Når trenger jeg ikke å søke?

Du trenger ikke søke dersom:

 • Det er en frittliggende bygning som ligger på bebygd eiendom og samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er inntil 50 m² og en meter fra eiendomsgrense.

Se veiledning til SAK10 § 4-1 a. for detaljer.

Eksempler på hva som er unntatt søknadsplikt

Viktige forutsetninger for at tiltaket skal være unntatt søknadsplikt

 • Tiltaket må ikke være i strid med gjeldende arealplan.
 • Utnyttelsesgraden for tomten må ikke overskrides.
 • Bygningen kan ikke inneholde rom for varig opphold.
 • Bygningen må plasseres på bebygd eiendom.
 • Bygget har kun en etasje, og er ikke underbygd med kjeller.
 • Avstand fra nabogrense må være minimum en meter.
 • Avstand til annen bygning på tomten må være minimum en meter.
 • Maksimal mønehøyde er fire meter og gesims tre meter fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget.
 • Bygget må ikke plasseres i konflikt med offentlig vann- og avløpsledninger.
 • Bygget må ikke plasseres i strid med byggegrenser mot vei eller bane. Ved plassering nærmere vei/bane enn byggegrensene tilsier må du innhente dispensasjon eller samtykke fra kommunen på forhånd.
  Kontakt kommunen hvis du er i tvil.

Når bygningen er ferdigstilt skal informasjon om tiltaket og plassering meldes inn til kommunen.

Hvor stort kan du bygge? Se veiviseren til DIBK.

Tiltak som krever søknad og som du kan søke om selv

Du kan søke selv dersom bygningen er frittliggende og samlet bruksareal eller bebygd areal er inntil 70 m².

Viktige forutsetninger for at du skal kunne søke selv

 • Bygningen kan ikke inneholde rom for varig opphold.
 • Den er i første etasje, og kan i tillegg være underbygd med kjeller. 
 • Hovedregelen er at større bygningen skal plasseres fire meter i fra nabogrensen. Kommunen kan godkjenne nærmere plassering enn fire meter dersom det foreligger nabosamtykke for plasseringen, eller ved søknad om dispensasjon.

Når må jeg søke med hjelp fra fagfolk

Dette må du søke med hjelp av fagfolk:

 • bygninger over 70 m²
 • bygninger i mer enn èn etasje
 • hvis bygningen skal inneholde rom for beboelse

Frittstående bygning

Illustrasjon: DiBK