Se kart over Lillestrøm

Se kart over Lillestrøm kommune


Kartet inneholder:

  • Grunnkart
  • Veikart
  • Plankart
  • Matrikkeldata
  • Flybilder, skråbilder og historiskebilder
  • Temadata (flom, skred, forurensning, kulturminner, støy, natur, m.m.)
  • Nyttige funksjoner i 2D og 3D
  • Verktøy for plananalyse og analyse av DOK (det offentlige kartgrunnlaget)
  • Planregister for Lillestrøm

 Her finner du brukerveiledning, som er også tilgjengelig via informasjonsknappen i kartløsningen.

 

 

Se planregister for Lillestrøm

Planinnsyn

Planregister
Inneholder vedtatte planer med oversikt over behandlingen inkludert dokumentene (saksfremlegg, bestemmelser, planbeskrivelse og lignende)

En del reguleringsplaner refererer til et eller flere kvartal(er) i Lillestrøm. Se kart som viser kvartalene i Lillestrøm.

Historiske flybilder

Norge i bilder

I Norge i bilder finner du flere årsserier med historiske flybilder over Lillestrøm kommune.

Andre kartsider

Spesielt om temadata i kartportalen

Temadata ligger som kartfavoritter i Origo. For å åpne lista med kartfavoritter klikk på knappen "Kartfavoritter":

Bilde fra kartportal med piler som viser hvor man skal trykke

Flom og skred

Kartfavoritten gir informasjon om kvikkleireskred, flom, områder under marin leire, snøskred, steinsprang og skredhendelser. Kartdataene er ikke fullstendige, det kan for eksempel forekomme skred utenfor de merkede områdene.

Flomkartet viser områder som kan bli oversvømt ved 20-års flom, 100-års flom 200-års flom og 1000-års flom.

Forurensning

Kartfavoritten viser kjente forekomster av grunnforurensning. Avgrensningen av områdene er i mange tilfeller usikker.

Kulturminner

Kartfavoritten inneholder registreringer fra kulturminneplanene til de tidligere kommunene Sørum, Fet og Skedsmo. De viser bevaringsområder og registreringer av gamle hus og kulturområder. I tillegg vises kulturminner registrert av riksantikvaren og bygninger som ligger i SEFRAK-registeret.

Geologi

Kartfavoritten inneholder informasjon om områder som ligger under marin grense, geologisk arv, grunnvannsborehull, grus og pukk, løsmasser, mulighet for marin leire, og grunnundersøkelser.

Landbruk

Kartfavoritten viser arealtype, jordkvalitet og hvor det er dyrkbar jord.

Natur

Kartfavoritten viser blant annet arter, naturtyper, naturvernområder, ramsaområder, vannforekomster, verneplan for vassdrag og raviner

Radon

Kartfavoritten gir informasjon om mulig fare for radon. Dataene kan ikke brukes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning på er ved å gjennomføre en måling.

Samferdsel

Kartfavoritten viser informasjon om trafikkmengde og ulykker på veiene.

Støy

Kartfavoritten viser støy fra skytebaner, fra jernbane og støy langs de mest trafikkerte veiene. Støyen er beregnet, ikke målt. Kartene kan derfor ikke brukes til å vurdere støyforholdene til en enkelt bolig.