Barnehagen skal møte barns behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse, og sikre at barn får ta del i og medvirke i fellesskapet.

Positive og nære relasjoner mellom barn og voksne er av stor betydning for barns trivsel og utvikling i barnehagen, samtidig er samspill med andre barn en viktig arena for barns tilegnelse av sosial kompetanse.
Alle som jobber i barnehagen må følge med på at barna har det trygt og godt i barnehagen, og at de har et miljø som fremmer trivsel, lek og læring. De voksne i barnehagen skal hjelpe barna å bygge relasjoner til hverandre. Personalet skal blant annet støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i konfliktsituasjoner og jobbe for å bryte opp uheldige samspillsmønstre. Barnehagen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Hva kan du gjøre hvis barnet ditt ikke har det bra i barnehagen?

Ta kontakt med barnehagen så fort som mulig. Foreldre bør ha en lav terskel for å ta kontakt med barnehagen ved mistanke om at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.

Det trenger ikke være en konkret hendelse som ligger bak. At et barn ikke har det trygt og godt i barnehagen, kan komme til uttrykk på ulike måter, for eksempel gjennom at barnet endrer atferd. Dere trenger altså ikke vise til konkrete hendelser eller ha forslag til konkrete tiltak som dere ønsker barnehagen skal sette i verk når dere tar kontakt med barnehagen og deler en bekymring.

Alle voksne som jobber i en barnehage er etter barnehageloven forpliktet til å ta foreldre og barn som melder fra alvorlig, og ta tak i situasjonen.

Hvilket ansvar har barnehagen?

Barnehagen må ha gode rutiner for å følge med, og være til stede for barna. Styrer og alle andre ansatte skal jobbe for at alle barna har det bra i barnehagen. Hvis en voksen vet om, eller tror at et barn blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, si ifra til styrer i barnehagen, undersøke hva som har skjedd, sette inn tiltak for å sørge for at barnet får et trygt og godt barnehagemiljø.

I alvorlige tilfeller må styrer melde fra til barnehageeier. Hva som er et alvorlig tilfelle, vil være en skjønnsmessig vurdering. Eksempler på alvorlige tilfeller er når en ansatt mobber eller utestenger et barn, eller krenkelser av et barn har pågått over lang tid, uten at barnehagen har klart å løse saken.

Hvis barn eller foreldre sier at barnet ikke har det bra, må barnehagen alltid undersøke hva som har skjedd.

Barnehagen må lage en plan

Hvis barnehagen får vite at et barn ikke har det trygt og godt i barnehagen, må de lage en skriftlig plan for å sikre at barnet får en trygg barnehagehverdag. Planen skal vise hva barnehagen vil gjøre og hvorfor. Barnehagen skal sørge for at foreldre og barn blir hørt. Barnets beste skal alltid være et grunnleggende hensyn i barnehagens arbeid.

Melde sak til barnehageeier

Hvis dere mener at barnehagen ikke har tatt tak i saken eller ikke satt inn riktige tiltak, kan dere ta kontakt med barnehageeier.

Privat barnehage

Om dere har barn i en privat barnehage, må dere undersøke hvem som er eier av barnehagen og melde saken dit.

Kommunal barnehage

Om dere har barn i en kommunal barnehage kan dere ta kontakt med kommunen som barnehageeier v/Beredskapsteam mot mobbing.

Beredskapsteam mot mobbing kan bistå barn/foreldre dersom dere opplever å ikke få den hjelp og støtte dere trenger i saker som omhandler det psykososiale miljøet i barnehagen. Beredskapsteamet vil kunne gi dere råd og veiledning, men skal ikke overta barnehagens ansvar. Teamet kan kontakte barnehagen, undersøke saken og vurdere behov for tiltak. Teamet består av ansatte i barnehageadministrasjonen og i Pedagogisk-psykologisk avdeling.

Dere kan ta kontakt på e-post. Ikke skriv personsensitive opplysninger i e-posten, men oppgi at dere ønsker bistand i en sak om psykososialt barnehagemiljø. Beredskapsteamet vil ta kontakt med dere så fort som mulig. Dere kan også ringe sentralbordet på telefon og be om å få snakke med en representant for beredskapsteamet.

Klage til barnehagemyndigheten

Om dere, etter å ha vært i kontakt med barnehageeier, mener at saken ikke følges opp som den skal, kan dere ta kontakt med kommunes barnehagemyndighet. Dere kan ta kontakt på e-post. Ikke skriv personsensitive opplysninger i e-posten, men oppgi at dere ønsker bistand i en sak om psykososialt barnehagemiljø. Barnehagemyndigheten vil ta kontakt med dere så fort som mulig. Dere kan også ringe sentralbordet på telefon og be om å få snakke med en representant for barnehagemyndigheten.

Barnehagemyndigheten kan føre tilsyn med alle barnehager i Lillestrøm kommune (både kommunale og private), og vurdere om de følger regelverket.

Barnehagemyndigheten 

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal se til at barnehagene drives i samsvar med barnehageloven og tilhørende forskrifter.

Les mer om barnehagemyndigheten 

Trenger du hjelp eller mer informasjon?

Nullmobbing.no (Utdanningsdirektoratet)
Mobbeombud i Viken fylkeskommune kan gi råd og veiledning
Foreldreutvalget for barnehagen har informasjon på sine nettsider
Barneombudet har informasjon om mobbing i barnehage
Reglene om et trygt og godt barnehagemiljø står i barnehageloven kapittel VIII, du finner dem på www.lovdata.no.