Hvem kan få kortet

Aktivitetskortet kan gis til barn eller unge som: 

  • er mellom 6 og 18 år i det året aktivitetskort søkes for. 
  • er fra familier med lav inntekt over tid, eller har annen oppfølgning fra NAV,  
  • som vokser opp i familie som følges opp av tjenester fra kommunen som for eksempel barnevern, rus/ psykiatri, PPT/BUP, skolehelsetjeneste, integrering/flyktningetjenesten 
  • som ikke deltar i fritidsaktiviteter og som blir fulgt opp av tjenester fra kommunen som for eksempel barnevern, rus/ psykiatri, PPT/BUP, integrering/flyktnings tjenesten  

Det kan være andre grunner for at barnet eller ungdommen ikke deltar i en fritidsaktivitet og da kan Aktivitetskort brukes som et forebyggende tiltak, og sosiallærer på skolen kan hjelpe til å søke.     

Hvem kan søke om kortet

Saksbehandlere i NAV, sosiallærere på skolene, barneverntjenesten og Psykisk helse og familiestøtte har mulighet til å søke om Aktivitetskortet, og de skal søke sammen med barnet eller ungdommen og familien. Er det flere barn i familien, må de søke for hvert barn. Det jobbes med at også OUT og Idrettsrådet kan søke sammen med familien. 

Du må søke på nytt om Aktivitetskortet for hvert år. Familien må selv ta kontakt med en saksbehandler eller andre som kan hjelpe til med å søke. Saksbehandler eller andre søkere skal passe på at barn som har fått Aktivitetskortet før husker på å søke på nytt hvis de fremdeles oppfyller kravene. 

Hvor lenge gjelder kortet

Du får Aktivitetskortet for 1 år av gangen. Det er gyldig fra 1. januar til 31. desember.   

Når og hvordan søker man om kortet?

Det er ingen søknadsfrist, og det kan søke gjennom hele året. Hvis man søker før 15. oktober, gjelder søknaden for det året man er i. Søker man det etter 15. oktober gjelder søknaden for neste kalenderår.  

Aktivitetsguiden hjelper deg å finne din aktivitet 

Lillestrøm Idrettsråd Aktivitetsguide hjelper familier og barn og unge til å finne en aktivitet de ønsker å begynne på. Aktivitetsguiden kan hjelpe familien med å komme i kontakt med idrettslag, Kulturskole eller annen fritidsaktivitet. Aktivitetsguideordningen er støttet av Lillestrøm kommune.  

Les mer om aktivitetsguidene her.   

I Sørumsand har Lions et samarbeid med skolene om også å hjelpe barn og unge ut i den fritidsaktiviteten de har lyst til å drive med. Her kan skolen barn og unge går på i Sørumsand hjelpe deg.   

Dette gjør du når du har valgt aktivitet 

Barnet eller ungdommen velger selv den aktiviteten de ønsker å delta på. Når man har valgt en aktivitet, leverer man det brevet familien har fått i posten, til lederen av aktiviteten. Aktivitetskortet er altså et brev, og ikke et fysisk kort. Leder av aktivitet kan være trener, lagleder, kulturskolelærer, eller andre voksne som har et ansvar for aktiviteten.    

Dette dekker kortet

Aktivitetskortet betaler for medlemsavgift og treningsavgift og utgifter knyttet til den faste fritidsaktiviteten. Aktivitetskortet dekker ikke personlige utgifter som forsikring og lisenser, personlig treningsutstyr, eller cuper og reise o.l.   

Aktivitetskortet kan dekke et standard medlemskap ved et treningssenter, men det dekker ikke personlig trenere, tilgang på både styrkerom og gruppetreninger, eller inngang på flere treningssenter andre steder.  Vi har en egen utlånssentral der man kan låne gratis utstyr.  

Informasjon til idrettslag og andre arrangører av fritidsaktiviteter

Aktivitetskort er en kommunal støtteordning som har som mål å gi alle barn lik mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. Informasjon om hvilke barn som har Aktivitetskortet skal håndteres som sensitiv informasjon. Lag- og foreninger skal derfor ha rutiner som sikrer at informasjon om de som har kortet, ikke blir eksponert overfor andre.     

Når representant for et lag eller forening får fremvist dokumentasjon fra et barn, foresatt eller annen omsorgsperson på at vedkommende er innvilget kortet, skal leder sørge for at en i organisasjonen håndterer saken videre.   Foruten å ivareta kravet til sensitiv håndtering, må også den som fakturer orienteres om at det er kommunen som skal faktureres for forhold som aktivtetskortet dekker og som er følgende: 

Kommunen dekker trenings-, medlems- og årsavgift, men ikke utstyr, cuper, reiser eller personlige trenere.  Kjenner noen i laget eller foreningen til barn og unge som har lyst å delta i en aktivitet, men ser at det kan ligge økonomiske og/eller sosiale grunner til å personen ikke får delta kan du ta kontakt med oss. Se kontaktinformasjonen nedenfor.  

Hvorfor gir vi et tilbud om aktivitetskort?  

Alle barn og unge har rette til fritid og hvile, og å bruke hverdagen som ikke er skole til det de har mest lyst til. En fritidsaktivitet er både sosialt fellesskap og glede, samtidig som man får drive med en aktivitet man har interesse for og synes er gøy.  

Barnet eller ungdommen velger aktivitet selv. Dette gjør de etter å ha mottatt brev med Aktivitetskortet fra kommunen. Da tar de selv kontakt med klubben eller aktiviteten de vil gå på, og leverer Aktivitetskortet til leder for den valgte aktiviteten.    

Kontaktinformasjon  

Har du spørsmål til ordningen send epost til  aktivitetskortet@lillestrom.kommune.no