Generelle regler for alle besøk

  • Det er viktig at du overholder gjeldende smittevernregler
  • Hold minst en meters avstand til den du besøker, ansatte og andre pasienter/beboere. Dette gjelder også dersom du er vaksinert.
  • Husk å skriv deg inn i besøksprotokollen
  • Du kan ikke komme på besøk hvis du er syk

Finn sykehjem

Korttidsavdelingene, Kommunal akutt døgnenhet (KAD) og lindrende enhet har egne besøksregler.