Fast gebyr for vann og avløp

Fast gebyr for bolig og fritidsbolig

Det belastes ett fast gebyr per boenhet som er registrert på eiendommen. Dette gjelder også fritidsboliger.

Fast gebyr vann bolig     761 kr per år
Fast gebyr avløp bolig 1 100 kr per år

 

Fast gebyr for næring

For næringskunder belastes fast gebyr ut fra hvor stor vannmåler som er installert. Vannmålere med dimensjon mindre eller lik ¾" belastes med lav sats, mens vannmålere med dimensjon større enn ¾" belastes med høy sats.

Fast gebyr vann annet lav    761 kr
Fast gebyr vann annet høy 3 805 kr
Fast gebyr avløp lav 1 100 kr
Fast gebyr avløp høy 5 500 kr

 

For kombinasjonsbygg (der vannmåler deles) må det tas hensyn til hvor stor del av forbruket som går til bolig.

Forbruksgebyr for vann og avløp

For deg med vannmåler

Alle skal betale for det vannet de faktisk bruker. Forbruket beregnes med vannmåler.

Avlesning av målt vannforbruk skal foretas hvert år. Forbruksgebyret betales à konto basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer på 1. termin (faktura) året etter. Har du betalt for mye à konto får du tilbake penger, mens har du betalt for lite vil dette bli fakturert.

Kubikkpris vann 33,10 kr
Kubikkpris avløp 47,75 kr

 Hvis du ikke leser av måleren din innen fastsatt frist kan kommunen, etter å ha purret, sende ut rørlegger for å foreta avlesning. Dette kan du bli fakturert et gebyr for. 

Avlesningsgebyr vannmåler dagtid 1275 kr
Avlesningsgebyr vannmåler kveldstid 1910 kr
   
   

 

For deg som ikke har vannmåler

Når vannmåler ikke er installert må vi bruke en omregningsfaktor for å beregne ditt forbruk. Kommunestyret har bestemt at omregningsfaktoren skal være 1,5. For å beregne forbruket legger vi til grunn bruksareal (BRA) på bygg som er tilknyttet det kommunale vann- og/eller avløpsnett. 

Beregnet forbruk = BRA x 1,5

Kubikkpris vann 33,10 kr
Kubikkpris avløp 47,75 kr
   

 

Det er politisk vedtatt at alle innbyggere må installere vannmålere. Vi anbefaler deg som ikke har vannmåler å ta kontakt med autorisert rørlegger så snart som mulig.

Slik får du vannmåler

Fradrag eller tillegg i årsgebyret

Avløpsmengde regnes lik målt eller stipulert vannforbruk, ref. § 3-6 i lokal forskrift. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten og gjelder fra når avtale inngås med kommunen.

Det gis ikke fradrag i avløpsgebyret for vann medgått til normal hagevanning, bilvask og lignende.

Avvik mellom vannforbruk og avløpsmengde vil blant annet kunne gjelde næringsvirksomheter der vann inngår som en vesentlig del av produktene, eller for eksempel at det på landbrukseiendommer brukes vann uten at det etterpå går inn på kommunalt avløpsnett.

Om en eiendom ikke er i bruk over lenger tid vil man ved plombering på hovedledning kunne få fritak fra årsgebyret.

Aktuelle lenker

Forskrift om vann- og avløpsgebyr for Lillestrøm kommune

Tilknytningsgebyrer

Vann og avløpsnormen (VA-normen)