Kommunestyret vedtok i møte14.6.2023 å legge planforslag for Lahaug skytebane til offentlig ettersyn. 

Kommunens administrative vurdering av saken finner du i dokumentet «Saksfremlegg til førstegangsbehandling» lenger ned på siden. Under ligger også de politiske vedtakene og andre dokumenter som følger saken. 

Planområdet er på ca 125 daa og er satt av til natur- og friluftsliv (LNF), kombinert bebyggelse og anleggsformål, samt idrettsformål i kommuneplanens arealdel. Planområdet ligger delvis innenfor markagrensen og behandles også etter bestemmelser i markaloven, i tillegg til plan- og bygningsloven. 

Forslagstiller ønsker å regulere området til skytebaner, anleggsvei og permanent adkomstvei fra nordsiden av planområdet. Anlegging av de 4 foreslåtte skytebanene forutsetter sprengning av en kolle. Det planlegges å etablere en støyvoll i hesteskoform rundt hele anlegget. Støyvollen planlegges etablert med bruk av inerte (forurensede) overskuddsmasser fra bygge- og anleggsprosjekter. Høydene på støyvollen variere fra 8 til 27 meter over dagens terreng. Anleggstiden for transport av mottaksmasser anslås av forslagsstiller til å være 4 år.   

Fristen for å komme med innspill:

25. april 2024. 

Har du innspill eller merknader? 

Privatpersoner, lag, foreninger og andre kan gi innspill til planforslaget. Dersom du har innspill eller merknader til reguleringsplanarbeidet, kan du sende dette til  postmottak@lillestrom.kommune.no eller til Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm. Merk innspillet med saksnummer PLAN-20/00642. Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.  

Hvis du har spørsmål til saken kan du ta kontakt med saksbehandler på e-post. Eller kontakte kommunens sentralbord på telefonnummer 66 93 80 00 og bli satt over til saksbehandler. Vennligst oppgi saksnummer ​PLAN-20/00642​ ved alle henvendelser. 

Informasjonsmøte 

Det vil holdes et åpent informasjonsmøte for naboer og andre interesserte. 

Tid: mandag 18. mars 2024 kl 18.00  

Sted: Lillestrøm rådhus, kommunestyresalen 

Presentasjon fra informasjonsmøte 

Presentasjon av prosjektet fra forslagsstiller - Informasjonsmøte mars 2024 .pdf

Vedlegg

Saksfremlegg til førstegangsbehandling.PDF (PDF)

Saksprotokoll kommunestyret 14.06.2023.PDF (PDF)

Saksprotokoll HMS, 31.05.2023,.PDF (PDF)

Saksprotokoll FS, 07.06.2023.PDF (PDF)

Vedlegg 01. Plankart.PDF (PDF)

Vedlegg 02. Planbestemmelser.PDF (PDF)

Vedlegg 03. Planbeskrivelse.PDF (PDF)

Vedlegg 04. Varsling om planoppstart og utvidet planområde.pdf (PDF)

Vedlegg 05. Innkommende innspill med kommentarer.pdf (PDF)

Vedlegg 06. Mulighetsstudie med støyberegninger.pdf (PDF)

Vedlegg 07. Illustrasjonsplan Lahaug skytebane.pdf (PDF)

Vedlegg 08. Konsekvensutredning Lahaug skytebane.pdf (PDF)

Vedlegg 09. Ros- analyse.pdf (PDF)

Vedlegg 10. Fagrapport naturmangfold.pdf (PDF)

Vedlegg 11. Fagrapport friluftsliv.pdf (PDF)

Vedlegg 12. Arkeologisk registrering.PDF (PDF)

Vedlegg 13A. Støyutredning Lahaug skytebane.pdf (PDF)

Vedlegg 13B. Støyutredning - alternativ 3.pdf (PDF)

Vedlegg 13C. Støyutredning anleggsstøy.pdf (PDF)

Vedlegg 14. Trafikkanalyse.pdf (PDF)

Vedlegg 14C. Tiltaksplan forurenset grunn.pdf (PDF)

Vedlegg 15A. Datarapport geotekniske grunnundersøkelser.pdf (PDF)

Vedlegg 15B. Geoteknisk vurdering.pdf (PDF)

Vedlegg 16. Klimagassregnskap.pdf (PDF)

Vedlegg 17. Matjordplan Lahaug skytebane.pdf (PDF)

Vedlegg 18. Miljøoppfølgingsplan.pdf (PDF)

Vedlegg 19. Driftsplan.pdf (PDF)

Vedlegg 20. Massehåndteringsplan.pdf (PDF)

Vedlegg 21. Kopi av innkomne merknader.pdf (PDF)

Vedlegg 22. VAO-plan.pdf (PDF)

Vedlegg 23. Erosjonsvurdering.PDF (PDF)