Hva er oppgavene til meddommere og skjønnsmedlemmer? 

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer i Romerike og Glåmdal tingrett eller Eidsivating lagmannsrett innebærer at du er en av flere meddommere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere. 

Skjønnsmedlemmer deltar i tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten som meddommer i saker som fastsetter verdier av eiendommer, som regel i forbindelse med ekspropriasjon, vern av områder, erstatning eller naturskade.  

Vervet som meddommer/skjønnsmedlem er en samfunnsplikt, og vanligvis får du fri fra jobb for å utføre vervet. Når du har vært i retten, har du krav på å få dekket utgiftene du har hatt, også evt. trekk i lønn fra arbeidsgiver.

 

Hvem kan bli meddommer og skjønnsmedlem? 

Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer i Lillestrøm kommune. Noen av disse kravene er at:

  • du er folkeregistrert i Lillestrøm kommune 
  • du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2025.
  • du snakker og forstår norsk 
  • du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene 
  • utvalget skal bestå av like mange kvinner og menn 
  • utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen 

Skjønnsmedlemmer må ha kunnskap om verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom innenfor bygg- og anlegg, landbruk, skogbruk mm. For skjønnsmedlemmer er det ingen øvre aldersgrense, men man bør helst være yrkesaktiv og være i stand til å delta på befaring, i enkelte saker i ulendt terreng.

 

Mer informasjon finner du på domstol.no

Hvordan bli meddommer eller skjønnsmedlem? 

 Hvis du ønsker å være meddommer i Lillestrøm kan du melde din interesse her.

Meld din interesse

 

Vet du om noen som kan passe til å være meddommer eller skjønnsmedlem, kan du kontakte politiske sekretariat på politikk@lillestrom.kommune.no