AT Arkitektur varsler på vegne av TBA Prosjekt AS, utvidelse av plangrensen for detaljregulering for Del av Fjellsrud, Bnr./Gnr. 520/1, 520/2 m.fl. 

Bakgrunn for varslingen

Det vises til igangsatt reguleringsplanarbeid for Del av Fjellsrud, Bnr./Gnr. 520/1, 520/2 m.fl. Det var varslet om oppstart 16.11.2020. Forslagstiller har til hensikt å utvikle planområdet med bakgrunn i gjeldende regulering. Planlagt utvikling avviker fra gjeldende plan ved at overmodnet trafikalt premiss er vesentlig endret som en følge av omlegging av fv. 169.

Det meddeles herved at planens avgrensing vil få en utvidelse grunnet endrete trafikale rammer. Anleggelse av kollektivholdeplass for buss medfører et økt behov for areal på østsiden av Hølandsveien. Kollektivholdeplassen flyttes fra gjeldende plan da Hølandsveien videreføres samt for å spare utfylling av ravinedal. Dette medfører at planen må utvides langs med Hølandsveien østover.

Avgrensningen av utvidet planområdet er fastsatt i samråd med kommunen og innleid trafikkonsulent og er vist i kart under.

kart
Kart med planområdet markert med sort stiplet strek og grå fill. Utvidelse markert i rødt. Området utgjør 1353m2.

Tilleggsvarslingen vil ikke kunngjøres i avisene, men sendes til naboer, grunneiere og andre berørte parter. 

Har du innspill eller lurer du på noe?

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til AT Arkitektur AS v/ Ola Fauske på epost: of@atarkitektur.no eller tlf.: 97 62 39 11, med kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Frist for innspill er 10.05.2023.

Merk med saksnummer PLAN-20/01637.

Etter at merknadsfristen er utløpt vil planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til Lillestrøm kommune for saksbehandling. Etter førstegangs saksbehandling i kommunen blir planforslaget lagt ut til offentlig ettersyn slik at eventuelle ytterligere merknader kan fremlegges før planforslaget sendes til endelig politisk behandling og vedtak.

 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven