Dette kan gjelde:

 • Kulturelle arrangementer, konserter og  opptredener
 • Leie av torgplass, parkområder, grøntarealer, gate/vei og kommunale bygg

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har laget en veileder som gir råd ved planlegging av større arrangementer
«Veileder for sikkerhet ved store arrangementer»

Leie av grunn eller lokale

Torvet i Lillestrøm

Søknad sendes Lillestrøm Næringsråd på e-post: styret@lillestromnaringsrad.no Ved spørsmål, ta kontakt på telefon 900 12 919 (Harald Ryen).

Kommunale idretts- og kulturarenaer

For eksempel: Nebbursvollen og idrettshaller. Henvendelser og søknad rettes til Lillestrøm kommune ved avdeling for friluftsliv og idrett: postmottak@lillestrom.kommune.no eller på telefon 66 93 80 00. For kultur og frivillighet: frivillighet-administrasjon@lillestrom.kommune.no eller telefon 66 93 80 00

Gate eller vei

Søknadsfrist: i god tid – avhengig av arrangementets art/størrelse.

Privat grunn/lokale

Ved bruk av privat grunn og lokale må man ha tillatelse fra grunneier og de som eier/drifter lokalene.

Offentlige instanser

Ved større arrangement, må det søkes om godkjenning hos både politi og brannvesen.

Politiet

Større arrangement av selskapelig art, allment tilgjengelige arrangementer eller arrangementer på offentlig sted krever søknad/melding til politiet.

Søknad/melding skal være skriftlig og inneholde opplysninger om arrangementets:

 • formål
 • omfang
 • ansvarlig arrangør
 • tidspunkt
 • avviklingssted
 • og de ordenstiltak arrangøren vil sette i verk

Skriftlig søknad til Politiet på Romerike på e-post: post.ost@politiet.no eller til
Øst politidistrikt,
Postboks 3390,
1402 Ski

Frist for søknad/melding: i god tid - avhengig av arrangementets art og størrelse.

Brannvesenet

Søknadsplikt ved større arrangementer og arrangementer med økt risiko 

 • Merk at søknaden krever egen risikovurdering.
 • Ved spørsmål: kontakt Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) på post@nrbr.no.
 • Søknadsfrist: minimum 4 uker før arrangementet

Se også: Brannsikring og forholdsregler ved store arrangementer.

Skjenkebevilling

Skal det skjenkes alkohol må det søkes skjenkebevilling. Godkjenning av søknaden forutsetter gyldig leieavtale, samt politiets og brannvesenets godkjennelse. Les mer om skjenkebevilling.

Følgende må vedlegges søknaden:

 • Konseptbeskrivelse – musikk, målgruppe
 • Tegning over ønsket skjenkeareal
 • Planer for vakthold
 • Aldersgrense

Søk skjenkebevilling for enkeltarrangement

Har du allerede bevilling? Søk utvidet skjenkebevilling.

Søknadsfrist: i god tid - avhengig av arrangementets art/størrelse

Se også:

Salg av mat

Midlertidig matsalg som ikke er av privat karakter må meldes til Mattilsynet på meldeskjema 
Unntak: Skoler og lag som selger pølser og kaker på 17. mai, loppemarkeder og lignende.
Les om salg av mat på mattilsynet.no

Se også messer og festivaler på mattilsynet.no for råd i forhold til mathygiene

Støy og musikk

Arrangør er ansvarlig for å ivareta gjestenes og omgivelsenes rettigheter for å hindre hørselsskader og helseplager knyttet til støy.

Aktuelle tiltak:

 • Nabovarsel i god tid
 • Plassere støykilder bort fra bebyggelse
 • Gi informasjon om risiko for hørselsskade – på billetter eller egne oppslag
 • Tilby egnet hørselvern til publikum
 • Etablere lydnivåkontroll
 • Etablere tydelig merkede stillesoner med lavere lydnivå

Ved større musikkarrangementer med fare for overskridelse av anbefalte grenseverdier er det meldeplikt til kommunen og krav om etablering av internkontroll med kontinuerlig registrering av lydforhold.

Råd/spørsmål knyttet til musikk/støy ved arrangementer rettes til Lillestrøm kommune ved forebyggende helsemyndighet på e-post: postmottak@lillestrom.kommune.no eller telefon 66 93 80 00.

Det er politiet som gir tillatelse for når det kan spilles musikk utendørs.
Se også: «Musikkanlegg og helse» - veileder til arrangører og kommuner 

Avfallshåndtering og sanitærforhold

Større arrangementer krever utvidet sanitærkapasitet og plan for avfallshåndtering og må dimensjoneres etter antall besøkende, type arrangement og varighet på arrangementet.

Plan for dette må følge søknaden til grunneier.
Se også: «Veileder for sikkerhet ved store arrangementer» for råd om planlegging av sanitærforhold og avfallshåndtering.

Arrangementsstøtte

Ved større arrangementer kan man søke om arrangementsstøtte. Søknader behandles fortløpende.
Se ulike søknadsordninger.