Mulighet til å gi innspill vil bli kunngjort i aviser og på kommunens nettside.

Fram til innspillsperioden begynner, kan de som ønsker bruke dette skjemaet til å forhåndsmelde interesse for å gi innspill til arealendringer. De som sender inn skjemaet vil bli kontaktet når tidsperiode for innspill er bestemt.

Merk at dette IKKE er å regne som et innspill til arealendringer, hensikten med skjemaet er å systematisere gjensidig informasjon.

Det som skal fylles ut i skjemaet er:

 • Foreløpig navn på det fremtidige arealinnspillet
 • Stedsnavn/adresse
 • Alle gårdsnummer/bruksnummer
 • Forslagstillers kontaktinformasjon (navn, adresse, e-post, telefon)
 • Grunneier(e)s kontaktinformasjon
 • Arealets størrelse (ca. daa/m2)
 • Arealformål i gjeldende kommuneplan
 • Ønske om fremtidig arealformål
 • Dagens arealbruk
Send inn forhåndsmelding av arealinnspill

Når det blir aktuelt å sende inn selve arealinnspillet, skal det vedlegges kart som viser arealets avgrensning og muligheter for adkomst, risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og konsekvensutredning (KU). Det skal da også vedlegges en vurdering av områdets egnethet i forhold til følgende:

 • kommuneplanens samfunnsdel med satsningsområder og mål, inkludert FNs bærekraftsmål
 • planprogrammet for arealdelen og den langsiktige arealstrategien (etter at disse er vedtatt)
 • gjeldende kommuneplan
 • regional plan for areal- og transport for Oslo og Akershus
 • andre nasjonale, regionale eller lokale føringer som er relevante for området
 • andre forhold som forslagstiller vektlegger

Evt. spørsmål kan rettes til rådgiver Anne Grindal Søbye, fortrinnsvis på epost annegrindal.sobye@lillestrom.kommune.no. Du kan også ta kontakt på tlf. 477 87 237.