Våre tilbud

 • Kreftkurs - Aktiv med kreft
 • Lungekurs - Trening for lungesyke
 • Styrke- og balansekurs (oppdatere det som står på Innbyggerportalen slik at vi kan linke dit)
 • Frisklivssentralen har mange tilbud
  • Bra mat, bedre helse 
  • Sov godt 
  • Tobakksavvenningskurs 
  • Kurs i belastningsmestring 
 • Demensteamet
  • Pårørendeskole
  • Samtalegrupper
 • «Takk bare bra» kurs, ansvar Alderspsykiatrisk koordinator. Dette er et tilbud vi ikke har hatt mulighet til å prioritere i høst på grunn av kapasitet. 

Hva er lærings- og mestringstilbud?

Lærings- og mestringstilbud bidrar til at pasienter og pårørende skal få informasjon, utvidet innsikt i egen situasjon og tilegne seg kunnskaper for å bedre mestre sin livssituasjon. Vi ønsker å legge til rette for at innbyggerne kan øke helsekompetansen, slik at de blir bedre rustet til å ta gode helsevalg for seg selv.

Innhold og form på lærings- og mestringstilbud varierer. Tilbudet kan være både individuelt og/eller i grupper. Felles er målet om å styrke egenmestring og bedre livskvalitet hos deltakerne. Dette gjøres gjennom å bidra til at deltakerne i større grad blir bevisste egne holdninger og ressurser. I tillegg kan de tilegne seg relevant kunnskap og ferdigheter for å leve med situasjonen, og mestre hverdagen. I gruppebaserte tilbud er det også et mål å legge til rette for at deltakerne kan reflektere og utveksle erfaringer med andre i liknende situasjon.

Hovedfokus for lærings- og mestringstilbudene er ikke-smittsomme sykdommer som for eksempel KOLS, diabetes, demens, kreft m.fl. Vi håper også å få på plass flere tilbud for barn og unge.

Mestring.no beskriver mestring i sammenheng med god helse og et godt liv slik:

«God helse og et godt liv handler om mer enn fravær av sykdom. Det handler om å håndtere hverdagen og kjenne tilhørighet i fellesskap også når helseutfordringer oppstår. Tilbud med mål om læring og mestring har vist seg å ha positiv betydning for helse og livskvalitet. Forskning viser at slike tilbud bidrar til gjensidig læring, støtte og håp, samt gir økt mestring og empowerment.»

Referanser

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator, 2015, kap. 6
Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen, 2019–2023
Mestring.no, 28.09.20. https://mestring.no/hva-er-laering-og-mestring/