Risiko- og sårbarhetsanalyse

For å kunne forbygge kriser og ha en god beredskap må vi først vite hvilke kriser som kan ramme oss. Kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse er en samlet oversikt over risiko og sårbarheter som forteller oss hva vi må arbeide for å forebygge og hva vi må ha en beredskap for å håndtere.

Lillestrøm kommunes risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ble første gang utarbeidet våren 2018 som et grunnlag for det videre beredskapsarbeidet i Lillestrøm kommune.

Det er i 2023 utarbeidet en ny versjon.

Lillestrøm kommune sin helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) har to deler:

  1. Det er sannsynlig at noe usannsynlig vil skje – «hovedrapporten» (PDF)
  2. Alt kan gå galt – «underlagsrapporten» (PDF)

Hovedrapporten oppsummerer risikobildet, ser de enkelte hendelsene og risikoområdene i sammenheng og gir anbefalinger om risikoreduserende tiltak.

Underlagsrapporten gir en nærmere gjennomgang av lovkrav og andre overordnede føringer, analysemetoden som er brukt og selve analysene av uønskede hendelser.

Hva er en ROS-analyse?

ROS-analysen er en oversikt og vurdering av mulige uønskede hendelser som kan ramme kommunen. Analysen vurderer sannsynligheten for at hendelser inntreffer, konsekvensene de gir og samfunnet sin sårbarhet mot disse hendelsene. Analysen beskriver hvordan disse hendelsene blir håndtert i nåsituasjonen, og den gir anbefalinger om hvordan risiko og sårbarhet kan reduseres ytterligere. Både gjennom forebygging, innsats for å redusere sannsynligheten for at hendelsene skjer, men også beredskap og annen skadebegrensning, tiltak som bidrar til å redusere konsekvensene, hvis en hendelse likevel skjer.

Beredskapsplanverk

Lillestrøm kommune har beredskapsplaner som ivaretar alle kritiske tjenester. Planverket beskriver hvordan tjenestene effektivt og hurtig kan omstilles fra ordinær driftssituasjon til en krisesituasjon, og at nødvendige tiltak blir iverksatt tidsnok og på et godt nok nivå.

Hvem gjør hva i en krise?

Kommunens beredskap bygger på at den som er ansvarlig for en tjeneste i normalsituasjonen, også er ansvarlig for beredskapen.

Det betyr blant annet at barnehagene og skolene har beredskapsplaner for å ivareta barn og elever, omsorgstjenestene har beredskapsplaner for å opprettholde egen drift og brukernes behov og infrastrukturtjenestene som vei, vann og avløp har beredskapsplaner for sine tjenester og leveranser.

I utgangspunktet skal beredskapstiltak iverksettes av den tjenesten som rammes. Ved alvorlige hendelser som berører flere tjenester er kommunens øverste ledelse overordnet ansvarlig for kommunens beredskap og krisehåndtering.

Relevante lover og forskrifter

Kontakt

Ketil Matvik Foldal
Tittel: Fagsjef beredskap

Telefon: 416 93 480