Kriterier for å få slettet fravær

Elever eller foreldre til elever på ungdomsskolen kan søke om å få fjernet inntil 10 dagers fravær  i løpet av ett skoleår fra vitnemålet.

Fraværet må skyldes en av følgende årsaker

  • Helseårsaker fra og med dag fire med mindre det skyldes funksjonshemming eller kronisk sykdom (må dokumenteres med legeerklæring)
  • Innvilget permisjon
  • Helligdager for elever fra trossamfunn utenfor Den norske kirke

Slik sletter du gyldig fravær

  • Krav om sletting av fravær må fremsettes for hvert skoleår fra 8.–10. klasse.
  • Det må legges fram dokumentasjon på fraværet.
  • Dokumentasjon sendes kommunens postmottak for fordeling til skole, eller leveres til skolen fortløpende og senest innen 1. juni i det året det søkes for sammen med skjema.
  • Eleven eller foreldrene kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder bare når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaken til fraværet.
Send søknad om å slette fravær

 

Dette er reglene for permisjon i Lillestrøm-skolen

Slik søker du om fri fra skolen

Trenger foreldrene å skrive under?

Fram til eleven er 15 år må foreldrene skrive under på søknaden. Når eleven er over 15 år, kan han eller hun kreve sletting av fravær uten at foreldrene undertegner. Elev eller foreldre kan i tillegg til sletting kreve at årsak til fravær blir ført på et vedlegg til vitnemålet.

Mer informasjon

Udir.no gir utfyllende informasjon om føring av fravær på vitnemålet