Tiltak

Tiltakene er kategorisert ut fra de gjeldende innsatsområdene forankret i politiråd. Der tiltakene er gjeldende for flere av innsatsområdene er det hovedmålet med tiltaket som er styrende for plasseringen.

Ungdomskriminalitet og kriminelle ungdomsnettverk

Tiltak: Lokale SLT-grupper (nytt tiltak)

Lokale SLT-møter i tilknytning til de enkelte ungdomsskolekretsene med formål om å dele informasjon og samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak i lokalmiljøene. Rektor på ungdomsskolene har ansvar for å kalle inn og holde i møtene. SLT-koordinator blir med på møtene i en oppstartsfase. Faste deltakere er nærliggende barne- og videregående skoler, forebyggende politi, barneverntjenesten, helsesykepleier, PPA sine skolekontakter, OUT sine skolekontakter, møteplasser for barn og unge og bibliotek. I tillegg kan relevante aktører fra frivilligheten, idretten eller andre inviteres inn. Møtene gjennomføres hver 6-8 uker.

Ansvar: Ungdomsskolerektorene i samarbeid med SLT-koordinator

Tiltak: Møteplasser for barn og ungdom

Lavterskel fritidstilbud for barn og unge i alderen 10-18 år. Møteplassene er spredt i hele kommunen, med fokus på at alle skal ha et tilbud i nærhet av der de bor. Innholdet varierer fra sted til sted og formes sammen med barn og unge. Alle møteplassene har gratis inngang og egne klubbstyrer.

Ansvar: Avdeling Barn og unge, kultur Kontakt ung@lillestrom.kommune.no Telefon: 477 95 404

Nett: https://www.lillestrom.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/barne-og-ungdomsaktiviteter/Mote-plasser-for-barn-og-unge/

Tiltak: Ferieaktiviteter

Bredt utvalg av ulike ferieaktiviteter for barn, unge og familier i alle skoleferier. Hovedmålgruppa er barn og unge i alderen 10-18 år. Arrangeres av møteplasser, bibliotek og frivilligheten. Aktivitetene er gratis eller med en liten egenandel. Det tilrettelegges med mulighet for gratis deltagelse for alle barn, unge, familier som har behov for det. Det utarbeides en oversikt på kommunens nettside før alle ferier, som sendes ut til alle tjenester og foresatte.

Ansvar: Avdeling Barn og unge, Kultur Kontakt: ung@lillestrom.kommune.no Telefon: 477 95 404

Tiltak: Miljøarbeidere på vgs

Miljøarbeiderne på de videregående skolene jobber aktivt i skolemiljøet for at alle elever skal oppleve å ha et trygt og godt skolemiljø. Miljøarbeiderne samarbeider for eksempel med OUT og forebyggende politi.

Ansvar: Fylkeskommunen Kontakt: Den enkelte videregående skole Nett: https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/skoler/videregaende-skoler/

Tiltak: Aktivitetskort

Økonomisk bistand til familier som har behov for at deres barn og ungdommer kan delta på fritidsaktiviteter. Det kan være støtte til semesteravgift og medlemsavgift. Familiene må søke om Aktivitetskort i samarbeid med NAV, barnevern, skole eller andre tjenester. Aktivitetskortet kan benyttes på andre kommunale tilbud som Ferieaktiviteter, Nebbursvollen og Kuskerudnebben.

Ansvar: Kommunalområdet kultur, Lillestrøm kommune Kontakt: Avdelingsleder Barn og Unge og avdelingsleder Kultur og Frivillighet Kontaktperson hos barnevernet, NAV eller skolene

Tiltak: Ung i jobb (nytt tiltak)

Ung i jobb er et tiltak rettet mot ungdom i alderen 18-25 med aktivitetsplikt hos NAV og et tverrfaglig prosjekt lagt til avdeling barn og unge i kultur med formål om å bistå unge i alderen 13-25 med jobbmuligheter. Ung i jobb har 3 målgrupper:

 1. Til all ungdom: generell jobbinformasjon/tilbud/kurs/utlysninger ved @ungijobblillestrøm og kommunens deltids- og sommerjobber
 2. Unge som er i et utdanningsløp, men som trenger tiltak for å forhindre frafall eller tiltak som forebygger rus og kriminalitet
 3. Unge som har droppa ut av videregående skole og som står uten et dagtilbud

Ansvar: Avdeling Barn og unge, Kultur Kontakt: ungijobb@lillestrom.kommune.no

Tiltak: Oppsøkende virksomhet på skole og kveldstid

Oppsøkende ungdomsteam (OUT) er en lavterskel og forebyggende tjeneste i Lillestrøm kommune. Tjenesten driver oppsøkende sosialt og helsefaglig arbeid opp mot unge i aldersgruppen 13 -24 år. Foruten det gatebaserte oppsøkende arbeidet på dag og kveldstid, driver også OUT oppsøkende virksomhet opp mot skolene i Lillestrøm. OUT skal identifisere og knytte kontakt med ungdom som ikke har blitt fanget opp av hjelpeapparatet. OUT kartlegger eventuelle hjelpebehov og videreformidler ungdom til det øvrige hjelpeapparatet. OUT ønsker å bidra til at ungdom får en best mulig ungdomstid med positive og mestringsfulle opplevelser.

Ansvar: OUT, Lillestrøm kommune Kontakt: out@lillestrom.kommune.no Telefon: Vakttelefon (OUT) 469 34 634

Nett: https://www.lillestrom.kommune.no/helse-og-omsorg/oppsokende-ungdomsteam/

Tiltak: Gatemegling (nytt tiltak)

Gatemegling er et kurs for barn og unge der man gjennom forskjellige øvelser lærer om kommunikasjon, konflikthåndtering og megling. I Gatemegling lærer man om egne og andres reaksjoner, følelser og behov i en konflikt. Man blir bedre kjent med seg selv, og med andre. Man kan snakke fritt og være seg selv. Målet med kurset er at man lærer om hvordan man kan unngå eller løse opp i krangler.

Ansvar: OUT og Møteplasser barn og unge Kontakt: out@lillestrom.kommune.no Ung@lillestrom.kommune.no Telefon: Vakttelefon (OUT) 469 34 634

Tiltak: Ungdomsmentorer

Prosjekt Ungdomsmentor i ambulerende skoleteam, er et lavtersket tiltak som primært skal jobbe for å forbedre det psykososiale skolemiljøet på ungdomskoler i Lillestrøm kommune. Foruten arbeid opp mot ungdomskolene i kommunen, så åpner mandatet også for å bistå barneskoler, og da spesielt opp mot 6-7. trinns elever. En leveranse ved prosjektet vil være oppsøkende og sosialt arbeid inn i skoler som har behov for ekstra bistand i kortere perioder. Ungdomsmentorene jobber med sosialt arbeid opp mot enkeltelever, foreldre, samt grupper med elever og foreldre (livsmestringstemaer). Ungdomsmentorene skal samarbeide tverrfaglig med skolenes ansatte, PPA, SLT, helsesykepleiere, rådgivere i fagstab oppvekst, og andre aktuelle samarbeidspartnere. Under perioder med større utfordringer på skolen, kan ungdomsmentorene, sammen med andre tjenester, tilby støtte til skolens arbeid med det psykososiale skolemiljøet.

Ansvar: OUT, Lillestrøm kommune Kontakt: out@lillestrom.kommune.no Telefon: 940 24 855, Camilla, 488 69 051, Ingvild

Tiltak: Sisterhood / Brotherhood grupper

Livsmestringsgrupper i skoletiden på ungdomskoler. Sisterhood / Brotherhood er et forebyggende tiltak rettet spesielt mot jenter og gutter i alderen 12- 22 år. Sisterhood / Brotherhood vil motivere unge til å ha sunne holdninger og verdier. Målet er å styrke ungdom sin selvfølelse og veilede til å sette tydelige grenser, og å si nei til selvdestruktiv atferd. Gjennom dialog og aktiviteter ønskes det å fremme ungdom sin empati, og veilede dem til å verne om seg selv, så vel som andre mennesker.

Ansvar: OUT, Lillestrøm kommune Kontakt: out@lillestrom.kommune.no Telefon: Vakttelefon (OUT) 469 34 634

Tiltak: Foreldreveiledning

Alle skoler i Lillestrøm har tilgang til helsesykepleier ved sin skole. Helsesykepleier kan kontaktes for råd og veiledning knyttet til ungdom som går på den gjeldende skolen. Helsesykepleier kan også ha samtaler sammen med ungdom og foreldre. Om det er behov for videre foreldreveiledning og/eller familieterapi kan kommunens psykiske helsetjeneste for barn og unge, Psykisk helse og familiestøtte (PHFS) kontaktes. PHFS tilbyr familiesamtaler og ulike gruppetilbud for ungdom og foreldre. Er det konflikter i familien og mellom foreldre kan Familievernkontoret kontaktes. Barnevernstjenesten tilbyr familieveiledning for barn/familier med barnevernstiltak.

Ansvar: Skolehelsetjenesten i Lillestrøm kommune Kontaktinformasjon til helsesykepleier finnes på den enkeltes skoles nettside.

Tiltak: Oppfølgingstjenesten (OT)

Oppfølgingstjenesten (OT) er en gratis, lovpålagt tjeneste for ungdom som har rett på videregående opplæring, men som ikke har skoleplass eller arbeid. OT kan hjelpe med å formidle tilbud om opplæring, arbeid eller kompetansefremmende tiltak, eller en kombinasjon. OT følger også opp elever på vgs og 10. trinn som står i fare for å falle ut av skole eller som har falt ut med oppfølging i samarbeid med den enkelte videregående skole, samt en OT-medarbeider som har spesifikt ansvar for overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole.

Ansvar: Viken Fylkeskommune Telefon: 63 80 57 60, Line Bergersen Adde

Tiltak: Kullansvar for Nedre Romerike

Gjennomføring: De som har falt ut av skolen i målgruppen opp til 23 år. Ukentlig møte med NAV, OT, skole med mål om å få de som har falt ut inn igjen i skole eller arbeidsliv.

Ansvar: Viken Fylkeskommune Kontakt: NAV, OT eller Skedsmo videregående skole

Tiltak: Sentralt tverrfaglig møte (TFM)

Det sentrale tverrfaglige møtet er et lavterskelmøte for saker hvor det kan være behov for et utvidet tverrfaglig blikk fra flere tjenester i kommunen for drøfting og vurdering av hjelpebehov. Det kan være barn, ungdom og familier hvor man er i tvil om hvilken hjelp som er hensiktsmessig videre, og om det er behov for mer sammensatt hjelp.

Ansvar: Koordineres av Psykisk helse og familiestøtte i Lillestrøm kommune Kontakt: tfmskole@lillestrom.kommune.no

Tiltak: Brobyggerne

Brobyggerne er et arenafleksibelt kartleggings- og behandlingsteam for barn, unge og familier der det er høy grad av bekymring for psykisk helse og/eller rus, hvor det er stort fall i funksjon og hvor annen hjelp ikke fører frem. Brobyggerne tilbyr intensiv og målrettet hjelp til barnet/ungdommen på barnet/ ungdommens arena og i familien. Brobyggerne samarbeider tett med andre instanser rundt barna/ ungdommene. Brobyggerne har også et særskilt ansvar knyttet til bekymringsfullt skolefravær.

Ansvar: Psykisk helse og familiestøtte Telefon: 908 21 722. (Telefontid mandag til torsdag 12.00 - 14.30) Nett: https: /www.lillestrom.kommune.no/helse-og-omsorg/psykisk-helse/psykisk-helse-og- familiestotte/

Tiltak: Rusundervisning på 5. og 8. trinn og 1. vgs (nytt tiltak)

Etter ønske fra Lillestrøm kommunes ungdomsråd utvikles det et undervisningsopplegg om valg, dilemmatenkning og rus rettet mot 5. trinn, 8. trinn og 1. vgs på alle kommunens skoler. Oppsøkende ungdomsteam (OUT), Helsestasjonen for ungdom (HFU) og Psykisk helse og familiestøtte-ungdom (PHFS-U) og skolehelsetjenesten har ansvar for å utvikle og holde undervisningsopplegget som skal gjennomføres årlig i samarbeid med skolene.

Ansvar: Skolehelsetjenesten, OUT, PHFS-U og HFU

Tiltak: Hasjavvenningsprogram (HAP)

Hasjavvenningsprogrammet (HAP) er et gratis tilbud til innbyggere som ønsker å trappe ned på, ha en pause i, eller slutte med cannabis. Det tilbys både bevisstgjøringssamtaler til de som er usikre på om de vil slutte og hjelp til å slutte til de som ønsker det. I samtalene snakker man om plagene man kan oppleve når man trapper ned eller slutter å røyke cannabis. HAP er utviklet på bakgrunn av tilbakemeldinger fra brukere gjennom flere års arbeid med hasjavvenning og samtaler med mennesker i alle aldre, som ønsker hjelp til å slutte med cannabis.

Ansvar: Helsestasjonen for ungdom (HFU) Lillestrøm Telefon: 66 93 21 61 Nett: https: /www.lillestrom.kommune.no/helse-og-omsorg/helsehjelp/helsestasjon/finn- helsestasjon/helsestasjon-for-ungdom-hfu/

Tiltak: Rusoppfølging/veiledning ungdom

Oppsøkende ungdomsteam (OUT) kan fange opp ungdom som er i risiko for rus eller aktivt benytter rus. Helsestasjon for ungdom (HFU) tilbyr hasjavvenningsprogram. Psykisk helse og familiestøtte (PHFS) tilbyr behandling knyttet til psykisk helse og rusutfordringer både i mild til moderat grad og der hvor vanskene er mer sammensatte (se Brobyggerne). Både ungdom og familien involveres i behandlingen. PHFS samarbeider med andre tjenester og kan bistå med å henvise til andre tjenester som BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling) ved behov for dette. Tilbudet er gratis.

Ansvar: OUT, HFU, PHFS-U Kontakt: out@lillestrom.kommune.no Telefon: Vakttelefon (OUT) 469 34 634

Kontakt: hfu.lillestrom@lillestrom.kommune.no Telefon: 66 93 21 61

Kontakt: PHFS-U Telefon: 908 21 722

Tiltak: Rusoppfølging/veiledning voksne

Seksjon avhengighet gir tilbud til innbyggere over 18 år med avhengighetsproblematikk og deres pårørende. Tjenesten er frivillig og basert på at man ønsker å ta imot hjelpen. Oppgavene i seksjonen er blant annet. relasjonsbygging og motivasjonsarbeid, støttesamtaler, kartlegging, henvisning til rusbehandling i spesialisthelsetjenesten, booppfølging samt oppfølging av Legemiddeassistert rehabilitering. Tjenesten forvalter §10 i Helse- og omsorgstjenesteloven. Seksjonen har også fokus på skadereduksjon, og samarbeider med spesialisthelsetjenesten og private/ideelle aktører. Søknad om tjenester sendes til tjenestetorg og innholdet i hjelpen utformes i samarbeid mellom bruker og tjenesten. Tilbudet er gratis.

Ansvar: Avdeling psykisk helse og avhengighet ved Tjenestetorg Kontakt: tjenestetorget@lillestrom.kommune.no Telefon: 63 88 61 20

Tiltak: Konfliktrådet

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr mekling som metode for å håndtere konflikter. Meklerne i konfliktrådet legger til rette for møtene mellom partene i en konflikt. Et møte i konfliktrådet kan være meklingsmøte, ungdomsstormøte, tilrettelagt møte eller oppfølgingsmøte. Hensikten er at partene gjennom dialog kan finne fram til gode løsninger enten det gjelder å gjøre opp for konkrete lovbrudd eller gjenopprette medmenneskelige relasjoner. Metoden som brukes kalles gjenopprettende prosess. Det er gratis å bruke konfliktrådet.

Ansvar: Konfliktrådet Oslo Kontakt: post@konfliktraadet.no Telefon 21 50 71 09 Nett: konfliktraadet.no

Tiltak: Forebyggende politi

Betjenes av operative forebyggere ved Lillestrøm politistasjon. Her kan man ringe og drøfte problemstillinger og få råd i saker hvor man er bekymret for kriminalitet knyttet til barn og ungdom under 18 år. Telefonen er betjent mellom kl 08:00 – 23:00 på hverdager og 18:00 – 04:00 på natt til lørdag og natt til søndag. Dersom man ikke får svar, kan man sende en sms eller legge igjen en beskjed på telefonsvareren hvor man ber om å bli ringt opp igjen. Ved akutte hendelser hvor man trenger bistand av politiet må man ringe 02800 eller 112.

Ansvar: Politiet Telefon: 909 52 580 (Drøftingstelefonen)

Tiltak: Politiets nettpatrulje

Politiets nettpatrulje er synlige og tilgjengelige på sosiale medier. De deler informasjon, svarer på politifaglige spørsmål og utfører politiarbeid på nett. Alle kan følge nettpatruljen på sosiale medier, og de kan kontaktes på Messenger og Instagram. Nettpatruljen svarer som regel på henvendelser i løpet av et par timer, eventuelt neste virkedag hvis det er utenom åpningstid. Det er ikke mulig å levere anmeldelser eller søknader til nettpatruljen. De er ikke døgnbemannet, og hvis det er saker som haster må politiet kontaktes på tlf 02800 eller 112 (nød)

Ansvar: Politiet Nett: Facebook (Politiets Nettpatrulje - Øst-politidistrikt), Messenger og Instagram (nettpatruljen_ost_pd).

Tiltak: Politiets nettsider med tips og foredrag rettet mot barn og unge

Politiets nettsider kan brukes som oppslagsverk av skoler, foresatte og andre som jobber med og/eller følger opp barn og ungdom.

Delbart tar for seg det faktum at barn og unge bruker mobiltelefoner og apper som legger til rette for å ta og dele bilder og videoer. Mange seksualiserte bilder og videoer kommer på avveie. DELE=DELTA tar for seg deling av voldsvideoer. Barn og unge deler i økende grad bilder og videoer av vold og andre uønskede hendelser i sosiale medier.

Oversikt og noen lenker til nettsidene som alle har utspring fra www.politiet.no/rad:

Forebygge vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep

Tiltak: Trygghetsuka

Trygghetsuka er en kompetansehevingsuke som gjennomføres hvert år i uke 44. Målet er å øke kunnskapen om vold og overgrep, og gjøre kommunalt ansatte i bedre stand til å forstå, forhindre og oppdage at barn, unge, voksne, eldre, mennesker med funksjonsnedsettelser og andre sårbare grupper, blir utsatt for vold og overgrep. Det arrangeres ulike seminarer og fagdager for ansatte i kommunen. I tillegg er flere av arrangementene åpne for innbyggerne.

Ansvar: Det tverrfaglige samarbeidssystemet i kommunen/BTI

Tiltak: Helsestasjonen for ungdom (HFU)

Helsestasjon for ungdom (HFU) er et gratis lavterskeltilbud til ungdom/unge voksne i alderen 13 til og med 24 år. Lillestrøm kommune har to Helsestasjoner for ungdom; Sørumsand og Lillestrøm. Det er tilbud om drop-in og timeavtaler (se kommunens hjemmeside for åpnings- og telefontider). På HFU jobber helsesykepleier, jordmor og lege. De har tett samarbeid med Psykisk helse og familiestøtte og andre aktuelle samarbeidspartnere. Ungdom kan ta kontakt for prevensjonsveiledning, psykisk samtale, kjønnssykdomstest, samtale om seksuelle overgrep/voldtekt, rusoppfølging/ bevisstgjøringssamtaler i forbindelse med rus, graviditetstester, m.m.

Ansvar: Lillestrøm HFU.

Kontakt: hfu.lillestrom@lillestrom.kommune.no Telefon: 400 20 730

Ansvar: Sørumsand HFU.

Kontakt: hfu.soromsand@lillestrom.kommune.no Telefon: 474 61 208

Tiltak: Seksualundervisning

Tilbud til alle 9. klasser i Lillestrøm kommune, på Sørumsand eller Lillestrøm HFU. 2 1⁄2 -times undervisningsopplegg med følgende temaer: seksualitet, sex, kjønnsidentitet, følelser, grenser, samtykke, porno, kropp, prevensjon, graviditet, abort og seksuelt overførbare infeksjoner. Elevene besøker nærmeste HFU. Det legges vekt på at elevene skal bli kjent med lokaler, ansatte og tilbud.

Ansvar: Lillestrøm HFU

Kontakt: hfu.lillestrom@lillestrom.kommune.no Telefon: 66 93 21 61

Sørumsand HFU: hfu.soromsand@lillestrom.kommune.no Telefon: 474 61 208

Tiltak: Minoritetsrådgiver

Minoritetsrådgiver jobber for å hjelpe elever i vanskelige situasjoner og for at unge mennesker skal ha mulighet til å bestemme over egne liv. IMDIs minoritetsrådgivere skal bidra til at flere barn og unge som står i fare for, eller utsettes for, negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse får råd, veiledning og oppfølging i tråd med sine behov og rettigheter.

Ansvar: IMDI

Kontakt: Minoritetsrådgiver på de skolene som har dette

Nett: https://www.imdi.no/revidert-mandat-for-imdis-fagteam-for-forebygging-av-negativ-sosial- kontroll-og-aresrelatert/minoritetsradgivere-pa-ungdomskoler-og-videregaende-skoler/

Tiltak: Psykisk helse- og familiestøtte - ungdomsteam (PHFS-U)

Psykisk helse og familiestøtte (PHFS) er Lillestrøm kommunes psykiske helsetjeneste til barn og ungdom og har et eget ungdomsteam som jobber med ungdom i alderen 12-18/25 år og deres familier. Ungdomsteamet tilbyr kartlegging og behandling knyttet til psykisk helse og rus hos ungdom, individuelt og i grupper, samt familieveiledning og -behandling. PHFS veileder andre tjenester og deltar i kartleggingssamtaler sammen med andre tjenester etter samtykke og behov. Eksempler på dette er samtaler med ungdom/familier hos helsesykepleier, OUT eller politi. Terskelen for slikt samarbeid er lav, slik at vi sammen bidrar til at ungdom og familier som er i behov av hjelp får dette. Tilbudet er gratis.

Ansvar: Psykisk helse og familiestøtte

Kontakt: 908 21 722 Telefontid mandag til torsdag 12.00 - 14.30

Nett: Lillestrøm kommune - Psykisk helse- og familiestøtte

Tiltak: Kontakttelefonene ved Psykisk helse og familiestøtte

Samarbeidspartnere, foreldre og ungdom selv kan ta kontakt for drøftinger, råd og veiledning knyttet til foreldreskap, psykisk helse og rus. Her blir man tatt imot av en av behandlere ved Psykisk helse og familiestøtte. Henvendelser til tjenesten kan også tas imot på denne telefonen. Om det er behov for hjelp fra andre tjenester loses man videre til denne.

Ansvar: Psykisk helse og familiestøtte
Telefon: 908 21 722. (Telefontid mandag til torsdag 12.00 - 14.30)
Nett: https://www.lillestrom.kommune.no/helse-og-omsorg/psykisk-helse/psykisk-helse-og- familiestotte/

Tiltak: Kommunens seksuelle overgreps (SO)- team

Når man som ansatt blir bekymret for om et barn eller en ungdom (0-18 år) kan være utsatt for seksuelle overgrep, kan man ta kontakt med kommunens SO-team for en anonym tverrfaglig konsultasjon. I SO-team sitter representanter fra ulike tjenester i Oppvekst som har kompetanse på seksuell helse og seksuelle overgrep. Man får tilbud om konsultasjon innen 1 uke.

Ansvar: Oppvekst i Lillestrøm kommune (tverrfaglig samarbeidssystem) Kontakt: soteam@lillestrom.kommune.no

Tiltak: Alternativ til vold (ATV)

Alternativ til vold tilbyr behandling til utøvere av vold i nære relasjoner og deres familier. ATV tilbyr samtaleterapi individuelt eller i grupper til utøvere over 18 år som har et volds- eller aggresjonsproblem, og som bruker vold i sine nære relasjoner. ATV møter partnere, eks-partnere og barn til de som går i behandling. Videre tilbyr ATV foreldreveiledning knyttet til konsekvenser volden har hatt for relasjonen mellom barn og foreldre.

Ansvar: ATV Romerike Telefon: 400 01 664

Tiltak: Romerike Krisesenter

Romerike Krisesenter er et tilbud for de som er utsatt for vold, mishandling eller trusler fra en partner, familie eller andre i nær relasjon. Ungdom/unge voksne kan få hjelp dersom de lever i en familie med vold, eller dersom de er i en relasjon hvor vold forekommer. Krisesenteret gir også råd og veiledning til pårørende og andre tjenester.

Ansvar: Romerike Krisesenter

Telefon: 66 93 23 10

Tiltak: Politiets drøftingstelefon for etterforskning av seksuelle overgrep

Drøftingstelefonen betjenes av etterforskere som jobber med etterforskning av seksuelle overgrep. De kan kontaktes for drøfting og råd i forbindelse med problemstillinger knyttet til seksuelle overgrep. Ved akutte hendelser hvor man trenger bistand av politiet må man ringe 02800 eller 112 (nød).

Ansvar: Politiet

Telefon: 969 40 342. (Hverdager mellom 08:00-15:00)

Nett: Vold og overgrep – Politiet.no

Tiltak: Politiets drøftingstelefon for etterforskning av vold mot barn team

Drøftingstelefonen betjenes av etterforskere som jobber med etterforskning av vold mot barn i nære relasjoner. De kan kontaktes for drøfting og råd i forbindelse med problemstillinger knyttet til familievold og vold mot barn. Ved akutte hendelser hvor man trenger bistand av politiet må man ringe 02800 eller 112 (nød).

Ansvar: Politiet

Telefon: 404 37 933. (Hverdager mellom 08:00-15:00)

Nett: Vold og overgrep – Politiet.no

Tiltak: Politiets drøftingstelefon for partner- og æresvold

Telefonen bemannes av forebyggende risikoanalytikere i politiet. De kan kontaktes for å drøfte bekymringer knyttet til partnervold, æresvold, tvangsekteskap og negativ sosial kontroll. Ved saker som haster og man ikke får svar må man ringe 02800 eller 112 (nød).

Ansvar: Politiet

Telefon: 940 18 416. (Hverdager mellom 08:00-15:00)

Nett: Politiet.no/rad

Nett: Vold i nære relasjoner – Politiet.no

Forebygge hatkriminalitet og voldelig ekstremisme

Tiltak: Fagdag om radikalisering, ekstremisme og utenforskap (nytt tiltak)

Det gjennomføres en årlig fagdag for ansatte og frivillige i Lillestrøm kommune med tema radikalisering, ekstremisme og utenforskap i regi av SLT samarbeidet.

Ansvar: Politikontakt og SLT-koordinator

Tiltak: Politiets radikaliseringskontakter

Det er to radikaliseringskontakter ved Lillestrøm politistasjon. De kan kontaktes for å drøfte eller varsle om bekymringer knyttet til radikalisering eller voldelig ekstremisme. Radikaliseringskontaktene jobber turnus og er derfor ikke alltid tilgjengelig. Ved saker som haster og man ikke får svar fra radikaliseringskontaktene, kan man ringe politiet på 02800 eller 112 (nød).

Ansvar: Politiet

Telefon: 909 52 580 (Henvendelser om radikalisering til politiets forebyggende drøftingstelefon)

Nett: Hat, ytringer og trusler – Politiet.no

Forebygge menneskehandel

Tiltak: Fagdag om ung, kriminell og utnytta (nytt tiltak)

Det gjennomføres en fagdag i forbindelse med Trygghetsuka om unge kriminelle i et menneskehandelsperspektiv.

Ansvar: SLT-koordinator og politikontakten

Tiltak: Barneverntjenesten kontakter vakttelefonen til Bufetat ved bekymring for om ungdom utsettes for menneskehandel.

De kan gi råd i enkeltsaker til barneverntjenesten, politi, helse og skole. De kan bidra med kompetanseheving og styrke koordineringen i slike saker.

Ansvar: Barneverntjenesten

Gjengkriminalitet

Tiltak: Barnevernets tiltak rettet mot ungdom som begår gjentatt og/eller alvorlig kriminalitet, MST, TFCO, Unify

MST er et hjemmebasert tiltak. Multisystemisk terapi er et behandlingstiltak for familier med ungdom som har alvorlige utfordringer i relasjoner til familie, skole og nærmiljø i form av fysisk eller verbal aggresjon, hærverk, rusproblemer, skolefravær og venner som har uheldig innflytelse på dem.

TFCO: TFCO (Treatment Foster Care Oregon) Lillestrøm tilbyr behandlingshjem for barn mellom 12 og 18 år. TFCO er et tilbud for familier og ungdom hvor familien har kommet inn i et negativt samspillsmønster, og barnet har utviklet problemer på flere områder, inkludert omsorgssvikt, konflikter med foreldre, rus og vold.

Unify er et tiltak i fem faser hvor ungdommene skal igjennom alle fem fasene. UNIFY sin individuelle oppfølging kan gis ungdom med sammensatte utfordringer, i samspill og samråd med ulike barneverntjenester. Målet med Unify er å hjelpe ungdom i Lillestrøm kommune som et alternativ til plassering i atferdsinstitusjon. Disse tiltakene gjennomføres etter en barnevernfaglig vurdering og vedtak fra barneverntjenesten, der både foreldre og ungdom må samtykke.

Ansvar: Barneverntjenesten

Kontakt: barneverntjenesten@lillestrom.kommune.no

Nett: https://www.lillestrom.kommune.no/helse-og-omsorg/barnevern-og-foreldreveiledning/barneverntjenesten/

Tiltak: Straffegjennomføring gjennom Konfliktrådet

Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff er straffereaksjoner spesielt tilpasset ungdom med et oppfølgingsbehov. Ungdommene må være mellom 15 og 18 år på gjerningstidspunktet for å bli idømt ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff. Straffereaksjonene er basert på tverrfaglig oppfølging og gjenopprettende prosess. Målet er å styrke ungdommen til et liv uten kriminalitet. Kommunale tjenester som skole, OUT, PHFS og barnevernet kan være aktuelle samarbeidspartnere i den enkeltes ungdomsplan.

Ansvar: Konfliktrådet Oslo

Kontakt: post@konfliktraadet.no

Nett: konfliktraadet.no

Tiltak: Politiets innsats mot kriminelle nettverk

Politiet kan kontaktes for å drøfte eller varsles om bekymring knyttet til kriminelle nettverk og personer man er bekymret for i denne sammenheng. Dersom man ikke får svar, kan man sende en sms eller legge igjen en beskjed på telefonsvareren hvor man ber om å bli ringt opp igjen. Ved akutte hendelser hvor man trenger bistand av politiet må man ringe 02800 eller 112.

Ansvar: Politiet

Telefon: 909 52 580. (Man retter henvendelser om kriminelle nettverk til den forebyggende drøftingstelefonen på telefonnummer)

Det finnes mer informasjon og råd på politiets nettsider, og her kan man også tipse politiet:

Bakgrunn

Etter kommunesammenslåing av tre kommuner med ulik tilnærming til Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) har behovet for en handlingsplan som beskriver SLT-arbeidet i nye Lillestrøm kommune kommet frem. I Politiråd 06.12.22 ble utarbeidelsen av en handlingsplan for det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet i Lillestrøm kommune forankret. I januar 2023 ble arbeidet med handlingsplanen opprettet som et prosjekt og det ble satt ned en tverrfaglig arbeidsgruppe bestående av representanter for politiet, fylkeskommunen og kommunens egne tjenester under ledelse av SLT-koordinator.

Samarbeidsavtale om politiråd fra 30.06.20 er utgangspunktet for SLT i Lillestrøm kommune. Samarbeidsavtalen er gjeldende for Lillestrøm politistasjon og Lillestrøm kommune og beskriver fem prioriterte innsatsområder for perioden 2020-2024.

 1. ungdomskriminalitet og kriminelle ungdomsnettverk
 2. forebygge vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep
 3. forebygge hatkriminalitet og voldelig ekstremisme
 4. forebygge menneskehandel
 5. gjengkriminalitet

Handlingsplanen vil ta utgangspunkt i de prioriterte innsatsområdene i politirådsavtalen for å beskrive SLT-arbeidet med konkrete tiltak på alle tjenestenivåer for Lillestrøm kommune.

Last ned hele PDF-versjonen av handlingsplanen her

Handlingsplan for rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid.pdf (PDF)

Mål

Utarbeidelsen av en handlingsplan for det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet i Lillestrøm kommune har som mål å samle og synliggjøre det eksisterende rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet som gjøres i kommunen. I tillegg skal planen bidra til en systematisering av arbeidet ved at tiltakene er kjent og følges opp ute i tjenestene i hele kommunen.

Handlingsplanen retter seg særlig inn mot barn og unge i alderen 10-25 år. Ved å innlemme mellomtrinnet på barneskolen møter tiltakene i handlingsplanen den økende bekymringen for de eldste barna og de yngste ungdommene. Videre vil den valgte aldersgruppa imøtekomme kommunens mål om tidlig innsats. Ved å innlemme ungdom og unge voksne opp til 25 år følger handlingsplanen målgruppa til de fleste av kommunens forebyggende ungdomstjenester, samt barnevernstjenesten som jobber tiltaksrettet mot ungdom som begår gjentatt og/eller alvorlig kriminalitet.

Tiltakene beskrevet i handlingsplanen er utarbeidet av og gjeldende for alle kommunens skoler og ungdomstjenester samt politiet og fylkeskommunens videregående skoler.

Bakgrunnsdokumenter og føringer

Lillestrøm kommune sine verdier er «Tillit - Inkludering og -Nyskaping. Handlingsplanen bygger på disse verdiene samt FNs bærekraftmål og FNs konvensjon for barns rettigheter.

Lillestrøm kommunes oppvekststrategi har visjonen «Sammen om en god oppvekst» hvor den overordnede målsetting er «sammen skaper vi en oppvekst preget av trivsel, trygghet og livsmestring gjennom tidlig innsats, samhandling og inkluderende fellesskap».

Barn og unge har en sentral plass i kommunens kulturstrategi med strategiske grep som fokuserer på tilgjengelighet og medvirkning. Lillestrøm kommune skal sikre tilgangen til kulturopplevelser av høy kvalitet for alle grupper. Brukermedvirkning skal være en integrert del av kommunens arbeid med kultur. Lillestrøm kommune skal sikre barn og unges rettigheter til å delta i kunst- og kulturliv, både som utøvere og som tilskuere. Lillestrøm kommune skal fremme et kulturtilbud tilpasset den demografiske utviklingen. Barn og unge skal ha spesiell prioritet i kulturarbeidet i Lillestrøm. Kommunen skal gjennom ulike tiltak sikre et likeverdig tilbud av høy kvalitet uavhengig av økonomi og bakgrunn.

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)

Lillestrøm kommune har tatt i bruk Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) som samhandlingsmodell i arbeidet rundt barn, unge og familier. BTI skal bidra til at tjenestene både blir i stand til å oppdage, identifisere og komme tidlig inn ved bekymring og sikre en bedre samordning av tjenestene. I Lillestrøm kommune er SLT del av BTI-samarbeidet. SLT-koordinator er sammen med BTI-koordinator og Folkehelsekoordinator del av et tverrfaglig rådgivningsteam som følger møtestrukturen i BTI på alle nivåer.

BTI har en digital handlingsveileder og tiltaksoversikt over alle tjenester og tiltak i kommunen rettet mot barn, unge og familier https://bti.lillestrom.kommune.no/.

Forebyggende arbeid

Forebyggende arbeid deles gjerne inn i universell, selektiv og indikativ forebygging.

 • Universell forebygging retter seg mot hele befolkningen
 • Selektiv forebygging retter seg mot utvalgte grupper
 • Indikativ forebygging retter seg mot enkeltpersoner.

Universell forebygging ligger til grunn for all forebyggende aktivitet. Det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet har fokus på tiltak som har som formål å rette innsatsen mot situasjoner og miljøer som er særlig utsatte med tanke på rus og kriminalitet. Handlingsplanen for rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid beskriver kommunens tiltak som i hovedsak faller inn under selektiv forebygging, men har og med enkelte tiltak som hører til under universell forebygging eller indikativ forebygging der det er hensiktsmessig.

SLT- Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak

Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk på å unngå kriminalitet i stedet for å reparere. Det handler om å analysere hvor og hvordan problematisk adferd og kriminalitet oppstår, for deretter å sette inn konkrete tiltak rettet mot årsakene til problemene.

SLT-modellen er utviklet av kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) til bruk i norske kommuner. SLT- modellen har sitt utspring fra den danske «Skole, sosial og politi» modellen (SSP) og er et hjelpemiddel for å samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. I en kommune er det mange enkeltpersoner og offentlige instanser som bidrar i dette arbeidet. Modellen sikrer en koordinering av informasjon, kunnskap og ressurser mellom kommunale aktører og politi, samt næringsliv og frivillige organisasjoner når dette er naturlig. Konfliktrådet har i dag det overordnede faglige ansvaret for modellen.

SLT-koordinator er ansatt i kommunen og skal forvalte modellen og være en pådriver og inspirator. SLT-koordinator har som oppgave å koordinere tiltak, bringe viten og informasjon mellom deltagerne i modellen og ha kontakt med andre kommuner, myndigheter og media. SLT-koordinator jobber tett med kommunens politikontakt.

SLT-modellen organiseres gjennom 3 nivåer, det styrende, det koordinerende og det utførende nivået.

SLT-møtestrukturen i Lillestrøm kommune

Styringsnivå

Politiråd er det øverste nivået i SLT-modellen i Lillestrøm kommune. Politiråd er et formalisert samarbeid mellom lokalt politi og kommunale myndigheter, hvor målet er a bidra til samvirke om kriminalitetsforebygging og trygghet i lokalsamfunnet.

«Samarbeidet i politiråd skal bidra til å involvere og ansvarliggjøre lokalpolitikere i det kriminalitetsforebyggende arbeidet og støtte opp under målsetningen om et lokalt forankret politi. Polititrådene skal bidra til å styrke utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune» (Prop. 1 S, 2012 -2013).

Politirådsavtalen er kommunen og politiets samarbeidsavtale. Avtalen evalueres årlig og revideres hvert fjerde år etter kommunevalget. Hensikten med avtalen er å formalisere rammene for samarbeidet i politiråd og skriftliggjøre mål og retning for det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Utpekte mål og felles satsningsområder er basert på kunnskap om utfordringsbildet.

Koordinerende nivå

BTI-strukturen blir brukt til SLT-møtene på det koordinerende nivået. SLT-koordinator inngår som en av tre tverrfaglige rådgivere i BTI-møtestrukturen hvor SLT-saker løftes inn på alle tre ledernivåene.

Utøvernivå

SLT-samarbeidsmøte er Lillestrøm kommunes SLT-møte på utførernivå.
SLT-samarbeidsmøte samler enheter som jobber tett med ungdom. Formålet er å være i forkant av utvikling av negative tendenser i ungdomsmiljøet og sikre informasjonsflyt mellom de forskjellige tjenestene. SLT-samarbeidsmøte skal sikre at samordnede tiltak iverksettes tidlig for ungdom i faresonen og bidra til en god tverrfaglig oppfølging i konkrete saker. Ved behov settes det ned arbeidsgrupper, bestående av representanter fra møtet eller andre aktuelle ressurspersoner fra møtende virksomheter. SLT-samarbeidsmøte gjennomføres hver fjerde uke og består av representanter for forebyggende politi, barnevern, oppsøkende ungdomsteam (OUT), Psykisk helse og familiestøtte- ungdom (PHFS-U), Helsestasjonen for ungdom (HFU), Møteplasser for barn og unge, fagstab oppvekst i tillegg til assisterende skolesjef, politikontakten og SLT-koordinator.

Da det har vist seg å også være et behov for en samordning av rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid lokalt vil det fra høsten 2023 opprettes lokale utførermøter I tilknytning til ungdomsskolene.

Regionalt SLT-samarbeid

SLT-koordinatorene på Romerike møtes fire ganger i året til regional SLT-nettverkssamling med formål om å holde hverandre informert om utfordringsbildet og det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet som utføres i de ulike kommunene. Nettverket samarbeider om felles utfordringer og arrangerer felles fagdager. Høsten 2023 starter arbeidet med å lage et eget SLT-samarbeidsfora mellom de fem kommunene på Nedre Romerike.

Nasjonalt SLT-samarbeid

Konfliktrådet gjennomfører nasjonale samlinger og fagfora for alle landets SLT-kommuner hvor SLT- koordinator i Lillestrøm deltar. Samlingene har som formål å dele erfaringer, kunnskap og metodikk på tvers av landets SLT-kommuner.

Samarbeid mellom SLT-koordinator og politikontakt

SLT-koordinator og politikontakten møtes fast en gang i uka for å koordinere og følge opp innsatser og tiltak som faller inn under politirådsavtalens innsatsområder.