Når trenger jeg ikke å søke?

Du trenger ikke søke dersom:

 • Garasjen er en frittliggende bygning som ligger på bebygd eiendom, og samlet bruksareal (BRA), eller bebygd areal (BYA) er inntil 50 m².

Sjekk om du kan bygge uten å søke

Se veiledning til SAK10 § 4-1 a. for detaljer.

Viktige forutsetninger for at tiltaket skal være unntatt søknadsplikt

 • Tiltaket må ikke være i strid med gjeldende arealplan (for eksempel hensynssoner, grad av utnytting, arealformål) 
 • Tiltaket må ikke være i strid med gjeldende gatenorm (se normer og regler for vei)
 • Utnyttelsesgraden for tomten må ikke overskrides.
 • Garasjen kan ikke inneholde rom for varig opphold.
 • Den er i én etasje, og er ikke underbygd med kjeller.
 • Avstand til nabogrense må være minimum en meter.
 • Avstand til annen bygning på tomten må være minimum en meter.
 • Avstand til vann og avløpsledninger må være minimum fire meter.
 • Garasje må ikke plasseres i strid med byggegrense mot vei eller jernbane. Ved plassering nærmere må det søkes om dispensasjon. Der det ikke foreligger byggegrense kan garasje plasseres inntil 2 meter fra eiendomsgrense mot vei ved plassering parallelt med vei, og inntil 6 meter fra eiendomsgrense mot vei ved plassering vinkelrett på vei.
 • Mønehøyden skal ikke være over 4,0 m og gesimshøyde ikke over 3,0 m. Dette gjelder selv om reguleringsplanen for din eiendom eventuelt tillater en høyere høyde for garasje/carport. Dersom du ønsker å bygge høyere må du søke om byggetillatelse. Høyde måles i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Når skal jeg melde fra til kommunen?

Når bygningen er ferdigstilt skal informasjon om tiltaket og plassering meldes til kommunen.

Ta test hos Direktoratet for byggkvalitet før du bygger.

Garasje og carport

Illustrasjon: DiBK.

Når kan jeg sende byggesøknad selv?

Viktige forutsetninger for du skal kunne sende søknad selv

 • Garasjen er frittliggende.
 • Samlet bruksareal eller bebygd areal er inntil 70 m2.
 • Garasjen kan ikke inneholde rom for varig opphold.
 • Garasjen må være i en etasje, og kan i tillegg være underbygget med kjeller. 
 • Hovedregelen er at garasje over 50 m2 BYA skal plasseres fire meter fra nabogrensen. Kommunen kan godkjenne nærmere plassering enn fire meter dersom det foreligger nabosamtykke for plasseringen, eller ved søknad om dispensasjon.
 • At du må ha snuplass på egen eiendom.

Slik søker du selv

Når må jeg sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk?

Dette må du søke med hjelp av fagfolk

• garasjer over 70m².
• garasjer i mer enn én etasje.
• hvis garasjen skal inneholde rom for beboelse.

Søk med hjelp av fagfolk