Organisasjonsformer

Aksjeselskap (AS)

Aksjeselskap kjennetegnes ved at det økonomiske ansvaret er begrenset til innskutt aksjekapital. Aksjeselskapet er et eget rettssubjekt. Alle aksjeselskap er underlagt de reglene som fremkommer i aksjeloven. Aksjeselskap får utskrevet forskuddsskatt som forfaller til betaling 15. februar og 15. april. Som hovedregel vil utskrevet forskuddsskatt være lik utlignet skatt ved siste likning. 

Enkeltpersonforetak (personlig næringsdrivende)

Personlig næringsdrivende(enkeltpersonforetak) er en organisasjonsform hvor du personlig står ansvarlig for næringsvirksomheten. Du vil med andre ord ha fullt økonomisk ansvar for virksomheten sin gjeld.

Skattemessig liknes virksomheten i enkeltpersonforetaket sammen med eieren personlig. Nettooverskuddet er skattepliktig (nettotap er fradragsberettiget) sammen med eierens andre inntekter.

Innehaver av enkeltpersonforetak må betale forskuddsskatt. Forskuddsskatten forfaller til betaling i fire like store terminer (15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november) og blir utskrevet av Skatteetaten.
For å endre forskuddsskatten må du ta kontakt med Skatteetaten.

NUF (norsk registrert utenlandsk foretak)

NUF har de samme plikter og frister som et aksjeselskap

Frivillig organisasjon

En ideell organisasjon er et lag, en forening eller selskap som ikke har erverv som formål. Eksempler er humanitære og kristelige organisasjoner, idrettslag, veldedige eller allmennyttige organisasjoner, musikkorps eller andre organisasjoner som ikke arbeider for økonomisk vinning.
Les mer om skatt for organisasjoner hos Skatteetaten.

Forenklede oppgjør

Ordningen kan benyttes av:

  • Veldedige eller allmennyttige institusjoner eller organisasjoner.
  • Samlede lønnsutbetalinger ikke overstiger kr 800 000,-, og bare for lønnsutbetalinger opptil kr 80 000,-.
  • Lønnsutbetalingene kan ikke være ledd i næringsvirksomhet.

Veldedige og allmennyttige organisasjoner

Veldedige organisasjoner som engasjerer en privatperson til arbeidsoppdrag og lønnsutgiften ikke inngår i næringsvirksomhet må sende inn forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05). Meldingen må sendes elektronisk.
Les mer om rett måte å levere a-melding på hos Skatteetaten.

Private arbeidsgivere

Når du som privatperson engasjerer en annen privatperson til å utføre arbeid eller oppdrag hjemme (for eksempel barnepass, rengjøring, hagearbeid og så videre) skal du levere melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04). Det er viktig at levering av skjema og betaling av forskuddstrekk til kemnerkontoret gjøres samme dag.
Melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)

Ved ansettelse

Det skal foreligge skriftlig kontrakt med alle ansatte.

Kontrakten regulerer arbeidsforholdet og skal blant annet si noe om hvor mye arbeidstaker skal jobbe, hva lønnen er og hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres.

Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret)

Alle arbeidstakere, med noen få unntak, skal meldes inn i Aa-registeret. Innmeldingen skal skje senest fredagen etter at arbeidsforholdet startet, ble endret eller opphørte. Ved innføring av A-ordningen er det gitt dispensasjon slik at fristen er ved innsending av A-melding.

Innmelding og endring gjøres på altinn.no.

Har du spørsmål om Aa-registeret må du kontakte NAV.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

OTP skal sikre arbeidstakers alderspensjon.

Virksomheten må opprette OTP når (jamfør OTP-loven §1):

  1. minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling
  2. minst en arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller
  3. personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst 2 årsverk.

Dersom du er usikker på om din bedrift er pliktig til å opprette OTP ta kontakt med Finanstilsynet.
Telefon: 23939800, e-post: post@finanstilsynet.no.