Informasjon om krisen i Ukraina

UDI har besluttet at ukrainske borgere som er i Norge på tillatelser eller visumfritt besøk som løper ut, kan fortsette å være her inntil videre. Vi har samlet informasjon til deg som hjelper nyankomne flyktninger med å orientere seg.

Om oss

Flyktningtjenesten er organisert i NAV Lillestrøm.

Flyktningtjenesten har ansvar for å tilby introduksjonsprogram til flyktninger i målgruppen. Dette skjer i tett samarbeid med Lillestrøm voksenopplæring som tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap og forberedende voksenopplæring (grunnskole for voksne).

Bosetting av flyktninger

Kommunen bosetter flyktninger som har fått oppholdstillatelse, etter avtale med IMDi. Dersom du er flyktning og ønsker bosetting i Lillestrøm kommune, kan du søke om dette i forbindelse med bosettingsintervjuet ved asylmottaket. Søknaden bør begrunnes. IMDi vil avgjøre søknaden.

Familiegjenforening/familieinnvandring

Flyktningtjenesten kan gi veiledning til deg som er familiegjenforent med flyktning, og gi informasjon om hvilke rettigheter og plikter som følger med din oppholdsstatus.

Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

Introduksjonsprogrammet er et opplærings- og kvalifiseringstilbud til nyankomne flyktninger i aldersgruppen 18-55 år og som er bosatt i Lillestrøm kommune etter avtale med IMDi. Familiegjenforente til flyktninger kan også delta under visse forutsetninger. Målsettingen er at deltakerne skal bli økonomisk selvstendige gjennom utdanning og arbeid.

Se mer informasjon på imdi.no

Sekundærbosetting - bytte kommune

Lillestrøm kommune får mange søknader fra flyktninger som ønsker å flytte fra annen kommune til Lillestrøm. Sekundærbosetting forstås her som flyktninger som ønsker å flytte til ny kommune innen de første 5 årene etter bosetting i første kommune og som har behov for/søker sosiale tjenester fra kommunen.

Dersom søknad kommer fra enkeltpersoner, skal de ta kontakt med sin nåværende eller opprinnelige bosettingskommune for å få en skriftlig uttalelse om hvorfor det er nødvendig å flytte og eventuelt hvilke tiltak som er gjort der.

Som hovedregel avslås slike søknader ettersom vedkommende har rett til tjenester i første bosettingskommune. I noen saker kan det likevel være åpenbart urimelig å henvise tilbake til bosettingskommunen, og det gjøres derfor en individuell vurdering i hver enkelt sak.

Eksempelvis kan kommunen vurdere å akseptere sekundærbosetting dersom flytting er nødvendig for den enkeltes sikkerhet. Dette kan blant annet være aktuelt i saker som omhandler vold i nære relasjoner, ekstrem negativ sosial kontroll, fare for tvangsekteskap og i saker der politiet innvilger beskyttelsestiltak i form av kode 6 eller kode 7. 

Søknad sendes fortrinnsvis til:
Lillestrøm kommune (org.nr.: 820 710 592)
Avdeling NAV Arbeid og integrering
Postboks 313
2001 Lillestrøm

Digitale skriftlige henvendelser til flyktningetjenesten kan sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no dersom det ikke inneholder personsensitiv informasjon.