Skolebytte

Skolebytte til annen skole enn nærskolen 

Du kan søke om å bytte til annen skole enn den eleven hører til (nærskolen). Du skal ikke søke om å bytte skole når dere skal flytte, begynne eller slutte på privatskole.

Du kan også søke om å beholde skoleplass på skolen eleven flytter fra, hvis dere flytter inn i ny skolekrets i kommunen. Samme søknadsskjema brukes i begge tilfeller.

Det kommer flest skolebyttesøknader på 1. og 8. trinn. For å kunne vurdere kapasiteten til den enkelte skole, er det derfor for disse to trinnene satt en søknadsfrist. For kommende 8. klassinger er fristen 1. mars, og for kommende 1. klassinger er fristen 1. april. Kommunen fatter vedtak innen 15. mai for begge grupper. Søknader som kommer inn etter fristene behandles fortløpende, men det må påregnes noe saksbehandlingstid.

Søk om å bytte skole

Skolebytte for elever som skal begynne på 1. trinn

Dere kan søke om skolebytte etter at barnet er registrert ved nærskolen. Det skjer i løpet av første kvartal det året barnet skal begynne på skolen, og dere får brev fra skolen når barnet er registrert.

Søk om å bytte skole

Hva gjør jeg når vi skal flytte?

Du skal ikke søke om å bytte skole når dere skal flytte, begynne eller slutte på privatskole.

Hvordan er saksgangen når vi har søkt om å bytte skole?

 • Når dere søker om skolebytte, innhenter kommunen opplysninger/dokumentasjon som har betydning for saken både fra avgivende og mottakende skole. Avgivende skole er den skolen barnet flytter fra, mottakende skole er den skolen barnet flytter til.
 • Barnet skal som hovedregel høres før saken blir behandlet ferdig.
 • Hvis dere søker om skolebytte med mistrivsel, mobbing eller lignende som begrunnelse, innhenter kommunen opplysninger fra skolen og eventuelt pedagogisk-psykologisk avdeling (PPA) og/eller andre sakkyndige.
 • Skolen skal forsøke å løse saken på egen skole. Det skal avholdes minimum ett møte mellom skolen og foreldrene før søknaden kan ferdigbehandles.

Hva blir vektlagt når kommunen behandler søknaden?

Når kommunen behandler en søknad, kan vi legge vekt på hvilke samfunnsmessige konsekvenser et skolebytte vil få. En søknad om skolebytte kan for eksempel avslås dersom byttet vil føre til uheldige grupperinger på mottakerskolen.

Øvrige søknader kan innvilges dersom det er åpenbart at et skolebytte ikke  fører til kapasitetsproblemer på mottakende eller avgivende skole. Kapasitetsproblemer kan ha mange årsaker, blant annet:

 • antall disponible rom 
 • størrelsen på rommene
 • organisering av årstrinnet 
 • pedagogisk og sikkerhetsmessig forsvarlige grupper
 • inneklima
 • Fremtidig kapasitet (byggeaktivitet, tilflytting med videre) skal også vurderes

Hva blir vektlagt ved prioritering av søknader?

Følgende vil være aktuelle momenter ved en prioritering av søknader:

 • bostedsadresse i skolekretsen (for eksempel tidligere flyttet til annen skole på grunn av manglende kapasitet)
 • endring i fremtidige skolekretsgrenser
 • søsken ved den ønskede skolen
 • dokumenterte særlige behov hos eleven
 • søker mener den ønskede skolen er bedre tilpasset deres barns behov enn nærskolen
 • praktiske hensyn (nærhet til foreldrenes arbeidssted, søskens barnehage med videre).

Hvem fatter vedtak om skolebytte?

Det er kommunen som har ansvar for å behandle søknader om å gå på skole utenfor elevens skolekrets (både ordinære grunnskoler og spesialskoler i kommunen), og saker der det er mangel på plass på elevens nærskole. Vedtakene blir fattet i tråd med reglene i forvaltningsloven.

Skoleskyss ved skolebytte

Når skolebytte innvilges til annen skole enn nærskolen, vil kommunen som hovedregel stille som vilkår at foreldrene dekker eventuelle skyssutgifter selv.

Kan elever bosatt i andre kommuner gå på skole i Lillestrøm?

 • Elever som bor i/flytter til andre kommuner, har ikke rett til skoleplass i Lillestrøm kommune.
 • Dersom en elev bosatt i en annen kommune ønsker skoleplass i Lillestrøm kommune, må elev/foreldre kontakte bostedskommunen og be kommunen dekke utgifter til skoleplassen i Lillestrøm kommune.
 • Dersom bostedskommunen er villig til å dekke skoleplass i Lillestrøm kommune, kan eleven få plass på skolen, dersom det er ledig kapasitet ved den aktuelle skolen, og andre særlige grunner tilsier at eleven får skoleplass i kommunen.
 • For privatskoler gjelder andre regler. Elever bosatt i andre kommuner kan få plass på privatskole, se privatskolens egne nettsider.

Rett til å klage

Det er klagerett på vedtak om skolebytte. Klagen må være skriftlig og sendes kommunen. Statsforvalteren er klageinstans.

Forskrift om skolekretser i Lillestrøm kommune

Forskrift om skolekretser i Lillestrøm kommune ble vedtatt i Lillestrøm kommunestyre den 17.12.19
Forskriften gjelder fra 1. januar 2020. Retten til å søke om å bytte skole er omtalt i kapittel 4. 

Aktuelle lover