Forlengelse av midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner

Regjeringen har besluttet å forlenge de foreløpige unntakene fra regelverket om fravær ut skoleåret 2020-2021. Det betyr at elever som har fravær av helsegrunner slipper å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Bakgrunnen for dette er at helsepersonell må prioritere annet arbeid, blant annet med koronaviruset. Helsedirektoratet har bedt om at elever ikke oppsøker fastlegen for å få dokumentasjon på fravær av helsemessige grunner.

Foreldre til elever under 18 år og elever som er myndige, kan selv skrive egenmelding. Unntaket fra fraværsreglene gjelder fra 4. mars 2020. Endringen gjelder både for fraværsgrensen i videregående, og for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående.

Slik sletter du gyldig fravær

Elever på ungdomsskolen kan søke om å få fjernet inntil 10 dagers fravær fra vitnemålet i løpet av ett skoleår.

  • Krav om sletting av fravær må fremsettes for hvert skoleår fra 8.–10. klasse.
  • Det må legges fram dokumentasjon på fraværet.
  • Dokumentasjon sendes kommunens postmottak for fordeling til skole, eller leveres til skolen fortløpende og senest innen 1. juni i det året det søkes for sammen med skjema.
  • Eleven eller foreldrene kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder bare når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaken til fraværet.
  • Skjema for sletting av gyldig fravær (pdf)

Dette er reglene for permisjon i Lillestrøm-skolen

Kriterier for å få slettet fravær

Fraværet må skyldes følgende årsaker

  • Helseårsaker (må dokumenteres med legeerklæring)
  • Innvilget permisjon
  • Helligdager for elever fra trossamfunn utenfor Den norske kirke

Slik søker du om fri fra skolen

Trenger foreldrene å skrive under?

Fram til eleven er 15 år må foreldrene skrive under på søknaden. Når eleven er over 15 år, kan han eller hun kreve sletting av fravær uten at foreldrene undertegner. Elev eller foreldre kan i tillegg til sletting kreve at årsak til fravær blir ført på et vedlegg til vitnemålet.

Mer informasjon

Udir.no gir utfyllende informasjon om føring av fravær på vitnemålet