Når kan du seksjonere utearealet?

Skal du ha en permanent oppdeling av utearealet i sameiet, må du legge ved et følgebrev der du krever oppmålingsforretning. Dette må du levere sammen med søknaden om seksjonering/reseksjonering av bygget. De fordelte utearealene vil da tilhøre de ulike seksjonene, og kan ikke endres på uten samtykke fra den eller de som eier seksjonene.

Hva kan du fordele?

I utgangspunktet står du fritt til å fordele utearealet slik du selv vil. Det er imidlertid to vilkår som må være oppfylt:

  • Alle som eier en seksjon skal beholde muligheten til å komme frem til egen seksjon fra fellesarealet.
  • Utearealer som er vedtatt som fellesarealer i byggetillatelse eller reguleringsplan, kan ikke fordeles til enkelte seksjoner. Disse må fortsatt være fellesarealer.

Slik søker du

Skal du seksjonere utearealet, behandler vi dette som en seksjoneringssak. Ved oppmåling av uteareal må det foreligge rekvisisjon av oppmåling.

Du kan fordele uteareal:

Sammen med søknad om seksjonering/reseksjonering av bygg leverer du inn et situasjonskart der du har tegnet inn fordelingen av utearealene. Du må markere tydelig hvert uteareal og fellesareal.

Dersom du allerede har fått noen til å måle opp fordelingen av arealene og du har fått koordinater på disse, kan du sende dem inn sammen med søknaden. Da deler vi opp utearealet digitalt uten at vi kommer ut på eiendommen og måler. Koordinater du sender inn

Hvis du ikke har koordinater på utearealene, vil vi avholde en oppmålingsforretning sammen med deg på eiendommen. Vi kontakter eierne for å avtale tidspunkt for oppmålingsforretning. Legg derfor med kontaktinformasjon til minimum én eier.

Hva koster det?

Du finner priser i Gebyrforskrift for plan, byggesak, geodata og landbruk

  • Pris for saksbehandling etter seksjoneringsloven, se § 2-3
  • Pris for oppmåling av utearealer etter matrikkelloven, se § 3-1.2
  • I tillegg kommer tinglysingsgebyr fastsatt av staten, til enhver tid gjeldende satser

 

Mer om seksjonering