsboliger gjelder søknaden for? 
  • Er det eller skal det installeres vannklosett? 

 3. Beskrivelse av anlegget

  • Hva slags type anlegg er valgt?
   • For mini-RA skal leverandør og modell fylles ut
   • For infiltrasjon må totalt infiltrasjonsareal fylles ut
   • For gråvannsanlegg må det redegjøres for anleggskomponentene og dimensjoneringsgrunnlag i et eget vedlegg.
  • Anleggets størrelse i pe og antall boenheter 
  • Hvor mange meter er det fra slamtank til kjørbar vei?
  • Skal utslippet ledes til bekk, elv eller infiltreres? 

 4. Bekreftelse

  Utslipp må etableres og drives i samsvar med kravene i forurensningsforskriften § 12-7 til 12-13

 5. Få med relevante vedlegg til søknaden

  1. Ved valg av infiltrasjonsanlegg må det legges ved resultater fra grunnundersøkelser:
   • Beskrivelse av jordmasser
   • Resultat av kornfordelingsanalyse eller infiltrasjonstest
   • Informasjon om beregnet hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassenes egenskaper som rensemedium og vurdering av risiko for forurensning   
  2. Skriv en begrunnelse for valg av avløpsanlegg og beskrivelse av tiltaket
   • Vurder utslippets størrelse (i pe) og anleggets dimensjon
   • Er det drikkevannskilder eller brønner i nærheten?
   • Slippes det ut avløpsvann til f. eks badevann, fiskevann eller rekreasjonsområder?
   • Hvor slippes utløpsvannet ut?
   • Skal det legges nye rør eller skal eksisterende rør brukes på nytt? I de tilfellene hvor eksisterende utløpsrør skal brukes på nytt, skal det opplyses om alder, kvalitet og tilstand på rørene
  3. Beskrivelse av anleggstypen eller dokumentasjon. For prefabrikkerte løsninger følger dette med anlegget fra anleggsleverandøren.
  4. Tegning av avløpsanlegget og dets plassering i jordprofilet. Vurdering av utløpsrør og fall til og ut av anlegget.
  5. Situasjonskart som viser anleggets plassering
   • Anlegget med alle kummer, inn- og utløpsrør må være med
   • Utslippsstedet må være markert på kartet
   • Eventuelle drikkevannsbrønner og –inntak skal være markert på kartet
  6. Gjenpart av nabovarsel
  7. Serviceavtale for anlegget 
  8. Søknad om ansvarsrett
  9. Eventuelle mottatte merknader og protester
  10. Eventuelle andre vedlegg
   • Dokumentasjon på at ansvarlig søker har tilstrekkelig kompetanse i prosjektering av mindre avløpsanlegg
   • Det stilles krav om at ansvarlig utførende har ADK1-sertifisering

 6. Underskrifter og erklæringer

  • Fylles ut at tiltakshaver
  • Fylles ut av ansvarlig søker for tiltaket. Ansvarlig søker må bekrefte at tiltaket belegges med ansvar

Aktuelle lenker 

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Fet kommune
Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg, Sørum kommune  
Sentral forskrift for minirenseanlegg - Lenke kommer når det er klart.