Om regionale miljøkrav i Leira-vassdraget

For Leira-vassdraget er det en egen forskrift som setter krav til miljøtiltak. Bønder som driver jordbruksdrift innenfor nedbørfeltet til Leira-vassdraget må oppfylle de kravene som ligger i forskriften.

Kravene i forskriften

  1. Erosjonsutsatte dråg skal ikke jordarbeides om høsten. Ved pløying eller tilsvarende jordarbeiding om høsten, skal drågene ha permanent grasdekke.
  2. Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten.
  3. Det skal være buffersone/vegetasjonssone langs alle vassdrag som mottar avrenning fra jordbruksareal.

Les hele forskriften hos Lovdata
Se alle miljøkravene hos Statsforvalteren i Oslo og Viken

Hva skjer hvis jeg bryter miljøkravene?

Bryter du de regionale miljøkravene kan det medføre at du får avkortet produksjonstilskudd eller RMP-tilskudd.

Begge tilskuddsordningene har en bestemmelse om at dersom virksomhet drives i strid med annet regelverk for jordbruksvirksomhet, kan hele eller deler av det samlede tilskuddet avkortes.

Les mer om produksjonstilskudd
Les mer om Regionalt miljøtilskudd (RMP)