Bakgrunn

Bakgrunn for tiltakene

Brånåsdalen avfallsdeponi ble etablert i 1970 og av sluttet i rundt 1990. I fra 1992 ble det tillatt med boligbygging i området og flere eneboliger ble bygget helt ut til randsonen av deponiet. I 2000 ble Haugen og Lillehaugen borettslag bygget. I 2006 ble dagens Nitteberg hage vedtatt lagt inn i kommuneplanen som regulert til boligområde – småhusbebyggelse. Reguleringsplanen ble vedtatt i 2012 og etableringen av boligfeltet begynte umiddelbart etterpå.

I 2015 ble kommunen (Skedsmo kommune) kjent med at det hadde oppstått forhold i en enebolig, Lensmann Klevs vei 188, som man mente skyltes deponiet. Det ble målt relativt store mengder deponigass og huset hadde store skjevsettinger.

Dette førte til innløsning av boligen og Skedsmo kommune tok kontakt med Fylkesmannen i Oslo og Akershus for å drøfte hvilke tiltak som burde iverksettes. Deretter fikk Skedsmo kommune pålegg fra Fylkesmannen som i korthet gikk ut på å sikre oppsamling av metangassen, hindre overvann i å trenge ned i deponiet og sikre et program for overvåkning av området, boliger/industribygg i årene framover.

I kommunestyret 9. mai 2018 ble det vedtatt 9 punkter for oppfølging av deponisaken og gjennomføring av tiltak. Der ble det blant annet vedtatt at det skal etableres tiltak i randsonen mot boligbebyggelsen som bidrar til at deponigass dreneres bort fra bebyggelsen, rådmannen bes legge frem en egen sak om tilleggsbevilgning, sikre at berørte innbyggere får god kommunikasjon og vurdere innløsning av boliger.

Det ble grundig vurdert av våre fagkonsulenter hvilke tiltak som skulle gjennomføres og tiltakene ble oppsummert og beskrevet i en tiltaksplan som ble godkjent av Fylkesmannen.

Film av parkområdet august 2020

Bilder av fremdrift juni 2020

Gassanlegg og overvannshåndtering (både fase 1 og fase 2)

Høsten 2018 og våren 2019 ble tiltaket prosjektert, og det ble gjennomført en anbudskonkurranse. Våren 2019 ble det inngått kontrakt med Braathen Landskapsentreprenør AS (BLE) for fase 1 og senere fase 2.

Arbeidet startet med etableringer av vertikale og horisontale gassbrønner. Det ble etablert 19 vertikale og 3 horisontale gassbrønner.

Hver enkelt gassbrønn har sin egen overføringsledning ned til gassentralen. I tillegg ble det lagt «tomme» overføringsledninger dersom det skulle oppstå behov for flere brønner. Til sammen ble det lagt og merket 34 ledninger gjennom området og ned til gassentralen.

Parallelt ble det arbeidet med overvannshåndtering for å hindre overvann og trenge ned i deponiet. Bekker ble anlagt og overvann fra Nitteberg Hage blir ledet ut i bekker på deponiet og slik hindrer at det ledes ned i deponiet. Dreneringsgrøfter er laget på deponiet for å lede overvann til åpne bekker, terskler som hindrer/forsinker vannet fram til påslipp til kommunalt overvannsnett nedenfor gassentralen.

Arbeidet med gass- og overvannshåndtering i fase 1 (se kart under) er nærmest ferdig. Overflatearbeidet ved Nitteberg/Haugen borettslag vil bli ferdigstilt i løpet av sommeren. Resten av plantingen er utsatt til august/september på grunn av tørt og varmt vær.

Arbeidene i fase 2 (se kart under) er påbegynt ved fotballbanen/parkeringsplassen. Herfra skal det også etableres en bekk omtrent i samme trase der det er et bekkeleie i dag. Det skal også her opparbeides en gangvei med gatelys gjennom området ned mot gassentralen hvor den kobler seg på eksisterende gangvei.

Det arbeides også med bekkframføringen til nedsiden ved gassentralen, hvor det også skal etableres en dam som kan førdrøye vannet ved store nedbørsmengder.

Oversikt over gassledningstraseer

Last ned oversiktstegning som pdf

Tiltak i krysset Lensmann Klevs vei 195/196 (fase 3)

Hva

Etter at tilbudsinnbydelse var lagt ut fikk Braathen Landskapsentreprenør AS også dette arbeidsoppdraget. De kom også med et alternativt tilbud for løsning noe som ville hindre graving i deponiet så nær bebyggelse. Det er bruk av vann- gasstett vinylspunt for å skille hoveddeponiet fra den lille tungen som går inn Lensmann Klevs vei.

Når

Spuntarbeidet er ferdig. Leirpluggingen rundt vann og avløpsledninger er ferdig ved Lensmann Klevs vei 195 og i veien ved Lensmann Klevs vei 192. Det er skiftet en VA-kum og en annen kum skal renoveres. I forbindelse med dette arbeidet vil det bli nødvendig å stenge vannet til noen abonnenter i en kortere periode. Vannet ble stengt en kort periode tirsdag 30.06.

Det arbeides nå med å ferdigstille veien og med leirpluggen ved Lensmann Klevs vei 193.
Alle arbeidene med dette tiltaket (unntatt) asfaltering vil være ferdig i løpet av uke 28.

Oppgradering av gassentralen (fase 4)

Hva

Gassentralen, som ligger helt vest i områder (mot Kjellerholen), skal oppgradere til en helt moderne gassentral. En endring som vil være synlig er at fakkelen må flyttes ned fra taket og settes på en sokkel ca. 6 meter fra gassentralen. Det vil også på grunn av nye gassbrønner og mulig framtidige gassbrønner bli etablert en blåsekum i tillegg til de to som er der i dag.

Når

Tilbudsinnbydelse ble lagt ut i desember 2019 og valg av entreprenør ble gjort i januar 2020. Det var Biogas Systems Nordic AB (Svensk firma) som fikk kontrakten på oppdraget.

Mye av arbeidet meg gassentralen skjer i Sverige og den vil bli etablert i gassentralen i løpet av to uker i august/september 2020.

De nye gassbrønnene blir koblet til eksisterende gassentral fram til den nye er på plass.

Biogas leverte diverse utstyr til den nye gassentralen i uke 27. Det nye fundamentet til fakkelen er ferdig montert bak gassentralen. Mye arbeid vil foregå ved gassentralen de neste ukene. Blant annet skal alle gassbrønnene kobles til den nye sentralen. I løpet av ukene 35 og 36 vil det derfor være stans i avfaklingen i inntil 9 dager.

Parkanlegg

Parkmessig opparbeidelse (del av fase 1 og fase 2)

Hvor

Parken ligger på deponiområdet og dekker store dele av dette. Det området parken ikke dekker en jordet til grunneier Hønsen som ligger sør i området. Parken går fra gassentralen og opp mot fotballbanen, fra gassentralen og opp mellom Lensmann Klevs vei og Lensmann Ole Hoelsvei, og fra gassentralen og opp mot Lillehaugen/Haugen borettslag og Nitteberg. Vedlagte skisser viser hvor parkområdet er og hvilke attraksjoner som ligger der.

Når

Arbeidet er i gang og ventes ferdig høsten 2020 med driftsoppfølging i tre år av entreprenøren.

Innhold i parken

Området vil preges av bekker, gangveier, stier, lekeapparat, treningsapparat, oppgradering av eksisterende fotballbane, balløkke, sandvolleyball, sittegrupper og ikke minst en relativt stor hundeluftegård nederst (vest) i deponiet.

Området blir sådd med gress og eng og det plantes planter, busker og trær.

Hovedgangveiene, leke- og treningsområdene og hundeparken vil få gatelys.