Risiko- og sårbarhetsanalyse

For å kunne forbygge kriser og ha en god beredskap må vi først vite hvilke kriser som kan ramme oss. Kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse er en samlet oversikt over risiko og sårbarheter som forteller oss hva vi må arbeide for å forebygge og hva vi må ha en beredskap for å håndtere.

Beredskapsplanverk

Lillestrøm kommune har beredskapsplaner som ivaretar alle kritiske tjenester. Planverket beskriver hvordan tjenestene effektivt og hurtig kan omstilles fra ordinær driftssituasjon til en krisesituasjon, og at nødvendige tiltak blir iverksatt tidsnok og på et godt nok nivå.

Hvem gjør hva i en krise?

Kommunens beredskap bygger på at den som er ansvarlig for en tjeneste i normalsituasjonen, også er ansvarlig for beredskapen.

Det betyr blant annet at barnehagene og skolene har beredskapsplaner for å ivareta barn og elever, omsorgstjenestene har beredskapsplaner for å opprettholde egen drift og brukernes behov og infrastrukturtjenestene som vei, vann og avløp har beredskapsplaner for sine tjenester og leveranser.

I utgangspunktet skal beredskapstiltak iverksettes av den tjenesten som rammes. Ved alvorlige hendelser som berører flere tjenester er kommunens øverste ledelse overordnet ansvarlig for kommunens beredskap og krisehåndtering.

Relevante lover og forskrifter

Kontakt

Ketil Matvik Foldal
Tittel: Fagsjef beredskap

Telefon: 416 93 480