Informasjonsmøte for innbyggere/grunneiere

Status:
Ferdig
Start:
23. mai 2024

Politisk orientering

Status:
Underveis
Start:
Mai/juni 2024

Veiledningsmøte mellom NVE og lillestrøm kommune

Status:
Planlagt
Start:
Juni 2024

Søknadsfrist for tilskudd fra NVE

Status:
Planlagt
Start:
1. juni 2024

Forventet svar på søknad

Status:
Planlagt
Start:
Første kvartal 2025

Oppsummering av nåsituasjon

Kommunen har innhentet bistand fra Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt (NGI) til å gjennomføre utredninger av skredfare ved Skibakkveien på Lørenfallet.

Utredningen for Skibakkveien er ferdigstilt.

Her blir det fastsatt en ny faresone for kvikkleiresone med faregrad høy og konsekvensklasse alvorlig. Utredningen viser at stabiliteten i området er dårlig.
For å bedre sikkerheten foreslår NGI flere mulige tiltak for å stabilisere skråningen mellom Holsbekken og bebyggelsen i Lørenfallet. Mest aktuelt er det å ta bort masser fra skråningstoppen (avlastning), fylle på med masser i skråningsfoten (motfylling) og erosjonssikre Holsbekken.

Les mer om kvikkleire og skredfare

For å unngå forverring av stabiliteten er det viktig at det ikke graves ved foten av skråningen eller fylles ved toppen av skråningen.

Bekk i en skog. Bekk i skog.
Bildet viser en skråning ned mot en bekk i utkanten av skog.

Presentasjoner og rapporter

Folkemøte_NGI_bidrag.pptx

Presentasjon til informasjonsmøte mai 2024 1.pptx

Geoteknisk datarapport, Skibakkveien, Lørenfallet.pdf

Utredning av skredfare for Skibakkveien (Lørenfallet).pdf