Atomberedskapstiltak

Atomberedskapstiltak besluttes på nasjonalt nivå av Kriseutvalget for atomberedskap (KU). Dette gjelder uavhengig av om tiltakene gjelder en hendelse i utlandet eller en lokal hendelse, for eksempel ved det nukleære anlegget på Kjeller.

Lillestrøm kommune skal være forberedt på å iverksette og følge opp tiltakene lokalt.

Lokale tiltak

Når Kriseutvalget for atomberedskap vedtar gjennomføring av tiltak, får kommunene ulike plikter og oppgaver. Det er definert åtte tiltak som i utgangspunktet skal dekke alle scenarioer. Flere tiltak skal kunne iverksettes samtidig.

Sikring av områder

Sikring av områder som er eller kan bli sterkt forurenset. Tiltaket er bare aktuelt ved hendelser med lokal strålekilde. Kriseutvalget for atomberedskap (KU) avklarer hvor stort området skal være, i samarbeid med politiet og eventuell eier av strålekilden.

I Lillestrøm kommune er dette tiltaket særlig aktuelt på- og nær det nukleære anlegget på Kjeller, men hendelser kan også oppstå som følge av ulykker med transport av radioaktivt materiale og nedfall fra verdensrommet.

Ved akutte hendelser skal politiet sørge for nødvendig avsperring og evakuering for å beskytte liv og helse.

Akutt evakuering

Akutt evakuering av lokalsamfunn i tilfeller hvor utslippskilden utgjør en direkte trussel mot liv og helse lokalt.

Tiltaket er bare aktuelt for hendelser med en lokal strålekilde.

Opphold innendørs

Råd om å oppholde seg innendørs er aktuelt i flere scenarier er mest aktuelt ved hendelser med utslipp av radioaktive partikler til luft.

Siden barn er mer følsomme for radioaktivitet enn voksne og lettere kan få i seg radioaktivitet fra bakken, kan det bli gitt råd om at barn bør være inne mens voksne kan gå ut. Det kan også bli anbefalt at gravide holder seg inne.

Innendørsopphold skal normalt ha kort varighet, og ikke utover to døgn.
Selv om tiltaket gis som råd og ikke pålegg, vil det gi vesentlige konsekvenser for alle samfunnsfunksjoner og alle kommunale tjenester.

Tiltak som gjelder næringsmidler

Dette kan både være kortsiktige og langsiktige tiltak i produksjonen av næringsmidler.

Aktuelle tiltak er:

  • Høste inn så mye som mulig av nyttbar avling 
  • Utsette innhøsting eller slakting
  • Dekke til cisterner og brønner hvis mulig
  • Få produksjonsdyr innendørs hvis mulig
  • Dekke fôr med plast
  • Iverksette omsettingsforbud eller restriksjoner
  • Dialog og kontakt med berørte produsenter og organisasjoner

Mattilsynet er påleggsmyndighet for de fleste tiltakene, men kommunen har  oppgaver som lokal landbruksmyndighet, som forvalter av erstatningsordninger og som kontaktledd mot næringa.
Les mer på mattilsynet.no/mat/radioaktivitet

Rensing av forurensede personer

Det kan komme pålegg eller råd om rensing av forurensede personer.
Ingen kommuner har «rensestasjoner» som publikum kan bruke. Dusj hjemme er et godt alternativ.

Regntøy/ytterplagg/skotøy tas ikke med innendørs, men henges/settes igjen ute.

Bruk av jodtabletter

Lillestrøm kommune har jodtabletter i alle barnehager, skoler, helsestasjoner og institusjoner der det oppholder seg barn og ungdom under 18 år.

I helt spesielle situasjoner kan det også være aktuelt å anbefale tabletter til voksne mellom 18 og 40 år.
Les mer om bruk av jodtabletter

Kostholdsråd

Dette kan være råd om å avstå fra eller begrense konsum av visse forurensede næringsmidler.

Andre konsekvensreduserende tiltak

Andre konsekvensreduserende tiltak kan også bli aktuelt, som tiltak for å hindre eller redusere forurensing av miljøet.

Les mer om atomberedskap i Norge