Førstehjelp

Ved akutt skade gir skolen nødvendig førstehjelp til eleven.

Ambulanse

Skolen har lav terskel for å ringe 113 for veiledning, og tilkaller ambulanse når tilstanden til eleven vurderes som alvorlig.

Døgnåpne vakttjenester

Transport til lege eller sykehus

Ved mindre alvorlige tilfeller kontakter skolen foreldrene og ber dem å ta med eleven til lege eller sykehus. Er foreldrene forhindret, sørger skolen for transport, etter tillatelse fra foreldrene. Dette gjelder også hvis skolen ikke får innhentet tillatelse og det er viktig at eleven fraktes raskt til lege eller sykehus.

Kontakt med foreldre

Skolen kontakter foreldre så raskt som mulig når en elev har skadet seg alvorlig. Ved mindre skader vurderer skolen om foreldrene bør informeres straks, eller om de gis informasjon om hendelsen i løpet av dagen. Ubetydelige hendelser meldes det normalt ikke om.

Melde skade

Melde skade til NAV

Elever i grunnskolen er omfattet av regler om yrkesskade i folketrygdloven. Reglene gjelder på undervisningsstedet i undervisningstiden, i SFO-tiden for de elever som deltar i SFO, eller på reise i skolens regi (også ved skoletransport).

Hvis en elev skader seg, melder skolen dette til NAV så raskt som mulig. Foreldrene får kopi av meldingen og kan gi NAV flere opplysninger. Det er spesielt viktig å gi informasjon til NAV hvis eleven har fått medisinsk behandling av lege, tannlege, fysioterapeut eller kiropraktor.

Helsetjenester til barn er stort sett gratis, men hvis dere likevel har hatt utgifter, vil dette kunne dekkes hvis NAV godkjenner skaden som en yrkesskade. Senskader kan også godkjennes.

Melde skade til forsikringsselskap (Barn og elevforsikring)

Kommunen har ulykkesforsikring for alle elever i grunnskolen. Skolen informerer foreldrene om når skader skal meldes til forsikringsselskapet.

Ulykkesforsikring for barn og elever i Lillestrøm-skolen

Skader på ting

Ulykkesforsikringen dekker kun personskade og ikke skader på elevers private eiendeler, som klær, skolesekk, briller osv.
Slike skader må dekkes av eleven eller foreldre selv. Hvis kommunen skal erstatte skade på private eiendeler, må skolen ha opptrådt uaktsomt.