Planbestemmelsene til kommuneplanen slår fast når det er krav om ny reguleringsplan.

Les planbestemmelsene til kommuneplanen

Hvem kan lage planforslag?

En reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige. Det betyr at et profesjonelt firma med plankompetanse må utforme og sende inn planforslaget.

Hva er en reguleringsplan?

Oppstart

Oppstartsmøte og planinitiativ

Når du skal starte arbeidet med en reguleringsplan, må du først ha et oppstartsmøte med oss.
Du må utarbeide og sende en stedsanalyse og et planinitiativ til kommunen senest ved bestilling av oppstartsmøte.

Vi har utarbeidet en mal for stedsanalyse og en mal for planinitiativ som kan brukes.

En stedsanalysen er en systematisk sammenstilling av kunnskap om et sted. Stedsanalysen synliggjør og tolker både forutsetninger og rammer for prosjektet og planer. En stedsanalyse skal fungere som diskusjonsgrunnlag før det fastsettes rammer og anbefales plangrep som ivaretar strukturer, siktlinjer og normhøyder i analyseområdet. Det skal legges vekt på hvordan plangrepet påvirker omgivelser i analyseområdet og nærliggende bebyggelse og byrom.

Planinitiativet trenger vi for å kunne forberede oss best mulig til oppstartsmøtet. Planinitiativet skal blant annet inneholde en god beskrivelse av forslaget, en enkel stedsanalyse og skisser av hovedgrepene i planforslaget. Du må også ta stilling til hvordan forslaget ditt vil påvirkes av de overordnede planene, føringene og reguleringer som allerede gjelder for området, lokale forhold med mer.

Slik bestiller du oppstartsmøte

Varsling av oppstart

Når et planarbeid starter opp, skal berørte grunneiere, naboer, offentlige myndigheter og en rekke andre aktører varsles med brev.

Varsling av oppstart

Digitale kart og eierlister

For å kunne utarbeide et planforslag, trengs det et kartgrunnlag og eierlister til varsling av planarbeid.

Bestill digitale kart og eierlister

Maler og sjekklister for planforslag

For å sikre at det sendes inn mest mulig komplette og teknisk korrekte planforslag, har kommunen utarbeidet en del maler og hjelpedokumenter som forslagsstiller må forholde seg til:

Bestemmelser og føringer

Det er en rekke dokumenter som legger føringer for hva som bør være innholdet i et planforslag.

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel inneholder en rekke viktige føringer som skal følges opp i reguleringsplanforslag. 

Områdereguleringsplaner

Deler av kommunen er dekket av områdereguleringsplaner. I mange tilfeller er det krav om detaljreguleringsplan før tiltak kan gjennomføres innenfor disse områdene. Områdeplanene, med bestemmelser, finner du i kommunens planregister. Disse legger i stor grad føringer for detaljreguleringsplaner innenfor sitt område.

Andre overordnede føringer

Det finnes en del overordnede dokumenter som kan være relevant for planarbeidet. For eksempel (listen er ikke uttømmende):

 • Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
 • Nasjonal gåstrategi (2012)
 • Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2017)
 • Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
 • (1995)
 • Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015)
 • Regional plan for handel, service og senterstruktur (2018)
 • Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007-2018, "Spor for
  framtiden" (2007)
 • Regional plan for klima og energi 2018-2050 (2018)
 • Regional plan for masseforvaltning i Akershus (2016)

Kommunale temaplaner

Det finnes en rekke dokumenter som legger føringer for planlegging av i hele eller deler av kommunen. Listen er ikke uttømmende.

 • Samferdselsstrategi
 • Gåstrategi
 • Vei og gatenorm for Skedsmo kommune
 • Gatebruksplan for Lillestrøm  - Definerer trafikksystemet og hovedprinsipper for utforming av gaten.
 • Formingsprogram for gater i Strømmen
  Detaljerte nivå for gatetverrsnitt, materialbruk, møblering, beplantning, fargebruk m.m.
 • Grøntsoneplan for Skedsmo kommune 
 • Landskap, kulturlandskap og kulturminner i Skedsmo
  Frittstående tematisk plan som er retningsgivende for planlegging og forvaltning.
 • Gamle hus i Lillestrøm
  Oversikt over gamle bygninger i Lillestrøm, for bruk i forbindelse med offentlig og privat planlegging.
 • Ravinene i Skedsmo - En naturfaglig undersøkelse
  Kartlagte ravineområder med beskrivelse av: kvartærgeologi, vegetasjon, dyre- og fugleliv, kulturlandskap og arealbruk.

Saksbehandlingstid

En vanlig detaljreguleringsprosess varer typisk i ett til to år, men det kan ta både kortere og lengre tid. Den totale saksbehandlingstiden avhenger av planforslagets kompleksitet, og hvor omfattende justeringer det er nødvendig å gjøre i forslagsstillers planidé.

Når et komplett planforslag er mottatt, forberedes det til førstegangsbehandling i Hovedutvalg for miljø og samfunn. Saksbehandlingstiden for dette er inntil 12 uker. Deretter er planforslaget ute til offentlig ettersyn i minimum 6 uker.

Etter endt høring skal planforslaget til andregangsbehandling i Hovedutvalg for miljø og samfunn. Saksbehandlingstiden for andregangsbehandling er tolv uker eller en avtalt frist. Deretter skal det behandles i Formannskapet og til slutt i Kommunestyret som vedtar reguleringsplanen.

Gebyrer

Gebyrenes størrelse varierer med sakens omfang og kompleksitet. Gebyrene er med på å dekke kostnadene ved å behandle de private planforslagene. 

Gebyrer for private reguleringsplaner