Hvor

Planområdet tar utgangspunktet i den kommunale eiendommen 75/19, som i dag er festet av Skjetten skytterlag. I tillegg foreslås en del eiendommer avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) og grønnstruktur i kommuneplanen innlemmet i planområdet (75/250 og 69/246 eid av Lillestrøm kommune, 75/8 i privat eie).

Det er tatt med en privat eiendom ved atkomsten fra Hellaveien, dvs. Hellaveien 38, gnr./bnr. 75/276. Hensikten med dette er å rydde opp i eiendomsgrensene, fordi det i dag er opparbeidet veg delvis over privat grunn, samtidig som den private boligen har mulighet for å utvide uteområde noe ved en slik justering. Ved planoppstart er det tenkt å videreføre dagens atkomstløsning slik den er opparbeidet. Løsningen her vil bli utarbeidet i dialog med aktuell grunneier og planavdelingen i Lillestrøm kommune. Gjeldende boligregulering her skal videreføres.

Planområdets avgrensning kan bli endret som følge innspill som kommer til planarbeidet. 

Varslingsområde_Gullhaug_friområde.jpg

Planområde ved varsel om oppstart. (Bakgrunnskart fra Open Street Map og eiendomsgrenser fra Statens kartverk, © Kartverket og © OpenStreetMap contributors (begge CC-BY-SA))

Hvem

Lillestrøm kommune ved eiendomsavdelingen er forslagsstiller. Alliance arkitektstudio er fagkyndige og har utviklet mulighetsstudien. 

Når

Innsending planinitiativ

Status:
Ferdig
Slutt:
Uke 44/2022

Oppstartsmøte

Status:
Ferdig
Slutt:
6. desember 2022

Varsel om oppstart

Status:
Planlagt
Start:
21.01.2023

Høringsfrist

Status:
Planlagt
Slutt:
18.02.2023

Utarbeide planforslag, inkludert medvirkning

Status:
Planlagt
Slutt:
1. og 2. kvartal 2023

Innsending av planforslag

Status:
Planlagt
Slutt:
3. kvartal 2024

Førstegang behandling

Status:
Planlagt
Slutt:
4. kvartal 2024

Andregangs behandling

Status:
Planlagt
Slutt:
2. kvartal 2025

Planprosess og medvirkning

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Du har nå mulighet til å komme med innspill til reguleringsarbeidet. Frist for å gi innspill er 18. februar. 

Innspill eller spørsmål kan sendes til Alliance arkitekturstudio ved Kristian Ribe på epost kr@kbpk.no, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no

Vesentlige interesser som berøres

Planinitiativet berører og adresserer temaer som friluftsområder, naturområder forurensning og erosjonsrisiko. Mulighetsstudien som følger planinitiativet viser en tilnærming hvor nødvendig opprydning/sanering etter skytevirksomhet er områdene som endres, mens grad av tilrettelegging for øvrig styres av sårbarhet og naturverdi.

Planinitiativet legger til rette for at det skal ryddes opp i miljøforurensing og renskes opp i dammer for salamandre og frosk. Og det planlegges for tiltak som øker fremkommeligheten for folk flest i området samtidig som vern av viktige naturtyper og ravinelandskapet ivaretas på en god måte.

Berørte offentlige organer og andre interesserte aktører

Varslingsliste for planoppstart fastsettes i dialog med planmyndighet. Et antatt minste omfang av varsling vil være relevante kommunale etater, Statsforvalter og fylkeskommune, og i tillegg naboer og eventuelle relevante interesseforeninger. Festekontraktsholder Skjetten skyteklubb varslses særskilt.

Medvirkning

Medvirkning fra berørte parter vil følge lovpålagte rutiner for varsling ved kunngjøring av forslagstiller og ved offentlig ettersyn av kommunen. Etter nærmere dialog med planmyndighet vil f.eks. informasjonsmøter for berørte og interesserte kunne være et aktuelt supplement til lovpålagt varsling.

Dokumenter

Planinitiativ Gullhaug friområde.pdf (PDF, 688,7 KB)

Mulighetsstudie_og_stedsanalyse Gullhaug friområde.pdf (PDF, 25,3 MB)