Hvor

Planområdet tar utgangspunktet i den kommunale eiendommen 75/19, som i dag er festet av Skjetten skytterlag. I tillegg foreslås en del eiendommer avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) og grønnstruktur i kommuneplanen innlemmet i planområdet (75/250 og 69/246 eid av Lillestrøm kommune, 75/8 i privat eie). Det er også foreslått å ta med private eiendommer mot atkomsten fra Hellaveien for å avklare noen uryddige forhold/arronderinger. Kommunens barnehageeiendommer i 69/6, 69/252 og 69/261 (privat eiendom) kan avgrenses tydeligere mot naturområder, og er derfor foreslått innlemmet. Planområdets avgrensning kan bli endret som følge innspill som kommer til planarbeidet. 

Hvem

Lillestrøm kommune ved eiendomsavdelingen er forslagsstiller. Alliance arkitektstudio er fagkyndige og har utviklet mulighetsstudien. 

Når

Innsending planinitiativ

Status:
Ferdig
Slutt:
Uke 44/2022

Oppstartsmøte

Status:
Planlagt
Slutt:
6. desember 2022

Varsel om oppstart

Status:
Planlagt
Slutt:
Uke 49/2022

Høringsfrist

Status:
Planlagt
Slutt:
Uke 3/2023

Utarbeide planforslag, inkludert medvirkning

Status:
Planlagt
Slutt:
1. og 2. kvartal 2023

Innsending av planforslag

Status:
Planlagt
Slutt:
3. kvartal 2024

Førstegang behandling

Status:
Planlagt
Slutt:
4. kvartal 2024

Andregangs behandling

Status:
Planlagt
Slutt:
2. kvartal 2025

Planprosess og medvirkning

Vesentlige interesser som berøres

Planinitiativet berører og adresserer temaer som friluftsområder, naturområder forurensning og erosjonsrisiko. Mulighetsstudien som følger planinitiativet viser en tilnærming hvor nødvendig opprydning/sanering etter skytevirksomhet er områdene som endres, mens grad av tilrettelegging for øvrig styres av sårbarhet og naturverdi.

Planinitiativet legger til rette for at det skal ryddes opp i miljøforurensing og renskes opp i dammer for salamandre og frosk. Og det planlegges for tiltak som øker fremkommeligheten for folk flest i området samtidig som vern av viktige naturtyper og ravinelandskapet ivaretas på en god måte.

Berørte offentlige organer og andre interesserte aktører

Varslingsliste for planoppstart fastsettes i dialog med planmyndighet. Et antatt minste omfang av varsling vil være relevante kommunale etater, Statsforvalter og fylkeskommune, og i tillegg naboer og eventuelle relevante interesseforeninger. Festekontraktsholder Skjetten skyteklubb varslses særskilt.

Medvirkning

Medvirkning fra berørte parter vil følge lovpålagte rutiner for varsling ved kunngjøring av forslagstiller og ved offentlig ettersyn av kommunen. Etter nærmere dialog med planmyndighet vil f.eks. informasjonsmøter for berørte og interesserte kunne være et aktuelt supplement til lovpålagt varsling.

Dokumenter

Planinitiativ Gullhaug friområde.pdf (PDF, 672,6 KB)

Mulighetsstudie_og_stedsanalyse Gullhaug friområde.pdf (PDF, 24,1 MB)