Det vises til tidligere høring av og dialog rundt endring av reguleringsplan for Krogstad miljøpark i Lillestrøm kommune. I forkant av sluttbehandling har det kommet behov for justering av reguleringsbestemmelsenes pkt. 7.4 e).

Reguleringsbestemmelsenes pkt. 7.4 e), som var del av planforslaget høsten 2022, forutsatte at overføringsanlegget er etablert før biogass- og slambehandlingsanlegget kan tas i bruk. Forslagsstiller har fått avslag på søknad om rammetillatelse for overføringsledning for vann og avløp, med krav om at denne må reguleres og konsekvensutredes. Etter avslag på rammesøknad vil det ikke være mulig å bygge en overføringsledning i tide til ønsket igangsetting av drift ved biogassanlegget. Dersom bestemmelse 7.4 e) vedtas slik den forelå ved begrenset høring, forventes denne å medføre at det ikke er mulig å gi midlertidig brukstillatelse for biogassanlegget. I opprinnelig reguleringsplan for Krogstad miljøpark var det i bestemmelsen krav til godkjent avløpsløsning, og det foreslås at denne ordlyden brukes også i revidert plan. Formuleringen fra gjeldende plan åpner for at forurensningsmyndighet kan vurdere en søknad om midlertidig utslipp på faglig grunnlag.

En søknad om midlertidig utslippstillatelse vil behandles som en egen prosess i henhold til Forurensningslovverket. Et midlertidig utslipp for biogassanlegget vil være mindre enn dagens utslipp fra eksisterende mellomlager for slam. Det legges til grunn at avrenningen fra slamlageret vil bli behandlet i en renseprosess i det nye biogassanlegget sammen med avløpsvannet fra biogassanlegget, før det slippes ut til resipient. Det forventes at det midlertidige utslippet vil være tilnærmet partikkelfritt og uten fosfor. Så lenge det ikke er etablert en ny overføringsledning for vann og avløp, vil det være nødvendig med fortsatt utslipp til Krogstadbekken.

Vedlagt denne kunngjøringen ligger planbeskrivelsen hvor kapittel 5.13.1 Vann- og avløpsnett er noe supplert, samt reguleringsbestemmelser med forslag til justering av pkt. 7.4 e). Justeringene er markert med gult slik at de er enkle å se.

Lurer du på noe?

Ytterligere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Norconsult AS v/Aase Marie Hunskaar via e-post: aase.marie.hunskaar@norconsult.com eller tlf: +47 454 01 792.

Spørsmål kan også rettes til Sigri Rosø Pladsen på e-post: sigri.roso.pladsen@norconsult.com eller tlf: +47 404 69 354.

Har du innspill?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for den foreslåtte justeringen sendes til Norconsult AS v/Aase Marie Hunskaar via e-post: aase.marie.hunskaar@norconsult.com med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for innspill er 05.04.2023.

Merk innspill med saksnummer PLAN-20/01491.

Vedlegg: