Hvis det er dokumenter du ikke finner, kontakt oss på e-post postmottak@lillestrom.kommune.no

Overvåkningsprogrammet

Risikovurdering

Multiconsult har utarbeidet en risikovurdering – målepunkter i grunnmur (pdf).

Årsrapporter

Årsrapporter Brånåsdalen avfallsdeponi - deponigassanlegg

Overvåkningsrapporter

Gassmålinger 

Driftsresultat gassanlegg
2024 2023 2022 2021 2020
Målinger i bolighus
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Målinger i næringsbygg
UCO gassmålinger

2023

2022

2021

2020

2019

Rema 1000 gassmålinger Prost Stabels vei 22 gassmålinger
Målinger i vann- og avløpsnettet Gassmålinger ved lavtrykk Målinger i gassbrønner

Setningsmålinger

Setningsnivellement Brånåsdalen

2022

2021

2020

2019 2017

Overvåkning av vannkvalitet

Vannprøver

Statsforvalteren

Rapporter oversendt Statsforvalteren i Oslo Viken

Tilbakemelding på sluttrapport for utførte tiltak ved Brånåsen nedlagte avfallsdeponi

Innsendt sluttrapport fra Lillestrøm kommune for pålegg om videre oppfølging av handlingsplan, er med dette ferdigbehandlet. Statsforvalteren finner at tilsendt dokumentasjon viser at kravene som er stilt Lillestrøm kommune i pålegg av 20.02.2018 er oppfylt.

Historisk gjennomgang

Skedsmo kommune vedtok 9. mai 2018:

Rådmannen bes gjennomgå sakens historikk og redegjøre hva som har skjedd i saken og hvorfor premissene for utbyggingstillatelse ikke er blitt fulgt opp.
Enstemmig vedtatt

Rådmannen engasjerte Kluge Advokatfirma AS til å bistå med dette arbeidet. Rapporten med bilag offentliggjøres i dag, 19. mars, samtidig som presentasjonen gjennomføres i et åpent møte i kommunestyresalen i Skedsmo rådhus.

Presentasjon

Presentasjon Skedsmo rådhus 19. mars 2019 (pdf)

Rapport og bilag

Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi og tilgrensende boligområder – en historisk gjennomgang
Last ned rapporten  - Historisk gjennomgang vedr Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi (pdf)

Rapporten har 362 bilag ( 1775 sider, 293 mb)
Last ned bilagene 

Rapporten inneholder

Innledning (side 4)

Mandat
Bakgrunnen for oppdraget
Oversikt over sentrale aktører/navn
Reguleringsplan for Holtområdet - flatereguleringsplan
Videre fremstilling

Etablering/drift/nedleggelse/ivaretakelse av avfallsdeponiet (side 12)

Etablering av avfallsdeponiet
Drift av avfallsdeponiet
Nedleggelse av avfallsdeponiet/etablering og avvikling av gassanlegg
Videre ivaretakelse av deponiet/rapporterte problemer/drift av gassanlegg
Avvik fra vedtak, avtaler, vilkår, instruks mv.

Plansakene (side 34)

Disposisjonsplan for Holt-området
Reguleringsplan for Holt-området (PlanID 193A)
Tomtedelingsplan – Holt Vest - delfelt B5, B6, B7, B8 og del av B9
Revidert tomtedelingsplan for deler av feltene B5, B8 og B9 samt felt B6
Reguleringsplan Holt – område B9 og B10 – Haugenstua og Solheim (PlanID 193D)
Avvik fra krav/vilkår/forutsetninger ved utarbeidelse av reguleringsplanene

Teknisk infrastruktur / Terrengarbeider / Tetningsskjerm (side 59)

Generelt for utbyggingsområdet
Skedsmo Tomteselskaps område (områdene B5, B6, B7, B8 og del av B9)
Haugenstua/Solheim (del av B9 og B10)
Avvik fra krav/vilkår/forutsetninger ved etablering av VVA og klargjøring tomtegrunn

Tildeling/salg av tomter (side 71)

Felt B5, B6, B7, B8 og nordre del av B9 – eid av Skedsmo Tomteselskap
«Holt Rest» – usolgte tomter/Skedsmo Tomteselskap
Salg av tomteareal på Haugenstua
Tomtetildeling/salg – forhold av mulig betydning for dagens problemer

Kjøpekontrakter og skjøter (side 89)

Salg fra Skedsmo Tomteselskap til kjøpere av enkelttomter
Kjøpekontrakter og skjøter – salg inngått via ferdighusfirma
Tinglyste skjøter for tomter som ligger inntil deponiet
Salg av tomteareal på Haugenstua
Avvik knyttet til kjøpekontrakter/skjøter

Byggesak (side 93)

Eneboligtomter på delfelt B6, B8 og B9, Skedsmo Tomteselskap
Haugenstua – 6 byggesaker, totalt 72 boenheter
Byggesak – søknad om VVA og tomtearbeider
Byggesøknad vedrørende delfelt B1, – 12 leiligheter i kjede
Byggesak delfelt B6 – 18 leiligheter (Lillehaugen borettslag)
Byggesak delfelt B2 – 12 boenheter
Byggesak delfelt B3 – 10 boenheter
Byggesak delfelt B4 – 8 leiligheter
Byggesak delfelt B5 – 12 boenheter
Etterfølgende byggesak vedrørende Lensmann Klevs vei 185 A
Kommentar til byggesaker på Haugenstua