Om barnehagen

Kjeller barnehage har en meget sentral beliggenhet. Vi holder til i lyse og moderne lokaler rett opp for lyskrysset ved Fetveien/Sildreveien/Storgata.

Dette er viktig for oss

I Kjeller barnehage skal barna oppleve et trygt og stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, oppleve mestring og tilegne seg kunnskap.

Vårt verdigrunnlag:
I Kjeller barnehage har vi tilstedeværende og lekende voksne. Våre fokusverdier er omsorg, likeverd og medvirkning

Kontinuerlig kompetanseutvikling i personalgruppa styrker og trener den enkeltes forståelse og praksis, slik at personalets væremåte oppleves som omsorgsfull, likeverdig og gir mulighet for medvirkning. Verdigrunnlaget beskriver vårt menneskesyn, og våre verdier som skal komme til syne i møte med barna.

Vi er opptatt av tilstedeværende voksne som støttende stillas for utvikling av barnas lekekompetanse. Lekens egenverdi anerkjennes, samtidig som vi også ser på den som grunnfundamentet for videre læring, språkutvikling og samhandling med andre. Vi legger til rette for at mye av hverdagen består av lek i mindre grupper, noe som sikrer oss at hvert enkelt barn blir sett og fulgt opp ut i fra sine forutsetninger og behov.

Kjeller barnehage har en plan for forebygging av krenkelser og mobbeatferd. Vi jobber proaktivt gjennom å fremme vennskap og felleskap i leken, samt at vi er opptatt av å ta tak i uheldige samspillsmønstre på et tidlig tidspunkt. I personalgruppa har vi også hatt fokus på kompetanseutvikling innenfor denne tematikken, slik at vi som helhet har kunnskap til å bryte negative handlingsforløp før de har fått tid til å eskalere. Det psykososiale miljøet står sterkt i fokus, og hos oss skal alle barn oppleve trygghet, mestring, nærhet og livsglede.

Barnehagen jobber systematisk med språkintervensjonen, både med egen språkpedagog og på sonene. Vi har et eget bibliotek, der også foreldrene kan låne med seg bøker hjem. I hverdagen har vi fokus på metodikk som dialogisk lesning, sang, rim og regler og språklige bevisste voksne i de spontane hverdagssituasjonene.

Nøkkelinformasjon

 • Antall avdelinger/soner : 3
 • Totalt antall plasser: 157
 • Antall plasser under 3 år: 49
 • Antall plasser over 3 år: 54
 • Barnehagefakta

Organisering

Barnehagen har 157 barn fordelt på småbarns sonen Poppel og store barns sonene Eik og Ask. Sonene er inndelt i 11 barnegrupper. 

Vi er ca 35 ansatte. Personalgruppen består av assistenter, fagarbeidere, pedagogiske ledere, assisterende styrer og styrer.

Fasiliteter og tilbud

Uterommet
 • Hinderløype
 • Akebakke
 • Kjøkkenhage
 • Takterrasse
 • Lavvo
 • Utsikt
Spesialrom
 • Fellesrom
 • Vannlekerom
 • Sanserom
 • Formingsrom
 • Bibliotek
 • Temarom
 • Språkrom
 • Kollektivtilbud i nærheten