Skatteseddelen

Skatteseddel som viser utregningen av eiendomsskatt for hver enkelt eiendom sendes ut før 1. mars hvert år.

Fastsetting av eiendomsskatt for boliger

Lillestrøm kommune benytter formuesgrunnlag for boliger, fastsatt av Skatteetaten, som grunnlag for å fastsette eiendomsskatten på boliger.

Boligeiendommer som ikke mottar formuesgrunnlag vil bli taksert etter gjeldende retningslinjer for taksering.

Reduksjonsfaktor

Fra takstverdien trekkes en reduksjonsfaktor som skal bidra til at grunnlaget for eiendomsskatten ikke overstiger omsetningsverdien for eiendommen. Lillestrøm kommune har vedtatt å følge en minimumssats fra regjeringen på 30%. Det vil si at skattenivået eiendomsskatten beregnes av er 70% av taksen.

Bunnfradrag

I henhold til eiendomsskatteloven kan det gis bunnfradrag for hver selvstendige boenhet som ikke benyttes til næringsformål. Kommunestyret vedtar hvert år størrelsen på bunnfradraget.

Kommunestyret i Lillestrøm kommune vedtok 16.12.2020 at for boligdelen av eiendommer, herunder fritidseiendommer, som ikke benyttes i næringsvirksomhet, fastsettes et bunnfradrag på kr 1.800.000 av takstverdi per selvstendige boenhet.

For å regnes som selvstendig boenhet og få bunnfradrag må boenheten

  • være godkjent etter plan- og bygningsloven
  • ha egen inngang, bad og kjøkken

Eiendomsskatt for øvrige eiendommer

For de øvrige eiendommene (alle eiendommer unntatt boliger med formuesgrunnlag) vil eiendomsskattetakstene i 2021 bli videreført slik de er fastsatt i de tidligere kommunene, så lenge det ikke er gjort endringer på eiendommen. For disse eiendommene vil derfor eiendomsskatten i 2021 bli uendret fra 2019.

Grunnlaget for eiendomsskattetakstene finnes i de gjeldende retningslinjene for taksering som er fastsatt av de sakkyndige eiendomsskattenemndene i Fet, Skedsmo og Sørum kommuner.

Alle eiendommer (unntatt boliger) vil bli taksert på nytt i løpet av 2021. De nye takstene vil bli gjeldende fra 1.1.2022.

Formelle vedtaksdokumenter

Følgende dokumenter viser kommunens vedtekter og retningslinjer:

Retningslinjer for taksering blir vedtas av sakkyndig eiendomsskattenemnd og blir lagt ut når de er vedtatt.