Om barnehagen

Strømmen barnehage ligger i et rolig villaområde sentralt på Strømmen, med nærhet til Sagdalen barneskole og Frydenlund skole og ressurssenter. Vi er en av sju ressursbarnehager innenfor området spesialpedagogisk hjelp i Lillestrøm kommune.

Dette er viktig for oss

Vår visjon: Strømmen barnehage skal legge til rette for at barna skal utvikle seg til den best mulige utgaven av seg selv.

Strømmen barnehage representerer et mangfold av barn og personale. Vi har barn med funksjonsnedsettelser, barn med flerkulturell bakgrunn og barn med særlige behov i barnegruppene våre. Vi har også et personal med ulik kompetanse, interesser og kulturell bakgrunn. Vi jobber med å synliggjøre mangfoldet som finnes i barnehagen. For å ivareta mangfoldet i barnehagen er det viktig at vi anerkjenner hverandres forskjellighet, kultur, livssyn og verdier. Det er viktig at vi i barnehagen hører og ser alle, at alles kunnskaper og erfaringer etterspørres og har betydning i hverdagen. Barnehagen ønsker å representere et læringsmiljø som preges av å være både utviklende og inkluderende. Barnehagen skal tilby alle barn et rikt, variert, stimulerende og utfordrende læringsmiljø, ute og inne. Å ta utgangspunkt i et helhetssyn på barn er grunnleggende når vi vet at barn lærer av sine omgivelser og i samspill med andre mennesker, både barn og voksne. Vi jobber for et likeverdig og inkluderende fellesskap hvor alle kjenner seg trygge.

Nøkkelinformasjon

 • Antall avdelinger: 7
 • Totalt antall plasser: 93
 • Antall plasser under 3 år: 21
 • Antall plasser over 3 år: 72
 • Barnehagefakta

Organisering

Vi har 2 avdelinger 0-3 år, 2 ordinære avdelinger 3-6 år og 3 forsterkede avdelinger, to av dem er for barn 3-6 år og den siste har barn mellom 0-6 år.

På de forsterkede avdelingene er personalressursene økt i forhold til barnetallet.

 • En avdeling er for barn med stor grad av funksjonsnedsettelse, med inntil 5 plasser.
 • En avdeling har en blandet gruppe med inntil 18 barn der noen av barna har ulike typer vansker.
 • Den siste forsterkede avdelingen har 15 plasser hvorav 5 av barna har en diagnose i autismespekteret eller vansker innenfor områdene kommunikasjon, sosiale ferdigheter og atferd.

I barnehagen jobber styrer og assisterende styrer, barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere, assistenter, miljøterapeuter, spesialpedagoger og språkpedagog. Tilsammen 34 ansatte.

Fasiliteter og tilbud

Uterommet
 • Akebakke
 • Adgang til friområde
Spesialrom
 • Kollektivtilbud i nærheten