Lokale velforeninger og grendelag kan søke dugnadsfiber-ordningen om støtte til utbygging av bredbånd. Lillestrøm kommune kan i 2022 dele ut inntil fem millioner til utbygging av bredbånd til prosjekter i kommunen som mangler kommersielt grunnlag eller som ikke faller innenfor den nasjonale NKOM-ordningen (* **). Bredbåndet skal kunne levere minimum 100 Mbit/s.  

 1. Velforeningen eller grendelaget står som søker, og må innhente underskrift fra alle berørte adresser
 2. Det kan søkes for husstander som ikke har et reelt tilbud om bredbånd (minimum 10 til 30 Mbit/s). Lillestrøm kommune legger NKOM sine tekniske definisjoner og kart for dekning til grunn for behandling av søknader. Kommunen er behjelpelig med utskrift av NKOMs dekningskart og adresseliste. 
 3. Alle husstander og bedrifter innenfor søknadsområdet må få tilbud om tilknytning. Det skal legges rør slik at alle husstander skal kunne knytte seg til, også husstander som ikke knytter seg til på utbyggingstidspunktet. 
 4. Søker må oppgi i kart hvilket område som det søkes støtte til
 5. Søker innhenter forpliktende tilbud fra bredbåndsleverandør som vedlegges søknaden. Tilbudet skal minimum inneholde beskrivelse av hvilken teknologi som benyttes, tjenester og priser, drift vedlikehold og fremdriftsplan for prosjektet.
 6. Leverandør leverer prosjektet og fakturerer søker i henhold til avtale. Leverandør eier fiberen/rør som legges ned.
 7. Utbyggere som får innvilget statlig og kommunal støtte skal tillate andre tilbydere å koble seg til nettverket for å tilby bredbånd i tilgrensende områder etter NKOM grossistprisliste. 
 8. Kommunen skal vederlagsfritt disponere 12 ledige fiberpar i utbyggers hovedføring (ikke til boligene) til kommunale formål.
 9. Kommunen dekker inntil 50 000 kr per husstand. 50% av dette kan utbetales ved av godkjenning av søknad.
 10. Prosjektet skal ferdigstilles etter maks 15 måneder.   
 11. Prosjektet avsluttes med innsending av egenerklæring om ferdigstillelse. Denne skal inneholde hvor mange husstander og bedrifter som har blitt koblet til. Støtte avregnes og utbetales deretter opp mot de faktiske kostnadene opp til tildelt støtte.     
  1. Egeninnsats i form av arbeidstimer gir ikke grunnlag for utbetaling av støtte
  2. Kun faktisk kostnader og kontrakt med utbygger gir grunnlag for utbetaling

Søknader som har kommet inn vil bli behandlet etter gjeldende regler.   

 1. Områder/prosjekter skal ikke startes opp før søknad er innvilget.
 2. Søknader behandles etter fristens utløp etter en helhetlig vurdering, av bla. antall husstander som dekkes og prosjektets gjennomføringsevne.  Søkerne tilskrives etter vurdering med tilsagn på søknaden.
 3. Kommunen har ansvar for at vurdering av de aktuelle prosjektene skjer samlet. Søknader som ikke er fullstendige eller oppfyller krav etter gjennomgang og justering, kan avslås. 
 4. Det er begrenset med midler i støtteordningen. Kommunen har kartlagt alle områder i forbindelse med utbygging med statlig støtte. Kommunen legger samme tekniske krav som NKOM (Nasjonale Kommunikasjonsmyndighet) til grunn for kommunal støtte og prioriterer og beslutter hvilke prosjekter som skal få støtte. 

Fritidsboliger dekkes ikke. Leverandør kan levere til fritidsboliger etter egen regning / levert tilbud, men ikke fakturere for bygging av nett til disse.

** Det kan ikke søkes om støtte i områder der det foreligger planlagte utbygginger fra bredbånds aktører.