Om regionale miljøkrav i Leira-vassdraget

For Leira-vassdraget er det en egen forskrift som setter krav til miljøtiltak. Bønder som driver jordbruksdrift innenfor nedbørfeltet til Leira-vassdraget må oppfylle de kravene som ligger i forskriften.

Kravene i forskriften

  1. Erosjonsutsatte dråg - ingen jordarbeiding om høsten. Ved pløying eller tilsvarende jordarbeiding om høsten, skal drågene ha permanent grasdekke
  2. Flomutsatte arealer - ingen jordarbeiding om høsten
  3. Det skal være buffersone/vegetasjonssone langs alle vassdrag som mottar avrenning fra jordbruksareal

Les hele forskriften hos Lovdata
Se alle miljøkravene hos Statsforvalteren i Oslo og Viken

Hva skjer hvis jeg bryter miljøkravene?

Bryter du de regionale miljøkravene kan det medføre at du får avkortet produksjonstilskudd eller RMP-tilskudd.

Begge tilskuddsordningene har en bestemmelse om at dersom virksomheten blir drevet i strid med annet regelverk for jordbruksvirksomhet, kan hele eller deler av det samlede tilskuddet bli avkortet.

Les mer om produksjonstilskudd
Les mer om Regionalt miljøtilskudd (RMP)