Skatteseddelen

Skatteseddel som viser utregningen av eiendomsskatt for hver enkelt eiendom sendes ut før 1. mars hvert år.

Fastsetting av eiendomsskatt

For boliger

Lillestrøm kommune benytter formuesgrunnlag for boliger, som vi får fra Skatteetaten. På skatteseddelen for eiendomsskatt vises dette i overskriften med «Skatteetatens beregnede boligverdi».

Boligeiendommer som ikke mottar formuesgrunnlag blir taksert etter gjeldende retningslinjer for kommunal taksering. På eiendomsskatteseddelen vises dette i overskriften med «kommunalt taksert».

For næringseiendommer, ubebygde tomter og fritidseiendommer

Eiendommer som næringseiendommer, ubebygde tomter og fritidseiendommer får ikke kommune boligverdi på. Disse eiendommene takseres derfor kommunal i henhold til retningslinjer fastsatt av sakkyndig nemnd.

Reduksjonsfaktor

Fra takstverdien trekkes det en reduksjonsfaktor på 30 %. Det er en lovbestemt reduksjon som skal bidra til at grunnlaget for eiendomsskatten ikke overstiger omsetningsverdien for eiendommen.
Reduksjonsfaktor på 30 % gjelder for alle eiendommer i kommunen. Det vil si at skattenivået eiendomsskatten beregnes av er 70 % av taksen.

Bunnfradrag

I henhold til eiendomsskatteloven kan det gis bunnfradrag for hver selvstendig boenhet som ikke benyttes til næringsformål. Kommunestyret vedtar hvert år størrelsen på bunnfradraget.

Kommunestyret i Lillestrøm kommune har vedtatt at for boligdelen av eiendommer, herunder fritidseiendommer, som ikke benyttes i næringsvirksomhet, fastsettes et bunnfradrag på kr 2 200 000 av takstverdi per selvstendig boenhet.

For å regnes som selvstendig boenhet og få bunnfradrag må boenheten

  • være godkjent etter plan- og bygningsloven
  • ha egen inngang, bad og kjøkken

Sats

Kommunestyret vedtar hvert år hvilke satser som skal brukes for beregning av eiendomsskatt. For 2024 er satsen 2 promille.

Faktura og betaling

Eiendomsskatten faktureres i 2 terminer, med forfall 1. juni og 1. november. Faktura sendes ca. en måned i forveien. Les mer om faktura for eiendomsskatt

Formelle vedtaksdokumenter

Retningslinjer for taksering av eiendommer