Du trenger ikke sende byggesøknad dersom:

 • Solcelleanlegget berører bare én bruksenhet eller branncelle (for eksempel en enebolig eller en låve)
 • Solcelleanlegget ikke fører til vesentlig endring av fasadens karakter (tak er også en fasade). Er du usikker, kan vi vurdere dette konkret dersom du sender en henvendelse til oss.
 • Bygningen ikke har vernestatus, ikke er bevaringsverdig, ikke er registrert i SEFRAK-registeret og heller ikke ligger i en hensynssone for kulturmiljø.
 • Solcelleanlegget ikke er i strid med bestemmelser i arealplanen som gjelder for din eiendom (reguleringsplan og/eller kommuneplan). Du må lese planen for din eiendom for å forsikre deg om dette. Er du usikker på hvilke regler som gjelder, send en henvendelse til oss.
 • Solcelleanlegget oppfyller alle tekniske krav.
 • Solcelleanlegget plasseres lenger unna nabogrense enn 4,0 meter. (Dersom bygningen er plassert nærmere nabogrense enn 4,0 meter, så vil solcellene være søknadspliktige dersom de plasseres slik på taket at de vil være nærmere nabogrense enn 4,0 meter).

Du må sende oss en henvendelse om søknadsplikten dersom:

 • Bygningen står oppført i SEFRAK-registeret. (Det vil si at den har gul eller rød trekant i kulturminnekart).
 • Bygningen ligger i en hensynssone for kulturmiljø i kommuneplanen (markert med skravur i kartet). I disse områdene skal det tas særlig hensyn til bygningsmiljø og kulturlandskap, noe du kan lese mer om i kommuneplanen for Lillestrøm kommune § 8-2.
 • Dersom du skal føre opp et annet solenergisystem enn solcelleanlegg.

Send henvendelsen til postmottak@lillestrom.kommune.no og legg ved adresse og bilder av bygningen.

Du må sende byggesøknad med hjelp fra fagfolk dersom:

 • Solcelleanlegget berører flere bruksenheter eller brannceller, for eksempel hvis solcelleanlegget skal monteres over flere leiligheter.
 • Solcelleanlegget skal monteres på en bygning som har vernestatus eller er bevaringsverdig.
 • Det er fare for nedfall på offentlige arealer som gater, fortau og felles innganger.
 • Solcelleanlegget er frittstående.
 • Solcelleanlegget plasseres nærmere nabogrense enn 4,0 meter.

Søk med hjelp av fagfolk

I en rekke tilfeller er anleggene så små at vi kan gi unntak fra kravet om ansvarlige foretak selv om solenergisystemet er søknadspliktig, altså at du kan søke selv. Vi kan vurdere dette konkret, dersom du ber om unntak fra kravet når du sender inn byggesøknaden.

Sjekk bestemmelsene for din eiendom

 • I Planinnsyn kan du finne hvilke arealplaner som gjelder for din eiendom. Her finner du også bestemmelsene til planene, og om eiendommen ligger i en hensynssone for kulturmiljø.
 • I kulturminnekart i kartportalen finner du informasjon om hvilke bygninger som er SEFRAK-registrert (gule og røde trekanter) for hele Lillestrøm kommune.