Det varsles med dette om planendring etter enklere prosess av Områderegulering for Kjeller Nord, plan-ID 495, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, andre ledd. Gjeldende reguleringsplan for området ble vedtatt 25.02.2015.

Endringene som foreslås gjelder felt KF6, KF9, KF10 og KF11 i gjeldende områdeplan. Planendring innebærer å legge til rette for noen flere tiltak før krav om detaljreguleringsplan i områdeplanen må oppfylles. Endringen innebærer også justeringer i rekkefølgekrav, plassering av volum, og tillatelse til fradeling innenfor hensynssonen, slik at målene skal kunne oppnås. Planendringsområdet er i gjeldende plan regulert til næring, forretning, kontor, tjenesteyting og hensynssoner.

Forslagsstiller er Institutt for Energiteknikk (IFE).

Har du innspill?

Du kan sende dine innspill og merknader til Marthe Nyhuus, byplanlegger hos Grape Architects, marthe@grape.no med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm. 

Frist for å sende inn innspill er satt til 30.06.2024.

Merk innspillet med saksnummer PLAN-24/00841. 

Lurer du på noe?

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Marthe Nyhuus, byplanlegger hos Grape Architects på tlf. 98607644, eller e-post: marthe@grape.no.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Dokumenter

OR Kjeller Nord - Beskrivelse av endringer i områdeplanen 06.06.2024.pdf

OR Kjeller Nord - Reguleringsbestemmelser 06.06.2024.pdf

OR Kjeller Nord- Varslingsbrev mindre planendring etter enklere prosess.pdf