Kunngjør oppstart av planarbeidet

Når et planarbeid starter opp skal berørte grunneiere, naboer, offentlige myndigheter og en rekke andre aktører varsles med brev.

Oppstart av planarbeid skal også kunngjøres med annonse i avis, samt oppslag på kommunens hjemmeside.

Varsling av oppstart skjer etter at vi har avholdt oppstartsmøte. Kommunen skal godkjenne varslingsmaterialet før det sendes ut.

Les mer om hvordan du bestiller oppstartsmøte

Eksempeltekster og lister

Det er utarbeidet eksempeltekster og lister over hvem som skal varsles:

  • Mal for varsel om oppstart
  • Annonseforslag - varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid med planprogram
  • Varslingsliste til berørte parter/offentlige etater

    Forslag til varslingsbrev