Informasjon om krisen i Ukraina

UDI har besluttet at ukrainske borgere som er i Norge på tillatelser eller visumfritt besøk som løper ut, kan fortsette å være her inntil videre. Vi har samlet informasjon til deg som hjelper nyankomne flyktninger med å orientere seg.

Om oss

Flyktningtjenesten er organisert i NAV Lillestrøm.

Flyktningtjenesten har ansvar for å tilby introduksjonsprogram til flyktninger i målgruppen. Dette skjer i tett samarbeid med Lillestrøm voksenopplæring som tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap og forberedende voksenopplæring (grunnskole for voksne).

Bosetting av flyktninger

Kommunen bosetter flyktninger som har fått oppholdstillatelse, etter avtale med IMDi. Dersom du er flyktning og ønsker bosetting i Lillestrøm kommune, kan du søke om dette i forbindelse med bosettingsintervjuet ved asylmottaket. Søknaden bør begrunnes. IMDi vil avgjøre søknaden.

Familiegjenforening/familieinnvandring

Flyktningtjenesten kan gi veiledning til deg som er familiegjenforent med flyktning, og gi informasjon om hvilke rettigheter og plikter som følger med din oppholdsstatus. Ta kontakt på telefon dersom du lurer på om du har rett og plikt til introduksjonsprogram.

Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

Introduksjonsprogrammet er et opplærings- og kvalifiseringstilbud til nyankomne flyktninger i aldersgruppen 18-55 år og som er bosatt i Lillestrøm kommune etter avtale med IMDi. Målsettingen er at deltakerne skal bli økonomisk selvstendige gjennom utdanning og arbeid.

Se mer informasjon på imdi.no

Kurs

Andros

Innvandrere med flyktningbakgrunn har utfordringer med langvarig tilknytning til det norske arbeidsmarkedet.

Særlige problemstillinger som helseutfordringer, høyere sykefravær og lite kunnskap om det norske arbeidsmarkedet blir nevnt i samfunnsforskning.

Holdningsendringer og motivasjon krever tid og tillit - derfor har Andros et stort fokus på å etablere en møteplass i samarbeid med lokale nøkkelpersoner som kan være med på å gi både informasjon og veiledning om temaer som har stor påvirkningskraft for progresjonen i deltakernes introduksjonsprogram.

Andros

Livsmestring i et nytt land

Deltakerne vil få informasjon om disse temaene:

 • Trening, kosthold og ernæring
 • Hvordan fysisk aktivitet påvirker psyken
 • Hvilke aktivitetstilbud finnes i hjemkommunen
 • MIR (Mangfold, Inkludering, Respekt): Mannsrollen og familieliv i et nytt samfunn 
 • IMDI
 • Minoritetsrådgiver: om æresrelatert vold, og negativ sosial kontroll
 • Psykisk helse og migrasjonsprosessen
 • Arbeidsmarkedet i Lillestrøm og Viken
 • Hvordan ser en jobbsøkerprosess ut: intervjutrening og CV
 • Informasjon om lokale bedrifter: hvem er de og hvordan få jobb der?
 • Økonomi: hvordan jobbe seg opp mot en stabil økonomi på langsikt

Anthea

Anthea er et kurstilbud i Lillestrøm kommune som skal styrke kvinners medvirkning i samfunnet og gi dem innsikt i ulike arenaer som kan hjelpe dem å være en pådriver i eget liv.

Anthea er lagt opp slik at det skal være både kompetansehevende og nettverksbyggende. Dette er særlig viktig for de som enda ikke har noe kontaktpunkt med det norske samfunnet via arbeidslivet.

Anthea

Øke kunnskap og bevvisthet rundt rettigheter og valgmuligheter

Deltakerne vil få informasjon om disse temaene:

 • Kvinnebevegelsen i Norge
 • Likestilling og demokrati
 • Nettverksbygging og arenaer for dette
 • Frivilligheten
 • Aktivtetstilbud i kommunen
 • Norsktrening
 • Arbeid og utdanning
 • Rettigheter i arbeidslivet
 • Trening og kosthold
 • Kvinnehelse
 • Førstehjelpskurs
 • Negativ sosial kontroll og vold i nære relasjoner

Karrierekompetanse på morsmål

Karrierekompetanse på morsmål er et kurs som skal bidra til at innvandrere med flyktningbakgrunn blir bedre i stand til å håndtere liv, læring og arbeid, også i forandring og overganger. Målet er blant annet å styrke introdeltakeres evne til å foreta bevisste og reflekterte utdannings- og yrkesvalg.

Kurset omfatter fem ulike temaer innenfor karrierekompetanse;

 1. Meg i kontekst
 2. Muligheter og begrensninger
 3. Valg og tilfeldigheter
 4. Tilpasning og motstand
 5. Endring og stabilitet

Kurset ledes av to kursholdere, inkludert en morsmålsveileder som kan morsmålet og har verdifull innsikt i deltakernes kultur.

Karrierekompetanse og veiledning på morsmål vil kunne bidra til en bedre ivaretakelse av introdeltakernes psykiske helse og brukermedvirkning i et kvalifiseringsløp.  

Karrierekompetanse på morsmål

Deltakerne vil få informasjon om disse temaene:

 • Utdanningssystemet i Norge
 • Dagens arbeidsmarked
 • Hvem er du, og hva er din kompetanse?
 • Hvordan sette ord på din formelle og uformelle kompetanse?
 • Hvordan ta gode valg?
 • Hvordan lykkes i arbeidslivet?
 • Hvordan håndtere karrieren i forandringer og overgangsfaser?

Sekundærbosetting - bytte kommune

Lillestrøm kommune får mange søknader fra flyktninger som ønsker å flytte fra annen kommune til Lillestrøm. Sekundærbosetting forstås her som flyktninger som ønsker å flytte til ny kommune innen de første 5 årene etter bosetting i første kommune og som har behov for/søker sosiale tjenester fra kommunen.

Dersom søknad kommer fra enkeltpersoner, skal de ta kontakt med sin nåværende eller opprinnelige bosettingskommune for å få en skriftlig uttalelse om hvorfor det er nødvendig å flytte og eventuelt hvilke tiltak som er gjort der.

Som hovedregel avslås slike søknader ettersom vedkommende har rett til tjenester i første bosettingskommune. I noen saker kan det likevel være åpenbart urimelig å henvise tilbake til bosettingskommunen, og det gjøres derfor en individuell vurdering i hver enkelt sak.

Eksempelvis kan kommunen vurdere å akseptere sekundærbosetting dersom flytting er nødvendig for den enkeltes sikkerhet. Dette kan blant annet være aktuelt i saker som omhandler vold i nære relasjoner, ekstrem negativ sosial kontroll, fare for tvangsekteskap og i saker der politiet innvilger beskyttelsestiltak i form av kode 6 eller kode 7. 

Søknad sendes fortrinnsvis til:
Lillestrøm kommune (org.nr.: 820 710 592)
Avdeling NAV Arbeid og integrering
Postboks 313
2001 Lillestrøm

Digitale skriftlige henvendelser til flyktningetjenesten kan sendes til postmottak@lillestrom.kommune.no dersom det ikke inneholder personsensitiv informasjon.