Se kart over Lillestrøm

Se kart over Lillestrøm kommune


Kartet inneholder:

  • Grunnkart
  • Veikart
  • Plankart
  • Matrikkeldata
  • Flybilder, skråbilder og historiskebilder
  • Temadata fra Miljødirektoratet
  • Nyttige funksjoner i 2D og 3D
  • Mulighet til å generere Plan- og DOK-analyse
  • Se planregister for Lillestrøm

 Her finner du brukerveiledning, som er også tilgjengelig via informasjonsknappen i kartløsningen.

 

 

Se planregister for Lillestrøm

Planinnsyn

Planregister
Inneholder vedtatte planer med oversikt over behandlingen inkludert dokumentene (saksfremlegg, bestemmelser, planbeskrivelse og lignende)

En del reguleringsplaner refererer til et eller flere kvartal(er) i Lillestrøm. Se kart som viser kvartalene i Lillestrøm.

Flom og skred

Flom- og skredkart 

Kartet gir informasjon om faresoner for kvikkleireskred og flom. Faresoner for kvikkleire viser områder som kan være utsatt for store kvikkleireskred.

Kartet er ikke fullstendig, og kvikkleire kan forekomme utenfor de merkede områdene. Flomkartet viser områder som kan bli oversvømt ved en 200-års flom og lavpunkter viser områder som ligger lavere enn flomvannstand.

Grunnforurensning

Forurensningskart

Kartet viser informasjon om kjente forekomster av grunnforurensning. Avgrensningen av områdene er i mange tilfeller usikker.

Kulturminner

Kulturminnekart

Kartet inneholder registreringer fra kulturminneplanen til tidligere Skedsmo kommune, og viser bevaringsområder og registreringer av gamle hus og kulturområder. I tillegg vises kulturminner registrert av riksantikvaren og bygninger som ligger i SEFRAK-registeret.

Geologi

Geologikartet

Kartet inneholder informasjon om områder som ligger under marin grense og helningskart som viser bratte områder.

Jordsmonn

Jordsmonnkartet

Kartet viser informasjon om erosjonsrisiko for når jordpartikler blir transportert bort av vann. Det er mulig å se andre tema som fordelingen av ulike jordtyper og potensialet for dyrking av korn, gras og potet.

Markslag/Arealressurs

Markslag/Arealressurskart

Kartet viser arealbruk, det vil si om det er dyrka mark, beite, skog eller områder med samferdsel og bebyggelse.

Natur

Naturkart

Kartet viser flere typer naturdata, blant annet naturvernområder, naturtyper og viltdata.

Radon

Radonkart

Kartet gir informasjon om mulig fare for radon. Det kan ikke brukes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling.

Samferdsel

Samferdselskartet

Kartet viser informasjon om trafikkmengde og ulykker på veiene i Lillestrøm kommune. Her finner du også informasjon om holdningsklasser til nye avkjørsler og en oversikt over fortettingsområder i kommunen.

Støy

Støykart 

Kartet inneholder informasjon om støy langs de mest trafikkerte veiene og jernbanen i Lillestrøm kommune. Støyen er beregnet, ikke målt. Kartene kan derfor ikke brukes til å vurdere støyforholdene til en enkelt bolig.

Kartet dekker bare de mest trafikkerte strekningene. 

Historiske flybilder

Norge i bilder

I Norge i bilder finner du flere årsserier med historiske flybilder over Lillestrøm kommune.

Andre kartsider

Vi tar forbehold om feil i kartgrunnlaget. Send oss gjerne e-post på geodata@lillestrom.kommune.no dersom du har kommentarer.