Fastsatt av kommunestyret i Lillestrøm kommune 10.3.2021 med hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) §§ 8-3, 8-4, 8-6 og 8-10.

§ 1 Formål

Forskriften skal legge til rette for bred rekruttering til kommunale tillitsverv gjennom økonomiske ordninger som gjør det mulig for alle å delta i lokalpolitikken.

§ 2 Gyldighetsområde

Forskriften gjelder for faste medlemmer og varamedlemmer som tar sete i kommunestyret, formannskapet og faste utvalg oppnevnt av kommunestyret.

Forskriften gjelder også for ad hoc-komiteer som skal løse konkrete tidsbegrensende oppgaver.
Forskriftens bestemmelser kan fravikes ved tidsbegrenset opphold utenfor kommunen under forutsetning av at avtale om det er inngått på forhånd.

Forskriften gjelder ikke for foreldreråd og samarbeidsutvalg ved kommunens skoler

§ 3 Faste og variable godtgjørelser

Faste godtgjørelser

 • Ordfører: 80 % av statsråds lønn (justeres pr. 1. mai hvert år)
 • Varaordfører: 75 % av ordførers godtgjørelse
 • Gruppeledere: 20 % av ordførers godtgjørelse
 • Faste medlemmer av formannskapet: 8 % av ordførers godtgjørelse
 • Leder av faste utvalg og kontrollutvalget: 8 % av ordførers godtgjørelse
 • Nestleder av faste utvalg og kontrollutvalget: 12,5 % av leders godtgjørelse
 • Leder av administrasjonsutvalget og arbeidsgiverutvalget: 8 % av ordførers godtgjørelse
 • Nestleder av administrasjonsutvalget og arbeidsgiverutvalget: 12,5 % av leders godtgjørelse
 • Leder av klageutvalg og vilt- og fiskutvalg: 2 % av ordførers godtgjørelse
 • Eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse: 2 % av ordførers godtgjørelse

Møtegodtgjørelse

Det utbetales møtegodtgjørelse for møter og aktiviteter knyttet til utvalgets arbeid som utvalgsleder kaller inn til.

Satser

 • Kommunestyret: 1600 kr
 • Formannskapet: 1100 kr
 • Faste utvalg: 1100 kr
 • Kontrollutvalget: 1100 kr
 • Representantskap og eierforsamlinger i IKS, AS og samarbeidsorgan: 1600 kr
 • Andre utvalg/ad-hoc komitéer: 900 kr

Ordfører og varaordfører mottar ikke møtegodtgjørelser for møter i regi av Lillestrøm kommune. Ordfører og varaordfører mottar møtegodtgjørelse for møter i representantskap og generalforsamlinger i selskaper som kommunen deltar i.

Medlemmer av formannskapet mottar møtegodtgjørelse som tillegg til fast godtgjørelse.

Ledere og nestledere av faste utvalg og kontrollutvalget mottar møtegodtgjørelse i tillegg til fast godtgjørelse.

Ledere for eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse, ungdomsråd, klageutvalg og vilt- og fiskutvalget mottar fast godtgjørelse som tillegg til møtegodtgjørelse.

Ledere som ikke får fast godtgjørelse, får et tillegg på møtegodtgjørelsen på 50% for hvert møte de leder.

Nestleder som ikke får fast godtgjørelse, får et tillegg på møtegodtgjørelsen på 50% for hvert møte de leder.

§ 4 Ordninger for folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse

Kommunelovens bestemmelser om velferdsordninger (§§ 8-6 – 8-10) gjelder for folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse. Med hovedbeskjeftigelse menes folkevalgte som har verv eller er frikjøpt av kommunestyret tilsvarende 50% eller mer. Folkevalgte som mottar godtgjørelser eller frikjøp fra partigrupper omfattes ikke av kommunelovens bestemmelser om velferdsordninger.

Ordfører, varaordfører og eventuelle andre folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse har følgende rettigheter i henhold til kommuneloven:

§ 5 Ettergodtgjøring

Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, kan søke om ettergodtgjøring for opptil 3 måneder når de fratrer vervet.

Retten til ettergodtgjøring skal avkortes krone for krone mot annen inntekt. Det samme gjelder for ordinær inntekt som den folkevalgte frivillig avstår fra.

Søknad sendes politisk sekretariat

§ 6 Rett til sykepenger

Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, har samme rett til sykepenger som ansatte i kommunen.

Har den folkevalgte krav på godtgjøring utover seks ganger grunnbeløpet, jf. folketrygdloven § 8-10 andre ledd, skal kommunen betale forskjellen mellom det den folkevalgte har krav på å få utbetalt i sykepenger fra folketrygden og det den folkevalgte ville fått i godtgjøring i den samme perioden.

Folkevalgte med rett til sykepenger skal varsle politisk sekretariat ved sykdom.

§ 7 Rettigheter ved yrkesskade

Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, har samme rett til ytelser ved yrkesskade som ansatte i kommunen, jf. kommuneloven § 8-9.

§ 8 Permisjoner

Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse har rett til permisjon i samsvar med arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til 12-10, § 12-12 og § 12-15.

Under permisjonen beholder de folkevalgte godtgjøringen i inntil to uker, med mindre de gir avkall på den. Under svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon og permisjon ved barns og barnepassers sykdom skal kommunen sørge for at de folkevalgte får rett til å beholde godtgjøringen etter de samme reglene som gjelder for ansatte i kommunen.

§ 9 Særlig om pensjonsordning

Ordføreren og varaordføreren meldes inn i kommunens pensjonsordning, jf. kommuneloven § 8-7.

Folkevalgte med en godtgjørelse over 1/5 av full godtgjørelse for ordfører, meldes inn i kommunens pensjonsordning. Folkevalgte med godtgjørelse under dette nivået meldes ikke inn i kommunens pensjonsordning.

§ 10 Ordninger for ordfører og varaordfører

Ordføreren og varaordføreren omfattes av kommunens forsikringsordning som gjelder ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikring, jf. HTA kap. 1 § 10.

Godtgjørelser gir ikke feriepenger. Ordfører og varaordfører får sin godtgjørelse utbetalt i 12 like store rater. Ordføreren og varaordføreren kan avvikle 5 ukers ferie. Godtgjørelsen reduseres ikke som følge av ferieavviklingen ettersom ordføreren og varaordføreren ikke mottar feriepenger.

Varaordfører fungerer som ordfører når ordføreren avvikler ferie, men opprettholder kun egen godtgjørelse i denne perioden.

§ 11 Komiteer med tidsavgrensede oppdrag (ad hoc)

Komiteer med tidsavgrensede oppdrag (ad-hoc) oppnevnt av kommunestyret, formannskapet og faste utvalg har automatisk krav på godtgjørelse som oppgitt i § 3. Eventuell fast godtgjørelse til lederen og sekretæren avgjøres av formannskapet i hvert enkelt tilfelle.

§ 12 Tapt arbeidsinntekt

Tapt arbeidsinntekt kan kreves dekket for utvalgsmøter, samt for seminarer og møter ut over de ordinære utvalgsmøtene. Det legges til grunn at ved krav om tapt arbeidsfortjeneste utover ordinære møter, skal dette være innkalt av utvalgsleder eller på forhånd være avklart med politisk ledelse at man deltar som representant fra kommunen.

Krav om tapt arbeidsinntekt må være skriftlig og sendes politisk sekretariat. Med krav om tapt arbeidsinntekt skal det vedlegges dokumentert inntekt, samt dato, antall timer og hvilket møte det gjelder.

Tapt arbeidsfortjeneste kan også håndteres som frikjøp ved at arbeidsgiver fakturerer kommunen for den tiden som er medgått av arbeidstid for deltakelse i møter/arrangementer. Det skal på forhånd være avtalt en slik ordning om fakturering fra arbeidsgiver til kommunen.

Tapt arbeidsfortjeneste for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende utbetales maksimalt opp til et beløp tilsvarende ordførers dagslønn, beregnet slik: årslønn/52/5.

Tap av inntekt dekkes etter følgende bestemmelser:

 1. Tapt arbeidsinntekt bekreftet av arbeidsgiver
 2. Tapt inntekt som selvstendig næringsdrivende, legitimert ved ligningsattest eller annen dokumentasjon og egenmelding som sannsynliggjør tapet
 3. Ulegitimert tap av inntekt etter begrunnet søknad, maksimalt 800kr per dag

Ombuds- og tillitsvalgte som er ansatt i kommunen, skal ikke utbetales tapt arbeidsinntekt, men i stedet gis fri med lønn.

§ 13 Reise-, kost- og overnattingsgodtgjørelse

Utgifter til reise og kost dekkes etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser i kommunenes reiseregulativ (KS). Deltakelse på møter i rådhuset gir også rett til reisegodtgjørelse.

§ 14 Telefongodtgjørelse og regler for øvrige digitale verktøy

Ordfører og varaordfører tilstås fri mobiltelefon, i henhold til kommunens til enhver tid gjeldende reglement for bruk av mobiltelefon.

Faste medlemmer i kommunestyret, formannskapet og andre faste råd og utvalg tilstås nettbrett med abonnement. Varamedlemmer og andre som har behov for nettbrett i sitt politiske arbeid kan tilstås nettbrett ved søknad til politisk sekretariat.

Bruk av nettbrett reguleres av kommunens til enhver tid gjeldende reglement for nettbrett.

§ 15 Utgiftsdekning til barnepass eller tilsyn med andre omsorgstrengende personer

Lillestrøm kommune dekker utgifter som folkevalgte har til barnepass eller tilsyn med andre omsorgstrengende personer i forbindelse med pliktig deltagelse i offentlige verv. Utgiftene dekkes etter regning med inntil kr. 1000,- per møtedag.

Dokumenterte utgifter til transport av barnevakt/tilsyn dekkes med inntil kr. 400,-.

Med pliktig deltakelse i offentlige verv menes alle kommunale møter som den folkevalgte er innkalt til å møte i. På samme måte gjelder også seminarer/arrangementer når det forventes at den folkevalgte møter, samt når den folkevalgte stiller som kommunens representant i selskaper som kommunen har eierinteresser i. Det skal ikke gis refusjon for utgifter til barnepass hvis dette dekkes av selskapet man møter i.

Det kan kreves dekning av utgifter for pass av barn opp til 12 år. For barn med spesielle behov/funksjonshemminger kan aldersgrensen fravikes etter vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Når den folkevalgtes ektefelle eller annet familiemedlem utfører barnepasset, og dette fører til ekstrautgifter for familien, som for eksempel tapt arbeidsfortjeneste for den som er hjemme, skal § 12 om tapt arbeidsfortjeneste gjøres gjeldende.

Krav om refusjon av utgifter til barnepass eller tilsyn sendes til politisk sekretariat.

§ 16 Utgifter til ledsager for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Nødvendige utgifter til ledsager for mennesker med nedsatt funksjonsevne dekkes etter regning for det totale timeantallet i forbindelse med møtet. Det vil si reise til/fra møtet, samt avholdt møtetid.

Summen dokumenteres av utvalgssekretær og overføres fra Lillestrøm kommune til leverandør av tjenesten.

§ 17 Utbetaling

Fast godtgjørelse utbetales månedlig.
Møtegodtgjørelse utbetales to ganger per år.

Utgifter som dekkes etter regning (tapt arbeidsfortjeneste, reise- og kostgodtgjørelser, tilsyn og andre utgifter) anvises til utbetaling fortløpende.

§ 18 Tvils- og fortolkningsspørsmål

Ved tvil om tolkning og praktisering av forskriftens bestemmelser, skal tvilen forelegges formannskapet. Formannskapet gis fullmakt til å fatte endelig avgjørelse i saken.

§ 19 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend