Alle offentlige virksomheter plikter å ha et arkiv for å sikre dokumentasjon, jf. arkivloven § 2. Skolene ivaretar dette ved å opprette elevmapper.

I elevmappen ligger det dokumenter som er viktige for elevens skolegang, som for eksempel:

  • Tidligere flyttemeldinger
  • Henvisning til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
  • Sakkyndige vurderinger
  • Permisjonssøknader
  • Vedtak (skoleskyss, spesialundervisning, fritak, permisjon, mm)
  • Eventuell barnevernsdokumentasjon mellom skole og barnevern
  • Korrespondanse mellom skole og hjem og dokumentasjon av opplæringen