Om Fritidskassen 

Fritidskassen i Lillestrøm kommune er en støtteordning som skal bidra til at alle barn og unge får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av økonomiske situasjon. Ordningen bygger på midler fra den nasjonale fritidskasseordningen til Bufdir, og er innrettet etter deres retningslinjer for tildeling.

Lillestrøm kommune er tildelt 386 000 kroner våren 2024. Søknadsskjema er åpent frem til 16.juni, eller til midlene er delt ut.  

Hvem kan søke? 

Alle frivillige lag og foreninger som er registrert i Lillestrøm kommune sitt lag og foreningsregister, og som tilbyr regelmessige fritidsaktiviteter til barn og unge mellom 6-19 år kan søke midler.

Private personer eller kommersielle aktører har ikke anledning til å søke.

Tildelingskriterier 

Søkende part skal avgjøre om et barn kvalifiserer for tilskuddet. Det skal ikke innhentes dokumentasjon på dårlig økonomi, men det skal gjøres en vurdering basert på tillit og dialog mellom søkende part og foresatte.

Det er satt en øvre begrensing på 3000 kroner per barn. Det tildeles ikke midler til treningsleirer, eller innkjøp av felles utstyr til grupper/lag.

Slik søker du 

Når dere har funnet de barna dere mener er kvalifiserte for tilskudd, fyller dere ut søknadsskjema. Søknadsskjema finner dere her

Deretter vil dere motta et svar fra oss om dere får innvilget søknad eller ikke.  Midler blir først utbetalt når søkende part har gått til innkjøp av utstyr, eller betalt cup/reise, og leverer kommunen et ferdig regnskap. Søkende part plikter å holde et oversiktlig regnskap som kan etterprøves. For utbetaling kreves kun en kontoutskrift som viser at midlene er brukt iht. søknad. Søkende part vil da motta direkte kompensasjon for sitt utlegg. 

Rapportering 

Det kreves ikke rapportering utover det regnskapet som sendes inn i forbindelse med utbetaling.