Om KAD

Kommunal akutt døgnenhet (KAD) er et døgntilbud med helse- og omsorgstjenester til innbyggere med behov for øyeblikkelig hjelp som følge av somatisk sykdom eller psykiske helse- og rusproblemer.

Hensikten med tilbudet er å unngå innleggelser i spesialisthelsetjenesten når dette ikke er ønskelig eller nødvendig ut fra en helhetlig medisinsk og psykososial vurdering.

Nedre Romerike KAD er et samarbeid mellom kommunene Nittedal, Lørenskog, Enebakk og Lillestrøm.

Hvordan få plass

For å få plass må du være vurdert av fastlege, legevaktslege eller lege ved akuttmottak i sykehus. Innleggelse på KAD gjøres i samråd med KAD-lege.

Bemanning

KAD er døgnbemannet med lege og sykepleiere, og har tilgang på røntgen- og laboratorietjenester. KAD samarbeider tett med fastlege, legevakt, akuttmottak på sykehus, hjemmesykepleien og kommunale tjenestekontor.

Besøkstid og regler

Besøkstid avtales individuelt.
Les besøksreglene for Kommunal akutt døgnenhet (KAD).