Hva er BPA?

Brukerstyrt personlig assistanse (heretter BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig hjelp for deg som har en funksjonsnedsettelse. Tjenesten er for deg som har behov for hjelp i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

BPA erstatter blant annet hjelp fra hjemmetjenesten, personalet i en omsorgsbolig eller en institusjonsplass. En BPA-ordning gir større frihet til å organisere tjenestene selv.

Målet er å sikre at du som bruker av tjenesten får styrket dine muligheter til å leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Hvordan fungerer en BPA-ordning?

Du som bruker (eller noen som står deg nær) har rollen som arbeidsleder. Det betyr at du påtar deg ansvar for organisering og innhold i tjenesten avhengig av dine egne behov. Målet er at tjenesten skal bidra til at du får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen din.

Det betyr at innenfor den tiden som du har fått tildelt til praktisk og personlig bistand, kan du i prinsippet styre:

 • Hvem du vil ha som assistent
 • Hva assistenten kan gjøre
 • Hvor og til hvilke tider du skal motta assistanse

Hvilke tjenester kan organiseres som BPA?

 • Avlastning
 • Støttekontakt
 • Praktisk bistand (hjemmehjelp)
 • Praktisk bistand opplæring

Hva vil det si å være arbeidsleder

Hva betyr det å være arbeidsleder?

Å være arbeidsleder innebærer at du har ansvaret for den daglige driften av ordningen. Dette kan for noen oppleves som litt krevende, men du vil få god veiledning og opplæring av den du velger som arbeidsgiver/leverandør.

Arbeidsleders oppgaver:

 • sørge for assistanse til riktig tid
 • rekruttere, ansette og lære opp assistenter
 • utøve daglig ledelse overfor assistentene
 • sørge for at gjeldende lover og regler følges overfor assistenter
 • ha prøvetidssamtaler, medarbeidersamtaler og personalmøter med assistentene
 • kontrollere timelister, disponere og beregne lønnsmidler/timebruk og driftsmidler
 • lage stillingsbeskrivelser og arbeids- og ferieplaner
 • håndtere egenmeldinger, sykemeldinger og permisjoner
 • håndtere eventuelle konflikter i arbeidsmiljøet
 • skaffe vikarer
 • delta på kurs i arbeidsledelse

Du må også passe på at arbeidsmiljøet er godt og i tråd med reglene om helse, miljø og sikkerhet.

Dette kan bety at assistentene skal ha opplæring i og bruk av riktig løfteteknikk, at de ikke blir utsatt for urimelig fysisk tungt og farefullt arbeid, at du må bruke forflytningshjelpemidler og at du skal sørge for et godt psykososialt arbeidsmiljø.

Velg leverandører av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Jeg kan ikke være arbeidsleder selv, hvem kan da være arbeidsleder? 

Hvis du ikke kan være arbeidsleder eller trenger hjelp til dette, kan en annen person få denne rollen. Det bør være noen som står deg nær og som kjenner deg og dine behov. Dette for å sikre at din brukermedvirkning blir ivaretatt på best mulig måte, samtidig som at ordningen blir driftet godt. For barn under 18 år vil en av foreldrene typisk være arbeidsleder.

Får jeg opplæring i rollen som arbeidsleder?

Alle som skal være arbeidsleder i en BPA-ordning skal ha opplæring og kurs i arbeidsledelse først. Det er din leverandør i ordningen som har ansvaret for å gi deg nødvendig opplæring og veiledning både før ordningen starter og underveis.

Hva vil det si å være assistent

Hvem kan jeg ansette som assistenter?

Du kan i utgangspunktet bestemme hvem du ønsker å ansette som assistent, men hvis du og leverandør er uenig, har leverandør det siste ordet.

Familiemedlemmer eller andre som står deg nær skal ikke ansettes som assistenter. Hvis du ikke får tak i vikarer kan du bruke nærstående som tilkallingsassistent i enkelttilfeller. For personer under 18 år, kan ikke foreldrene brukes som tilkallingsassistent.

Hvordan er jeg og mine assistenter forsikret?

Assistentene er forsikret gjennom sin arbeidsgiver (leverandør), vi anbefaler at du som arbeidsleder sjekker forsikring for dine assistenter og deg selv før utreise.

Reiser og forsikring

Kan jeg ta med meg assistentene på reise?

Du har mulighet til å disponere timene dine slik at du kan reise bort. Dette må avklares med leverandør og dine assistenter i god tid før avreise.

Hvordan er jeg og mine assistenter forsikret?

Assistentene er forsikret gjennom sin arbeidsgiver (leverandør), vi anbefaler at du som arbeidsleder sjekker forsikring for dine assistenter og deg selv før utreise.

Hva gjør du hvis du oppholder deg over lengre tid utenfor kommunen?

Hvis du oppholder deg i lengre tid utenfor kommunen (over fire uker), skal vi ha beskjed om dette.

Hva forventer vi i kommunen av deg?

Vi forventer at du varsler oss:

 • ved endring av hjelpebehov
 • ved endring av nære pårørendes omsorgsbyrd
 • ved endring av sivil status
 • ved flytting til annen kommune
 • ved andre ting som påvirker behovet for hjelp

Nyttige lenker

Kontakt

Hvis du fortsatt lurer på noe om BPA ta kontakt med oss enten via telefon eller epost.

Hvis du trenger veiledning eller har spørsmål om din eksisterende BPA-ordning, kan du også kontakte leverandøren din.

Kontaktdetaljer må fylles ut