Nøkkelinformasjon

  • SFO er for elever på 1.-4. trinn.
  • Antall elever, circa: 204

Organisering

To baser; en for 1. - 3. trinn og en 4. klasseklubb.

Om SFO

SFO er en fritidsarena for elever på barnetrinnene 1-4 klasse. 

På Kjeller har vi fokus på god omsorg, vennskap, gode relasjoner og medmenneskelighet. Det er et mål for oss at alle skal føle at de er en del av fellesskapet på skolen og SFO. De ansatte er opptatt av det barn mestrer, lykkes med, får til og trives med.

Kjeller SFO legger vekt på å finne en balanse mellom den frie leken og voksenstyrte aktiviteter. Vi ønsker derfor å gi barna så mye tid og rom til lek som mulig. Alle våre aktiviteter er derfor frivillige og barna melder seg på ulike kurs og grupper.

For oss er et godt samarbeid mellom skole og SFO viktig. Vi har opparbeidet gode samarbeidsrutiner for å sikre at barna opplever skole og SFO som en enhet, samt å sikre at alle barn blir ivaretatt på en god måte.

Personalgruppa i SFO består i dag av 15 ansatte, 8 kvinner og 7 menn. Baseleder er ansatt i 100% stilling og arbeider tett med skolens ledelse. Flere av de ansatte på SFO er fagarbeider i skolen. Det skaper trygghet og gir en helhet gjennom dagen. Aktivitetsledere med ulik faglig kompetanse engasjeres for å ha ulike tidsbegrensede aktiviteter. Kjeller har også i perioder praksiselever fra videregående skole, høgskoler eller universitet.

Vi er stolte av å ha et godt kvalifisert og engasjert personalet.