Størrelsen på eiendommen 

En landbrukseiendom har mer enn 35 dekar dyrka mark (fulldyrka og overflatedyrka jord) og/eller mer enn 100 dekar totalt areal.  

Alle eiendommer som tilhører samme eier i samme kommune, hører til samme landbrukseiendom, uten å ta hensyn til om den omfatter flere gårds- og bruksnummer. 

Jordlov og konsesjonslov  

Areal som ligger i LNFR-område (landbruk-, natur- og frilufts formål, samt reindrift) i kommuneplan eller som kan utnyttes i landbruksnæring, er også i de fleste tilfeller areal som er omfattet av jordlov og konsesjonslov. 

Jordlova omhandler bandt annet driveplikt, omdisponering og deling

Les mer om konsesjon på eiendom

Nyttige lenker