Hvem kan få BPA?

For å ha rett på BPA, må du være:

  • under 67 år
  • ha behov for tjenester ut over 2 år
  • ha behov for tjenester i minst 25 timer per uke

For søker under 18 år, må en av foresatte kunne fungere som arbeidsleder. Retten omfatter også avlastningstiltak for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne jfr. helse- og omsorgstjenesteloven.

Du har ikke rett til å få din hjelp organisert som BPA når hjelpen du får krever at det er flere enn én tjenesteyter til stede.

BPA om natten innvilges kun dersom har behov for kontinuerlig tilsyn.

Hva koster det?

BPA er gratis for personer under 18 år.
De over 18 år må betale en egenandel for praktisk bistand. Se listen over egenandeler

Slik søker du

For voksne

Send søknad om helse- og omsorgstjenester

Tjenestetorget for voksne

For barn, unge og familier

Fyll ut søknadskjema og send inn til oss.

Tjenestetorg barn, unge og familier

Hva skjer videre? (Søknadsprosessen)

Hva skjer etter at jeg har søkt

Når du søker helse og omsorgstjenester vil vi fordele den til en saksbehandler og prioritere når den skal behandles. Du vil bli kontaktet av saksbehandler som avtaler en kartleggingssamtale med deg.

På kartleggingssamtalen vil vi stille deg en del spørsmål for å finne ut hva du har behov for av hjelp og hvor mange timer du har behov for.

Du vil også få informasjon om alle helse- og omsorgstjenestene som kommunen tilbyr.

Hva skjer når jeg får vedtak om BPA? 

Når du har fått innvilget BPA (vedtak), så må du velge hvilken leverandør du ønsker å bruke, og gi beskjed til oss i Tildeling barn og unge om dette.

Vi sender så en bekreftelse til leverandøren, som igjen vil sende deg avtalen i posten som du, leverandøren og kommunen skal signere. Avtalen trer i kraft når den er signert av alle parter.

Du må sette deg inn i standardkontrakten vi har med de ulike leverandørene.

Klage

Du har rett til å klage på vedtaket innen fire uker. I klagen må det fremgå

  • hva du klager på
  • opplysninger som kan ha betydning for klagebehandling

Send klagen til oss. Vi vil først vurderer klagen, og hvis den ikke tas til følge, sender vi den til Statsforvalteren i Oslo og Viken for en avgjørelse.

Nyttige lenker