Hvilke eiendommer er fritatt for eiendomsskatt?

Eiendomsskattelovens § 5 gir blant annet fritak for eiendommer som eies av stat eller kommune.

Landbrukseiendom og skogbrukseiendommer er også fritatt for eiendomsskatt. Det skal likevel betales eiendomsskatt for bolighus, og garasjer og annekser som er knyttet til boligen.

Kommunestyret kan vedta fritak for eiendomsskatt for eiendommer eid av stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten.

Kommunestyret kan også frita eiendommer som har historisk verdi eller gagner kommunen, fylket eller staten. Listen over eiendommer som er fritatt legges på kommunens hjemmesider.

I medhold av eiendomsskattelovens § 7c – fritar kommunestyret nybygg i ett år. Fritaket gjelder året etter brukstillatelsen foreligger og kun boligeiendommer.

Fritak for nybygg

  • Eiendomsskattekontoret forholder seg til eiendommens tilstand per 1. januar hvert år, jf. eiendomsskatteloven § 4.
  • Hva som skjer med eiendommen i løpet av året, om den fradeles, seksjoneres sammenslås, rives og så videre, tas ikke hensyn til før året etter. Det vil si hvis eiendommen 1. januar 2022 var en tomt, så behandles den som tomt helt frem til 1. januar 2023.
  • Loven er utarbeidet slik for at man ikke skal endre og korrigere gebyr og taksere eiendommer i løpet av året. Eiendommen må derfor betale eiendomsskatt med bakgrunn i sin tilstand per 1. januar selv om det kan komme endringer i ettertid.
  • Hvis du har fått brukstillatelse i løpet av året 2024 (midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest), vil fritaket gis i 2024.

Eiendomsskatteloven

Slik søker du fritak fra eiendomsskatt

Dersom du mener eiendommen og eier tilfredsstiller kriteriene for fritak etter § 7 bokstav a, kan du søke om fritak når eiendomsskatten er skrevet ut.

Eiendommen må eies direkte av en ikke-kommersiell stiftelse eller institusjon. Fritak er særlig aktuelt for eiendommer som benyttes til helsetjenester, sosialt arbeid, utdanning, idrett, kultur, studentboliger og arbeid for interessene til personer med psykiske og fysiske helseutfordringer så langt eiendommene ikke benyttes til kommersiell aktivitet.

Søknaden må inneholde informasjon om eiendommen, informasjon om søker, begrunnelse for søknaden og relevante vedlegg:

  • Firmaattest eller utskrift fra enhetsregisteret
  • Siste årsregnskap med noter og årsberetning
  • Institusjonens/stiftelsens vedtekter
  • Protokoll fra siste årsmøte/generalforsamling
  • Fullmakt til å sende inn søknad på vegne av søker (dersom aktuelt)

Har eiendommen bygninger av historisk verdi som etter kulturminneloven er fredet (enten automatisk, ved forskrift eller ved enkeltvedtak), midlertidig fredet, eller hvor fredning pågår, kan eiendommen innvilges fritak etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav b. Du må henvende deg skriftlig til Eiendomsskattekontoret hvis du mener eiendommen skal fritas etter denne bestemmelsen. Du må legge ved vedtaket om fredning.

Søknader om fritak etter eiendomsskatteloven § 7 vil bli behandlet av kommunestyret etter hvert som søknadene er vurdert. Det må påregnes saksbehandlingstid på 6-12 måneder for fritakssøknader etter Eiendomsskattelovens § 7. Fritak etter § 7 innvilges kun for ett år av gangen.

Søknad om fritak for eiendomsskatt sendes til: eiendomsskatt@lillestrom.kommune.no eller til Postboks 313, 2001 Lillestrøm, konvolutten merkes med «Eiendomsskatt».

Mer om eiendomsskatt

Klage på eiendomsskatt
Om eiendomsskatt i Lillestrøm kommune