Hvorfor er det viktig å regulere felling av trær?

Vi har ansvar for å bevare kommunens naturmangfold. Trær bidrar til å skape et naturmangfold med verdier fordi de forbedrer jordsmonnet og er et levested for mange fugle-, dyre og insekter. Trær er med på å skape trivsel og harmoni, og bidrar til bedre luft ved at det samler opp svevestøv fra trafikken. Trær er også viktige for å håndtere overvann og hindre lokale oversvømmelser.

Når må du søke om å felle et tre?

Noen eiendommer er omfattet av reguleringsplaner som ikke tillater felling av større trær. Hvis dette gjelder for eiendommen du ønsker å felle et tre på, må du søke om dispensasjon fra bestemmelsen om bevaring i reguleringsplanen. Definisjonen av større trær er trær med stammeomkrets på mer enn 90 cm målt én meter over bakken.

Finn gjeldende reguleringsplan for eiendommen.

Det er også lover og forskrifter som både stiller krav til fredning og ivaretagelse av sterkt truede tresorter. Du må derfor finne ut hvilke type tresort som du ønsker å felle.

Eksempler på planer der du må ha tillatelse for å felle større trær

 • Regulering – Telehagen – Korsfjellet, PlanID: 033
 • Regulering for del av Tærud Østre, 51/2 og Korsfjellet vest. Felt B, PlanID: 046
 • Kommuneplanen § 1-14 og § 1-15, Landskap

Beskjæring av trær

Du trenger ikke søke for å utføre mindre beskjæring av trær. Med mindre beskjæring mener vi for eksempel fjerning av døde og tørre greier, og mindre korrigeringer av levende greiner som er vernet i reguleringsplaner.

Slik beskjæring anses som vedlikehold, og bør skje i samråd med en trepleier (arborist). En arborist kan sikre at beskjæringen ikke ødelegger for treets vekstvilkår.

Ønsker du kontakt med en trepleier kan du gå inn på Norsk Trepleierforum sin nettside.
Finn en trepleier

Andre bestemmelser

Det er ikke bare reguleringsplanen som gir føringer for om du kan felle trær på privat grunn eller ikke. I henhold til Naturmangfoldloven pålegges alle en aktsomhetsplikt for utvalgte naturtyper.
Ett eksempel er hule eiketrær. Lovens utgangspunkt er at enhver skal gjøre det som er rimelig for å unngå skader på naturmangfoldet. Dersom treet du ønsker å felle er rødlisteartet, ta kontakt med Byggesaksveiledning.

Noen rødlisteartede trær

Kantvegetasjon

Andre steder man må være påpasselig ved felling av trær er langs med kantsonen til ferskvann. Kantvegetasjon er det "grønne beltet langs med et vassdrag", det vil si det naturlige og viltvoksende plantelivet langs med ferskvann. Kantvegetasjonen er spesielt lovbeskyttet gjennom vannressursloven § 11: "Langs med bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr."

Hva er tillatt – og ikke tillat ved kantvegetasjon?

 • Selv på privat grunn er det ulovlig å fjerne kantvegetasjonen.
 • Skjøtsel må skje på en slik måte at det ikke strider mot vannressursloven.
 • Eventuell plukkhogst og rydding må skje på en så skånsom måte, slik at dyre- og planteartene som holder til der har et like godt livsmiljø etter hogsten som før hogsten.
 • Større og mindre trær som fjernes må være erstattet av ny tilvekst av trær
  (tre for tre), før det kan ryddes eller hogges på nytt.
 • Dersom kantvegetasjonsbeltet reduseres i bredden, kan dette også være i strid
  med vannressursloven, siden mer forurensning da vil kunne nå elva.
 • Tømming av hageavfall og spredning av fremmede plantearter er ikke tillatt (fremmede
  plantearter kan spre seg med hageavfall og fortrenge våre hjemlige planter).
 • Tømming av annet avfall er ikke tillatt.

Er du i tvil om hva som er tillatt, ta kontakt med Byggesaksveiledning.

Slik søker du om tillatelse til å felle trær på privat grunn

Først må du sende nabovarsel.  

Når svarfristen for naboene har gått ut, sender du inn søknad om dispensasjon til postmottak@lillestrom.kommune.no. Det finnes ikke eget skjema, så skriv en tekst som inneholder

 • begrunnelse for hvorfor du vil felle treet
 • en beskrivelse av treets art, stammeomkrets og tilstand
 • et situasjonskart hvor treet er avmerket
 • hvis treet er skadet eller kan skade bygninger eller personer, legg ved dokumentasjon fra en sertifisert trepleier (arborist). 
  Legg ved kopi av kvittering for nabovarsel og eventuelle uttalelser fra naboene.

Hva skjer om du feller trær uten tillatelse?

Det er ulovlig å felle trær som er vernet i reguleringsplanen. Hvis du feller et vernet tre, kan vi pålegge deg å plante et nytt tre. I tillegg kan du få bot.

Priser og behandlingstid

Priser for behandling av søknad om tillatelse til felling.

Ta kontakt med Byggesaksveiledning for spørsmål om behandlingstid for søknad om felling av trær.

Ved fare

Er du bekymret for at et tre på eiendommen din utgjør en fare for omgivelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med en arborist. Arboristen kan vurdere tilstanden til treet. Dersom arboristen kan dokumentere at treet må felles raskt, vil vi kunne prioritere dispensasjonssøknaden din raskere.

Du bør sikre området rundt treet i påvente av at vi behandler søknaden.

Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt med vårt kundeseder på telefon: 66 93 80 00

Hvis treet på eiendommen din utgjør umiddelbar fare, anbefaler vi at du tar kontakt med nødetaten på telefon 110.

Trepleiere

Usikker på om du kan felle trær på egen eiendom? Vi anbefaler å bruke sertifiserte trepleiere (arborister) ved tilstands- og risikovurdering, beskjæring, taksering og rådgivning.

Ønsker du kontakt med en trepleier kan du gå inn på Norsk Trepleierforum sin nettside.
Finn en trepleier