Hva vil det si å endre fasade?

Fasaden på et bygg er yttervegger og tak. Fasadeendringer kan for eksempel omfatte:

 • vinduer: bytte, eller sette inn nye i yttervegg, tak, loft eller kjeller
 • dører: bytte, eller sette inn nye i yttervegg eller kjeller
 • fasade/yttervegger: etterisolere, rehabilitere, tilbakeføre, endre fasadekledning
 • tak: skifte eller etterisolere
 • balkong: innglassing, bygge, rive eller utvide
 • montering av varmepumpe, markise eller skilt

Når trenger jeg ikke å søke?

Du trenger ikke søke om fasadeendring dersom

 • fasadeendringen ikke fører til at bygningens karakter endres, eller ved tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse.
 • du foretar en utskifting av eksisterende vinduer og dører med samme type og størrelse.
 • du skifter tak. Det nye taket må ikke bryte med byggets utseende og karakter.
 • tilbakefører fasade til tidligere dokumentert utførelse. Tidligere utførelse som velges må være en utførelse som ivaretar bygningens dominerende opprinnelige karakter eller senere hovedombyggingsfase.
 • du etterisolerer yttervegger med maksimum 20 cm utvidelse i veggtykkelse. Fasadens vinduer etc. må flyttes ut tilsvarende utvidelsen.
 • du etterisolerer tak med maksimum 20 cm heving av takets overflate. Overgang mellom gesims og tak må være i samsvar med byggets eksisterende/opprinnelige utforming.

Å foreta en utskifting til annen størrelse eller plassering, eller sette inn nye vinduer/kjellervinduer/ takvinduer/dører kan være søknadspliktig.

Kontakt byggesaksveiledning så får du vite om det er søknadspliktig eller ikke. I e-posten må du forklare hva du ønsker å gjøre, og opplyse om bygningens adresse. Legg ved bilder av hvordan fasaden ser ut i dag, og legg også gjerne ved tegninger eller fotoshoppede bilder av hvordan fasaden vil bli seende ut.

Viktige forutsetninger

Dersom tiltaket innebærer at SEFRAK-registrert bygning endrer karakter eller bygget er i registrert til bevaring, er tiltaket søknadspliktig. 

Kulturminnekart finner du i kartportalen under kartfavoritter.

Skal du endre bruken av et rom?

Hvis du endrer fasaden fordi bruken av et rom skal endres, for eksempel fra bod til soverom, må du søke om bruksendring.

Fasadeendringen blir da en del av denne søknaden.

Slik sender du byggesøknad på egen hånd